19 marca br. wchodzi w życie nowelizacja Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, stanowiąca podstawę prawną rządowego programu poprawy stanu technicznego istniejących zasobów mieszkaniowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich termomodernizacji.


Program ten integruje dotychczasowy program termomodernizacji z nowymi elementami wsparcia działalności remontowej i modernizacyjnej. Wprowadza on także dodatkowe możliwości dla właścicieli budynków mieszkalnych objętych w przeszłości czynszem regulowanym.
Wsparcie będzie w każdym przypadku udzielane w postaci tzw. premii, czyli spłaty części kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia. Spłata ta będzie dokonywana ze środków Funduszu Remontów i Termomodernizacji, obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zasilanego ze środków budżetu państwa.

Z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, premia przysługuje każdemu właścicielowi lub zarządcy budynku mieszkalnego, budynku zbiorowego zamieszkania, budynku służącego do wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań publicznych, a więc w szczególności gminom, spółdzielniom mieszkaniowym, wspólnotom mieszkaniowym i właścicielom domów jednorodzinnych.
Podstawowym warunkiem uzyskania premii będzie osiągnięcie oszczędności w zużyciu energii cieplnej. Minimalny poziom oszczędności uprawniający do uzyskania wsparcia został w ustawie uzależniony od charakteru danego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Może być ona przeznaczona np. na ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymianę okien oraz modernizację systemu grzewczego.

Wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 20% wykorzystanej kwoty kredytu
zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jednak nie więcej niż 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i jednocześnie nie więcej niż dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.
Nowelizacja znosi dotychczasowe ograniczenia dotyczące dopuszczalnej kwoty kredytu (80 proc. kosztów przedsięwzięcia). Inwestorzy realizujący przedsięwzięcia termomodernizacyjne będą mogli uzyskać kredyt w wysokości odpowiadającej całkowitym kosztom przedsięwzięcia.

