Lista niektórych wycofanych norm wraz informacją o wycofywaniu norm w systemie normalizacji

Lista niektórych wycofanych norm:
1. PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych.
zastąpiona przez:
PN-B-03410:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego.
2. PN-79/M-43003 Wentylatory. Przyłącza kołnierzowe. Wytyczne doboru wymiarów.
zastąpiona przez:
PN-92/M-43004 Wentylatory ogólnego przeznaczenia. Kołnierze okrągłe. Wymiary.
3. PN-79/M-43003 Wentylatory. Przyłącza kołnierzowe. Wytyczne doboru wymiarów.
zastąpiona przez:
PN-ISO 13351:1999 Wentylatory przemysłowe. Wymiary.
4. PN-73/G-43023 Lutnie wentylacyjne kołnierzowe. Uszczelki.
zastąpiona przez:
PN-G-43001:1999 Górnictwo. Lutnie wentylacyjne. Wymagania podstawowe.
5. PN-83/G-43024 Lutniociągi wentylacyjne. Wyznaczanie współczynników nieszczelności.
zastąpiona przez:
PN-G-43024:1999 Górnictwo. Lutniociągi wentylacyjne. Wyznaczanie współczynnika nieszczelności i kryteria oceny jakości uszczelnienia.
6. PN-86/M-52017 Urządzenia techniki powietrza. Klimatyzatory powietrza. Szeregi podstawowych parametrów.
7. PN-92/M-04613/01 Pompy ciepła. Zblokowane pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do ogrzewania lub do ogrzewania i oziębiania. Nazwy, definicje i oznaczenia.
zastąpiona przez:
PN-EN 255-1:2000 oraz PN-EN 814-1:2000
PN-EN 255-1:2000 Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym. Funkcja grzania. Terminy, definicje i oznaczenia.
(zastępuje: PN-92/M-04613.01 w zakresie ogrzewania, a łącznie z PN-EN 814-1:2000 całkowicie)
PN-EN 814-1:2000 Klimatyzatory i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym. Funkcja ziębienia. Terminy, definicje i oznaczenia.
(zastępuje: PN-92/M-04613.01 w zakresie oziębiania, a łącznie z PN-EN 255-1:2000 całkowicie)
8. PN-EN 153 : 1994 Metody pomiaru zużycia energii elektrycznej oraz związane z tym charakterystyki domowych chłodziarek, urządzeń do przechowywania zamrożonej żywności, zamrażarek i ich zestawów zasilanych z sieci elektrycznej.
zastąpiona przez:
PN-EN 153 : 1999 Metody pomiaru zużycia energii elektrycznej oraz związane z tym charakterystyki domowych chłodziarek, sprzętu do przechowywania zamrożonej żywności, zamrażarek i ich zestawów zasilanych z sieci elektrycznej.
9. PN-ISO 5160-1:1997 Meble chłodnicze. Wymagania techniczne. Wymagania ogólne.
zastąpiona przez:
PN-EN 441-2:1999 Meble chłodnicze. Ogólne warunki mechaniczne i fizyczne.
10. PN-ISO 5160-2: 1996 Meble chłodnicze. Wymagania techniczne. Wymagania szczegółowe.
zastąpiona przez:
PN-EN 441-6: 1999 Meble chłodnicze. Klasyfikacja temperaturowa.
11. PN-88/A-55653 Urządzenia chłodnicze dla handlu i zakładów żywienia zbiorowego. Witryny mrożące.
12. PN-88/ A-55651 Urządzenia chłodnicze dla handlu i zakładów żywienia zbiorowego. Pojemniki chłodzące. Wymagania i badania. Poprawki: BI 12/89 poz. 106.
13. PN-90/M-04620 Urządzenie chłodnicze. Tunele fluidyzacyjne do produktów spożywczych. Wymagania.
14. PN-86/M-41220 Urządzenia chłodnicze dla handlu i gastronomii. Agregaty skraplające sprężarkowe. Wymagania i badania.
15. PN-85/M-41260 Urządzenia chłodnicze. Regulatory ciśnienia dwu stawne. Ogólne wymagania i badania.
16. PN-88/A-55652 Urządzenia chłodnicze dla handlu i zakładów żywienia zbiorowego. Witryny mrożące. Wymagania i badania. Poprawki: BI 12/89 poz. 106.
17. PN-89/M-41105 Elektryczne chłodziarki domowe. Wymagania i badania. Z komorą lub bez komory.
zastąpiona przez:
PN-EN ISO 7371:2000 Domowy sprzęt chłodniczy. Chłodziarki niskich temperatur. Charakterystyki i metody badań.
18. PN-88/M-41102 Zamrażarki domowe. Wymagania i badania.
zastąpiona przez:
PN-EN ISO 5155:1998 Domowy sprzęt chłodniczy. Sprzęt do przechowywania zamrożonej żywności i zamrażarki. Charakterystyki i metody badań.
19. PN-88/A-55654 Szafy chłodnicze dla handlu i zakładów żywienia zbiorowego. Wymagania i badania.
20. PN-86/A-55550 Linia schładzania mleka w przepływie. Ogólne wymagania i badania. Zmiany: BI 5/79 poz.41.
21. PN-86/A-55554 Linia schładzania mleka w przepływie. Podstawowe parametry.
22. PN-93/B-02869 Badania odporności ogniowej. Przewody wentylacyjne.
zastąpiona przez:
PN-EN 1366-1:2001 Meble chłodnicze. Ogólne warunki mechaniczne i fizyczne.
23. PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze
zastąpiona przez:
PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

Wycofanie norm w systemie normalizacji
Stanowisko Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej na Polski Komitet Normalizacyjny został
nałożony obowiązek wprowadzenia do zbioru Polskich Norm (PN) wszystkich norm europejskich (EN). Taki warunek stawiają polskiej normalizacji europejskie organizacje normalizacyjne: Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) i Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC). Dlatego normom europejskim należy nadać status norm krajowych (PN-EN) oraz wycofać ze zbioru PN normy sprzeczne z wprowadzonymi EN.

Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 1993
roku o normalizacji został wprowadzony
w Polsce system normalizacji, zakładający dobrowolność
stosowania norm.
Norma jest dokumentem normatywnym,
stanowiącym uznaną regułę techniczną,
opracowywanym z uwzględnieniem konsensu
– przez i dla zainteresowanych środowisk.
Ze względu na rosnące znaczenie procesów
regionalizacji i globalizacji, w tym zmierzają-
cych do niwelowania barier w handlu, zauważa
się ograniczenie tworzenia norm krajowych
tzw. własnych, na rzecz angażowania się
w opracowywanie – a następnie wprowadzenie
do norm krajowych – norm regionalnych
i międzynarodowych.
Dynamiczny proces postępu naukowo-technicznego
rzutujący na poziom rozwiązań
normalizacyjnych powoduje konieczność zastępowania
norm dotychczasowych normami
o aktualnym poziomie techniki lub odpowiadającymi aktualnym potrzebom rynku lub
współpracy regionalnej, bądź międzynarodowej;
powoduje także dezaktualizację niektórych
tematów objętych normami, jak również konieczność
wprowadzania nowych tematów
dotychczas nie objętych normami.
Konsekwencją tej sytuacji jest potrzeba wycofania
norm:
• z zastąpieniem, w przypadku nowelizacji
norm lub opracowania normy o innym zakresie,
której temat jest szerszy od normy
dotychczasowej, bądź na skutek wprowadzenia
normy europejskiej lub międzynarodowej,
co jest związane z koniecznością
wycofania zastępowanych krajowych norm
sprzecznych;
• bez zastąpienia, w przypadku utraty aktualności
normy.
Wycofanie normy może być także konsekwencją porządkowania zbioru norm i dotyczyć
sytuacji, gdy na ten sam temat istnieje
w zbiorze norm aktualnych więcej niż jedna
norma (o tym samym lub innym numerze).
Wycofanie normy oznacza w każdym przypadku wyłączenie normy ze zbioru norm
aktualnych.

Faktu dezaktualizacji normy nie należy wiązać
z prawnym zakazem stosowania normy wycofanej.
W systemie normalizacji dobrowolnej
nakaz lub zakaz stosowania normy nie wynika
bezpośrednio ze statusu normy (norma jest
dokumentem do dobrowolnego stosowania),
lecz z charakteru powołania się na normę
w przepisie prawnym, a w szczególności
z mocy i dokładności tego powołania. *) Odnosi
się także do sytuacji wskazującej na konieczność
stosowania normy, ze względu na sposób
jej normatywnego powołania w innej
normie.
Powołanie się w sposób datowany na normę
(w przepisie, normie) oznacza odniesienie się
do konkretnej publikacji normy (identyfikowanej
numerem referencyjnym) i zachowuje
aktualność do czasu zmiany tego powołania.
Gdyby tak powołana norma została jednak
wycofana, to niezbędne jest zapewnienie
możliwości korzystania z niej (zapewnienie
publicznej dostępności).
PKN zapewnia dostępność do każdej normy,
bez względu na jej aktualność, ale nie decyduje o obowiązku czy konieczności stosowania
normy.

Jako zasadę normalizacyjną przyjmuje się, że
w nowo podejmowanych pracach normalizacyjnych
nie należy powoływać się – w szczególności
normatywnie – w sposób datowany na
normę wycofaną, byłoby to bowiem sprzeczne
z charakterem normy jako nośnika i popularyzatora
postępu naukowo-technicznego.
Zakłada się również, że istniejące w normach
powołania na normy wycofane powinny być
korygowane w trakcie aktualizacji normy
zawierającej takie powołania.
Uwagi odnośnie do ogłaszanego publicznie
zamiaru wycofania Polskiej Normy (PN) może
zgłosić – w ramach ankiety powszechnej –
każdy zainteresowany.
Gdy przeznaczona do wycofania Polska Norma
dotyczy ochrony życia, zdrowia, środowiska,
mienia oraz bezpieczeństwa pracy
i użytkowania, zamiar wycofania PN jest dodatkowo
przedstawiany do opinii właściwym
ministrom.
Ostateczną decyzję w sprawie wycofania PN
podejmuje Polski Komitet Normalizacyjny.

Jerzy Marcinek
prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
Polski Instalator 3/2002


*) w sprawie powoływania się na normę w przepisie – patrz PN-EN 45020:2000, r.11.


Komentarze

 • UWAGA

  1. jak to mozliwe?!
  juz wycofane normy PN-EN to poco je ustanawiano, a w zasadzie tlumaczono
  2. moze liste wycofanych norm uzupelnic o informacje o nowopowolanych w to miejsce
  3. wprowadzane normy PN-EN przez tlumaczenie powinny byc konsultowane przed wprowadzeniem, tek aby nie wprowadzac zamieszania chociaz w nazewnictwie,
  przykladem jest norma PN-EN bezpieczenstwo w instalacjach chlodniczych - nazewnictwo tlumaczone przez "szkole krakowska" z uzyciem nazw ziebnictwo i ziebiarka wprowadza straszne zamieszanie
  prosze sprawdzic
  wkrotce dokladne przyklady, tylko czy mozna publicznie cytowac fragmenty norm ze wzgledu na powolanie sie na ustawe o prawach autorskich, jezeli nie to bez narazania sie o ich naruszenie nie mozna dyskutowac o ich tresci,