Prezentujemy kolejne dwie propozycje w ramach modułowego systemu szkoleń i egzaminów prowadzonych przez Gdańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji, poświęconych czynnikom chłodniczym i nośnikom ciepła oraz problematyce bezpieczeństwa w amoniakalnych urządzeniach chłodniczych. Szkolenia w GCSiC kończą się wydaniem odpowiedniego Świadectwa Kwalifikacji.


Krajowe Forum Chłodnictwa
Związek Pracodawców
(Adres korespondencyjny)
04-158 Warszawa
ul. Zamieniecka 25
fax (022) 879 79 07, 610 38 11
e-mail: biuro@forum-chlodnictwa.org.pl
Gdańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji
(Adres korespondencyjny)
80-298 Gdańsk-Kokoszki
ul. Budowlanych 27
fax (058) 347 51 74
e-mail: masta@masta.com.pl
Modułowy system szkoleń®

CZYNNIKI CHŁODNICZE I NOŚNIKI CIEPŁA

KFCh wraz z MASTA uruchamia 2-dniowe nowe szkolenia na poziomie:
Modułu zasadniczego CH – 7 CZYNNIKI CHŁODNICZE I NOŚNIKI CIEPŁA
Modułu uzupełniającego CH – d >AMONIAKALNE URZĄDZENIA CHŁODNICZE - bezpieczeństwo dla obsługi, otoczenia oraz środowiska naturalnego
Moduł zasadniczy CH – 7 CZYNNIKI CHŁODNICZE I NOŚNIKI CIEPŁA
Tematyka szkolenia:
1. Rodzaje i własności czynników chłodniczych.
2. Aktualne przepisy prawne oraz techniczne dotyczące stosowania czynników
chłodniczych.
3. Własności wybranych naturalnych i syntetycznych czynników chłodniczych.
4. Roztwory zeotropowe i azeotropowe syntetycznych czynników
chłodniczych.
5. Odzysk czynników chłodniczych i przezbrajanie urządzeń.
6. Rodzaje i własności wybranych nośników ciepła.
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zestaw materiałów, w tym poradnik „Nowe czynniki chłodnicze i nośniki ciepła” oraz Świadectwo Uczestnictwa w szkoleniu.
Zakres tematyczny szkolenia stanowi jeden z elementów wymagań egzaminu na
Certyfikat Kompetencji Kategorii B i C.
Czas trwania: 2 dni – ogółem 16 h
Moduł uzupełniający CH – d AMONIAKALNE URZĄDZENIA CHŁODNICZE - bezpieczeństwo dla obsługi, otoczenia oraz środowiska naturalnego
Tematyka szkolenia:
Dzień 1: Płyny robocze, maszyny i aparaty (8h)
1. Amoniak jako czynnik chłodniczy.
2. Oleje do amoniaku.
3. Płyny robocze do amoniakalnych urządzeń chłodniczych o chłodzeniu pośrednim.
4. Sprężarki i aparaty do amoniakalnych urządzeń chłodniczych.
Dzień 2: Rodzaje urządzeń, eksploatacja i bezpieczeństwo (8h)
5. Wpływ substancji zanieczyszczających na działanie, obsługę i bezpieczeństwo
obiegu chłodniczego.
6. Podstawowe rozwiązania konstrukcyjne amoniakalnych urządzeń chłodniczych.
7. Podstawowe zagrożenia spowodowane wyciekiem amoniaku.
8. Zabezpieczenia amoniakalnych urządzeń chłodniczych i środki zapobiegania
awariom.
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zestaw materiałów, w tym poradnik „Amoniakalne urządzenia chłodnicze” tom 1 oraz Świadectwo Uczestnictwa w szkoleniu.
Zakres tematyczny szkolenia stanowi jeden z elementów wymagań egzaminu na Certyfikat
Kompetencji Kategorii B i C.
Szkolenie będą prowadzić autorzy poradnika „Amoniakalne urządzenia chłodnicze”,
co stanowi o jego szczególnej atrakcyjności.

Czas trwania: 2 dni – ogółem 16 h

Informacje dotyczące aktualnych szkoleń "Świadectwo Kwalifikacji" i innych publikujemy na stronie www.wentylacja.com.pl/szkolenia