Premię remontową będzie można otrzymać na przedsięwzięcia remontowe związane z termomodernizacją budynków wielorodzinnych:
remont, wymianę okien lub remont balkonów, przebudowę budynków, w wyniku której następuje ich ulepszenie, wyposażenie budynków w instalacje i urządzenia wymagane dla oddawanych do użytkowani budynków mieszkalnych.
Przedmiotem przedsięwzięć remontowych mogą być wyłącznie budynki wielorodzinne (zdefiniowane jako budynki w których występują więcej niż dwa lokale mieszkalne), stanowiące najstarszą część zasobów mieszkaniowych, tj. budynki wymagające zazwyczaj przeprowadzenia znacznie szerszego zakresu prac remontowo-modernizacyjnych, niż jest to możliwe w przypadku przedsięwzięć termomodernizacyjnych. W ustawie przyjęto, że uprawnione do ubiegania się o wsparcie będą wyłącznie remonty budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto przed 14 sierpnia 1961 roku.
Ustawa określa wymogi odnoszące się do minimalnego poziomu efektywności realizowanego przedsięwzięcia remontowego pod względem uzyskiwanych oszczędności zużycia energii. Wymogi te zostały zróżnicowane w zależności od tego, czy jest to pierwsze czy kolejne przedsięwzięcie remontowe, oraz uzależnione od właściwości budynku związanych z zapotrzebowaniem na energię końcową (ciepło) do jego ogrzewania w sezonie grzewczym. Osiągnięcie podczas remontu oszczędności energii cieplnej trzeba będzie potwierdzić audytem remontowym.
Przepisy wykluczają możliwości finansowania stosunkowo niewielkich remontów i prac zabezpieczających (w ustawie została określona minimalna skala przedsięwzięcia remontowego), jak również możliwość finansowania przedsięwzięć remontowych, których łączna wartość jest zbliżona do poziomu aktualnych kosztów budowy podobnego budynku mieszkalnego (wykluczenie wsparcia dla przedsięwzięć nie opłacalnych ekonomicznie).
O przyznanie premii remontowej będą mogły ubiegać się osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem osób fizycznych, spółdzielnie mieszkaniowe oraz towarzystwa budownictwa społecznego,.
Wysokość premii remontowej stanowi 20% wykorzystanej kwoty kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia remontowego, jednak nie więcej niż 15% wszystkich kosztów przedsięwzięcia remontowego. Jednocześnie, jeśli w budynku będącym przedmiotem tego przedsięwzięcia remontowego znajdują się lokale inne niż mieszkalne, wysokość premii remontowej ulega obniżeniu, wprost proporcjonalnie do udziału powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w powierzchni użytkowej wszystkich lokali w tym budynku.
Kolejna instrument wsparcia wprowadzony ustawą, tj. premia kompensacyjna, jest elementem mechanizmu kompensowania strat, jakie ponieśli w wyniku obowiązywania systemu czynszu regulowanego właściciele budynków z lokalami kwaterunkowymi. Premia ta przysługiwała będzie jednorazowo osobie fizycznej, która w dniu 25 kwietnia 2005 roku była właścicielem lub spadkobiercą właściciela budynku mieszkalnego w którym miał miejsce najem co najmniej jednego lokalu kwaterunkowego, lub po tym dniu została spadkobiercą właściciela takiego budynku.
Ustawa nie daje jednak prawa do ubiegania się o uzyskanie premii kompensacyjnej poprzedniemu właścicielowi lub właścicielom, którzy zbyli prawo do nieruchomości.
Będzie ona mogła być przeznaczona na spłatę kredytu udzielonego na poprawę stanu technicznego budynku, z którym wiąże się prawo do premii kompensacyjnej. W przypadku budynku wielorodzinnego, premia kompensacyjna co do zasady powinna zwiększać efekt wsparcia uzyskanego dla osiągnięcia celów założonych dla premii remontowej.
Kwota premii ustalana jest w oparciu o powierzchnię użytkową lokalu kwaterunkowego, liczbę takich lokali w budynku, okres czasu w którym inwestor uprawniony do wsparcia był właścicielem budynku mieszkalnego i okresów czasu w jakich uprawnienia te przysługiwały z tytułu poszczególnych lokali kwaterunkowych, oraz w oparciu o wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. W szczególności, w przypadku osoby, której przysługuje premia kompensacyjna w wysokości wyliczanej w oparciu o powierzchnię wszystkich lokali w budynku (w budynku są wyłącznie kwaterunkowe lokale mieszkalne) i za cały okres od 12 listopada 1994 do 25 kwietnia 2005, premia kompensacyjna będzie równa, w przeliczeniu na 1 m2 lokalu kwaterunkowego, co najmniej 10,5%, lecz nie więcej niż 14,7% wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytko
wej budynków mieszkalnych.
Bezpośrednim odbiorcą premii jest bank kredytujący. Z chwilą wpływu środków do kredytodawcy, premia zmniejsza pozostającą do spłaty kwotę wykorzystanego na remont kredytu. Warunkiem przekazania przez BGK premii bankowi kredytującemu jest realizacja odpowiedniego przedsięwzięcia zgodnie z projektem budowlanym oraz zakończenie kredytowanej inwestycji w terminie określonym w umowie kredytu. W przypadku premii kompensacyjnej nie obowiązuje zasada refundowania kosztów poniesionych w ramach przedsięwzięcia dopiero po jego zakończeniu. Premia ta wypłacona zostaje bowiem bezpośrednio po wykorzystaniu części kredytu w wysokości nie niższej niż wysokość przyznanej premii kompensacyjnej, co oznacza, że z punktu widzenia kredytobiorcy ta część kredytu pełnić może rolę swoistego "kredytu pomostowego".
Pełny tekst nowelizacji dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury pod adresem: www.mi.gov.pl


Przedsięwzięcie termo modernizacyjne
- jest to przedsięwzięcie, którego przedmiotem jest – między innymi – ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania budynków, zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych, albo też całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Przedsięwzięcie remontowe
– jest to przedsięwzięcie związane z termomodernizacją, których przedmiotem jest remont budynku wielorodzinnego, wymiana w budynkach wielorodzinnych okien lub remont balkonów, nawet jeśli służą one do wyłącznego użytku właścicieli lokali, przebudowa budynków wielorodzinnych, w wyniku której następuje ich ulepszenie, a także wyposażenie budynków wielorodzinnych w instalacje i urządzenia wymagane dla oddawanych do użytkowania budynków mieszkalnych, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.

Premia kompensacyjna
- stanowi element mechanizmu kompensowania strat, jakie ponieśli w wyniku obowiązywania systemu czynszu regulowanego właściciele budynków z lokalami kwaterunkowymi.
Źródło: http://www.mi.gov.pl/2-482be1a920074-1790917-p_2.htm