Redakcja czasopisma „Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna” informuje, że w ramach specjalistycznej biblioteki problemowej prezentującej najnowsze osiągnięcia techniki chłodniczej i wentylacyjno–klimatyzacyjnej, we wrześniu br. ukażą się kolejne (jedenasta i dwunasta) pozycje:

TECHNIKA KLIMATYZACYJNA
Autor: Hans Jurgen Ullrich
W publikacji, w sposób kompleksowy omówione zostały takie zagadnienia, jak:
• wymagania stawiane instalacjom klimatyzacyjnym w procesach produkcyjnych oraz przez ludzi (parametry komfortu cieplnego),
• własności powietrza wilgotnego wraz z podstawowymi procesami jego obróbki cieplno-wilgotnościowej,
• podstawy teoretyczne techniki wentylacji (w tym ustalenie stanu ilości powietrza nawiewanego),
• podstawowe elementy instalacji techniki powietrza pomieszczeń (wentylatory, filtry, kanały powietrzne, obliczenia sieci przewodów),
• zasady obliczania obciążenia chłodniczego i cieplnego,
• zasady przepływu powietrza w pomieszczeniach,
• budowa i sposób działania instalacji klimatyzacyjnych, klimatyzatorów, zespołów wody chłodzącej, nawilżaczy i osuszaczy powietrza,
• źródła dźwięku i izolacje akustyczne w instalacjach klimatyzacyjnych,
• aspekt ekonomiczny w projektowaniu i użytkowaniu instalacji klimatyzacyjnych,
• utrzymanie czystości instalacji klimatyzacyjnej podczas jej eksploatacji,
• metody pomiaru i urządzenia pomiarowe stosowane w technice klimatyzacyjnej.
W końcowej części książki przewidujemy zamieszczenie informacji o firmach, których działalność związana jest z problematyką tytułową. Zapraszamy Państwa do udziału w przygotowaniu tej części.
Koszt kolorowej reklamy formatu A5 oraz 1 strony tekstu formatu A5, zawierającego dane o działalności firmy wynosi 2000 PLN + VAT.
Ze względu na przewidywany czas wydania książki, termin nadsyłania materiałów do opracowania reklamy, rozbarwień oraz tekstu informacyjnego o firmie upływa z dniem 15.09.2001 r.
Materiały nadsyłane do redakcji muszą spełniać następujące wymogi:
a) opracowane na zewnątrz (nie w redakcji) – w postaci rozbarwień CMYK, format A5 po obcięciu,
b) do opracowania przez redakcję – teksty w edytorze OS Windows, zdjęcia w postaci slajdów lub dobrej jakości odbitek fotograficznych, rysunek makiety, wydruk kontrolny tekstu.
Pozostałe szczegóły techniczne do uzgodnienia w wydawnictwie.
POMPY CIEPŁA SPRĘŻARKOWE, SORPCYJNE I TERMOELEKTRYCZNE
Autor: Wojciech Zalewski
Książka „Pompy ciepła sprężarkowe, sorpcyjne i termoelektryczne” składa się z dwóch części: pierwszej – „Podstawy teoretyczne” i drugiej – „Przykłady obliczeniowe”. Część pierwsza stanowi monograficzne opracowanie na temat pomp ciepła zawierające podstawy teoretyczne działania różnego rodzaju pomp ciepła, ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń sprężarkowych, sorpcyjnych i termoelektrycznych. Podano w niej podstawowe informacje o stosowanych i wprowadzanych do stosowania czynnikach roboczych. Omówiono niskotemperaturowe źródła ciepła pod kątem możliwości wykorzystania ich w pompach ciepła. Ze względu na skalę zastosowań najwięcej miejsca poświecono sprężarkowym pompom ciepła. Opisano ich główne elementy składowe: wymienniki ciepła, sprężarki i elementy dławiące. W sposób ogólny zaprezentowano zakres produkcji polskich producentów pomp ciepła.
W pracy przedstawiono także schematy konstrukcyjne i omówiono działanie różnego typu wymienników ciepła stosowanych w urządzeniach sorpcyjnych. Podano podstawowe dane techniczne typoszeregu bromolitowych pomp i transformatorów ciepła.
Krótko scharakteryzowano niskotemperaturowe systemy ogrzewania pomieszczeń jako najbardziej odpowiednie dla pomp ciepła. Wspomniano również o układach biwalentnych stosowanych w systemach ogrzewania budynków.
Rozdział końcowy zawiera przykłady zastosowań pomp ciepła. Pokazano schematy instalacji wykorzystujących pompy ciepła w klimatyzacji, ogrzewnictwie, ciepłownictwie, przemyśle i sporcie.
Dokładniej opisano kilka wybranych, sprężarkowych i sorpcyjnych instalacji z pompami ciepła powstałych w kraju w ostatnim czasie, podając ich podstawowe dane techniczno-ekonomiczne.
W drugiej części pracy - „Przykłady obliczeniowe” - dokonano analizy porównawczej kosztów ogrzewania domu jednorodzinnego za pomocą różnych systemów grzewczych w oparciu o aktualne ceny urządzeń i nośników energii oraz przedstawiono zależności służące do przeprowadzania obliczeń cieplnych wymienników stosowanych w pompach ciepła. Szczególne zainteresowanie czytelnika powinien wzbudzić rozdział dotyczący metod obliczeniowych gruntowych wymienników ciepła: poziomych i pionowych. Ostatni rozdział zawiera przykłady obliczeniowe różnych systemów ogrzewania budynków z wykorzystaniem pomp ciepła typu grunt-woda i powietrze-powietrze.
Książka może stanowić cenną pomoc dla studentów i inżynierów zajmujących się projektowaniem i konstruowaniem pomp ciepła oraz instalacji klimatyzacyjnych i grzewczych.
Nakład książki: 1050 egz.
Objętość: 160 str.
Format: B5
Wydawca: I.P.P.U. MASTA Sp. z o.o., 80-298 Gdańsk ul. Budowlanych 27
W końcowej części książki przewidujemy zamieszczenie informacji o firmach, których działalność związana jest z problematyką tytułową.
Zapraszamy Państwa do udziału w przygotowaniu tego fragmentu.
Koszt kolorowej reklamy formatu B5 oraz 1 strony tekstu formatu B5, zawierającego dane o działalności firmy wynosi 1500 PLN + VAT.
Ze względu na przewidywany czas wydania książki, termin nadsyłania materiałów do opracowania reklamy, rozbarwień oraz tekstu informacyjnego o firmie upływa z dniem 30.09.2001 r.
Materiały nadsyłane do redakcji muszą spełniać następujące wymogi:
a) opracowane na zewnątrz (nie w redakcji) – w postaci rozbarwień CMYK, format B5 po obcięciu,
b) do opracowania przez redakcję – teksty w edytorze OS Windows, zdjęcia w postaci slajdów lub dobrej jakości odbitek fotograficznych, rysunek makiety, wydruk kontrolny tekstu.
Pozostałe szczegóły techniczne do uzgodnienia w wydawnictwie.