Powietrze wewnątrz pomieszczeń Miarą komfortu pomieszczeń jest nie tylko wystrój, funkcjonalne rozplanowanie, odpowiednie oświetlenie, ale również komfort cieplny i higieniczny tj.: temperatura, wilgotność, czystość powietrza i niezbędna do procesu oddychania ilość świeżego powietrza. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że ilość powietrza biorąca udział w wymianie gazowej jest ok. stukrotnie większa od przyswajanej masy pokarmowej. Oprócz dostarczenia świeżego powietrza bogatego w tlen wymagamy skutecznego usunięcia zużytego, zawierającego szkodliwy i trujący w większych stężeniach dwutlenek węgla. Objawami niedoboru tlenu i nadmiaru dwutlenku węgla mogą być oprócz uczucia senności połączonej z opóźnieniem reakcji, bóle i zawroty głowy.Powodem jest najczęściej niesprawna wentylacja lub przesadna oszczędność eksploatacyjna. Wiosną i jesienią dochodzą do tego takie dodatkowe czynniki jak:
• zwiększone ilości alergenów w powietrzu,
• podwyższona wilgotność powietrza,
• zmniejszona rezerwa tlenowa organizmu.
Latem wzrost temperatury powoduje dodatkowo przegrzewanie organizmu i występowanie uczucia duszności.
O filtracji i jonizacji
W celu poprawienia komfortu zapewnia się oprócz chłodzenia odpowiednią wymianę powietrza, którego jakość można zdecydowanie poprawić poprzez filtrację i jonizację. Korzystne oddziaływanie jonów ujemnych pozwala ponadto usunąć ok. 50% zanieczyszczeń bakteryjnych i ok. 60% zapachowych znajdujących się w pomieszczeniu. Cząsteczki bakteryjne i zapachowe otaczane są przez jony, utleniane oraz osadzane na elektrodzie osadczej.
O denaturyzacji
Osiągnięcie większej skuteczności stało się możliwe dzięki metodzie denaturyzacji opracowanej przez prof. Heinricha Höltera.
Metoda denaturyzacji pozwala usunąć zanieczyszczenia bakteryjne, w tym również bakterie tlenowe. Osiągana średnia skuteczność działania wynosi 85% i jest w większości przypadków wystarczająca. Dzięki zwiększeniu liczby elektrod możliwe do uzyskania jest dalsze podnoszenie skuteczności, nawet do 99,9%. Taka dokładność oczyszczania powietrza bywa konieczna w szpitalach, na oddziałach poparzeń, w farmaceutyce, laboratoriach.


Największą zaletą metody denaturyzacji jest zarówno skuteczność, jak i możliwość stosowania w istniejących instalacjach.
Filtry elektrostatyczne z warstwą denaturującą mają znikome opory przepływu powietrza. Nie powodują też, w przeciwieństwie do filtrów mechanicznych,
zagrożenia wtórnego zanieczyszczenia powietrza alergenami i rakotwórczymi endotoksynami powstałymi w efekcie rozkładu zatrzymanych na materiale filtracyjnym mikroorganizmów. Metoda jonizacji i denaturyzacji gwarantuje pod wieloma względami skuteczniejsze oczyszczenie powietrza od stosowanych dotychczas filtrów włókninowych i papierowych.


Istnieje system IONAIR, który polega na równoczesnej jonizacji i denaturyzacji oraz kontroli jakości powietrza usuwanego z pomieszczenia w celu dostosowania intensywności działania urządzenia do wymaganej, zadanej czystości powietrza.
Dzięki redukcji zanieczyszczeń wynikającej z zastosowania systemu możemy, decydując się na jego zastosowanie ograniczyć do ok. 50% ilość świeżego powietrza nawiewanego do pomieszczeń. W instalacjach zmodernizowanych dotychczas w Niemczech nie stwierdzono negatywnych efektów takich ograniczeń.
Produkowany w Szwajcarii filtr jonizacyjny składa się z przynajmniej jednej naładowanej elektrody koronującej do wytworzenia cząsteczek naładowanych, przewodzących elektryczność oraz jednej elektrody osadczej do wychwytywania cząsteczek substancji szkodliwych. Na drodze przepływu powietrza znajduje się warstwa denaturująca (materiał stanowiący wolną powierzchnię wymiany masy dla mikroorganizmów) tak spreparowana, że po zetknięciu z nią cząsteczki substancji szkodliwych obumierają. Jako materiały o działaniu denaturującym są stosowane odpowiednie związki miedziowe oraz szczególnie skuteczne, ułożone na przemian warstwy silnie kwaśne i silnie zasadowe tj. o pH od 1 do 3 oraz od 11 do 14. Między warstwami o różnych wartościach pH znajdują się obojętne warstwy pośrednie. Warstwa denaturująca umieszczona jest bezpośrednio pod powierzchnią elektrody osadczej lub elektroda ta jest jednocześnie warstwą denaturującą.

