Polskie prawo w dziedzinie ochrony środowiska coraz bardziej dostosowuje się do norm Unii Europejskiej - niedługo wchodzą w życie trzy "ekologiczne" ustawy: Prawo ochrony środowiska, o odpadach oraz ustawa wprowadzająca.

Prawo ochrony środowiska określa zasady ochrony środowiska naturalnego oraz warunki korzystania z jego zasobów. Przepisy prawa ochrony środowiska normują też przygotowanie polityki ekologicznej państwa oraz dostęp do informacji o środowisku.
Po oststnich poprawkach eliminuje z porządku prawnego dotychczasowe przepisy o dostępie do informacji o środowisku z listopada 2000 roku.
Ustawa o odpadach transponuje do polskiego systemu prawnego ponad 30 dyrektyw unijnych. Jej celem jest zmniejszenie ilości śmieci wywożonych na składowiska.
Przedsiębiorcy zobowiązani zostali do stosowania takich surowców, które po zużyciu produktu, pozostawiają jak najmniej materiałów nie nadających się do ponownego wykorzystania.
Ustalono hierarchię postępowania przy gospodarowaniu odpadami. Najważniejszym elementem działań jest segregacja śmieci. Dopiero po odzyskaniu surowców wtórnych, mogą być one poddawane przekształceniu fizycznemu, chemicznemu lub biologicznemu. Na wysypiska natomiast, wywożone mogą być tylko te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób, jest technologicznie, ekologicznie lub ekonomicznie nieopłacalne.
Poza tym ustawa wprowadza zasadę, iż materiały niepotrzebne powinny być poddawane odzyskowi lub unieszkodliwianiu w miejscu ich powstawania lub przekazywane do najbliżej położonego miejsca, gdzie mogą być przekształcone (tzw. zasada bliskości położenia).
Samorządy wszystkich szczebli zobowiązane zostały do przygotowania planów gospodarki odpadami. Opracowywane są one zgodnie z dokumentami przyjętymi przez samorząd wyższego szczebla (np. gminne zgodne z powiatowymi itd), a także z polityką ekologiczną państwa. Aktualizowane będą co 4 lata.
Obejmować mają one m.in.: rodzaj, ilość i źródło pochodzenia nieczystości, rozmieszczenie instalacji i urządzeń służących odzyskowi surowców i unieszkodliwianiu odpadów, a także wykaz podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie.
Prawo o odpadach zaostrza przepisy karne. Karze aresztu lub grzywny podlegają m.in. osoby, które składują odpady wbrew przepisom, a także zbierają i transportują bez odpowiedniego zezwolenia.
Ustawa o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw, ustanawia harmonogram wejścia w życie przepisów oraz gospodarowanie w okresach przejściowych.