Przeprowadzona przez producenta analiza kosztów na podstawie modernizowanych oraz projektowanych instalacji klimatyzacyjnych wykazuje szybki czas zwrotu (około 1 roku) poniesionych nakładów inwestycyjnych. Polepszenie komfortu higienicznego w pomieszczeniach daje również stosowanie, pracujących na powietrzu recyrkulowanym, urządzeń jonizacyjnych: stacjonarnych kanałowych i przenośnych.
Światowa popularność urządzeń i systemów działających wg omówionych zasad znajduje w Polsce swoje odzwierciedlenie w postaci prowadzonych przez INSTAL Warszawa S.A. prac wdrożeniowych nad produkcją kratek i anemostatów wentylacyjnych z warstwą denaturującą.
Bogusław Sewerynik
Ilustracje zaczerpnięto z materiałów Heinrich Hölter GmbH


POLECAMY ARTYKUŁY
Zainteresowanym problemem czyszczenia instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych polecamy artykuł "Czyszczenie przewodów i urządzeń instalacji wentylacji i klimatyzacji - aktualny stan prawny i przewidywane zmiany" autorstwa mgr inż. Sławomira Pykacza z Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Tedhniki Instalacyjnej INSTAL, który ukazał się w marcowym numerze miesięcznika INSTAL. W tym samym wydaniu znajduje się również artykuł pt. "Zagrożenia związane z zanieczyszczeniem przewodów wentylacyjnych", którego autorem jest pan Adam Krogulski z Państwowego Zakładu Higieny.


ZAMÓW "INSTAL" nr 3/2002:
3 numer miesięcznika INSTAL z roku 2002 można nabyć za pośrednictwem www.wentylacja.com.pl w cenie 14 zł za egzemplarz. Wystarczy kliknąć na: ZAMÓWIENIE (prosimy o podanie danych adresowych: imię, nazwisko, firma, stanowisko, ulica, miasto, kod, ilość zamawianych egzemplarzy).
Skrócony spis treści "INSTAL" nr 3/2002:
- Bogdan Mizieliński, Grzegorz Kubicki Filtracja spalin w węglowych ciepłowniach
- Systemy Climaver - przewody powietrzne z wełny szklanej. Cicha wentylacja.
- Marian Skaźnik Wybrane problemy oddymiania pożarowego w obiektach wielkokubaturowych
- Leszek Madej Klimakonwektory wentylatorowe
- Sławomir Pykacz Czyszczenie przewodów i urządzeń instalacji wentylacji i klimatyzacji - aktualny stan prawny i przewidywane zmiany
- Adam Krogulski Zagrożenia związane z zanieczyszczeniem przewodów wentylacyjnych
- Jan Bylicki, Grażyna Lechman Palniki kotłów grzewczych
- Błażej Rozmarynowicz Kotły z zamkniętą komorą spalania
- Jak będzie wyglądało budownictwo za 3-4 lata? Zarys strategii budownictwa w Polsce
- Piotr Dymkowski Zawory kulowe Danfoss JiP dla systemów ciepłowniczych
- Urszula Wróbel Miedziane rury instalacyjne - trwałe, zdrowe, bezpieczne
- Andrzej Górecki Korozja ogólna, korozja galwaniczna
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określania przeciętnych norm zużycia wody
- Biofloor - system niskotemperaturowego ogrzewania podłogowego
i inne artykuły
Rubryki stałe "INSTAL":
• Wiadomości
• Nowe wyroby i systemy
• Wynalazki i wzory użytkowe zgłoszone w Polsce
• Listy do redakcji
• Tam byliśmy
• Nowości wydawnicze
• Normalizacja
• Przegląd prawny
• Przegląd dokumentacyjny czasopism

Komentarze

  • Zdrowe czy nie?

    Powstaje teraz pytanie: czy takia jonizacja powietrza nie powoduje zadnych skutkow ubocznych. Czy jest to w pelni zdrowe dla czlowieka?
    I pytanie drugie: czy Panstwo tez odczuwaja spowolnienie dzialania Waszych komputerow podczas korzystania z tej strony? Mam wrazenie ze jest ona przeladowana Flashami i Shockwave'ami ...