Lista najnowszych norm:

Normy europejskie (EN) uznane za Polską Normę:
1. PN-EN 1736:2002 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Elementy podatne rurociągów, tłumiki drgań i złącza kompensacyjne. Wymagania, projektowanie i instalowanie Refrigerating systems and heat pumps - Flexible pipe elements, vibration isolators and expansion joints - Requirements, design and installation
2. PN-EN 12055:2002 Ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym. Funkcja ziębienia. Definicje, badanie i wymagania Liquid chilIing packages and heat pumps with electrically driven compressors - Cooling mode - Definitions, testing and requirements
3. PN-EN 12238:2002 Wentylacja budynków - Elementy końcowe - Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowań strumieniowego przepływu powietrza Ventilation for buildings - Air terminal devices - Aerodynamic testing and rating for mixed flow application

4. PN-EN 12239:2002 Wentylacja budynków - Elementy końcowe - Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowań wyporowego przepływu powietrza Ventilation for buildirigs - Air terminal devices - Aerodynamic testing and rating for displacement flow applications
5. PN-EN 12263:2002 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła - Przyłączające urządzenia zabezpieczające ograniczające ciśnienie - Wymagania i badania Refrigerating systems and heat pumps - Safety switching devices for limiting the pressure - Requirements and tests
6. PN-EN 12300:2002 Zbiorniki kriogeniczne - Wymagania dotyczące czystości Cryogenic vessels – Cleanliness for cryogenic service
7. PN-EN 12309-1:2002 Urządzenia klimatyzacyjne absorpcyjne i adsorpcyjne i/lub wyposażone w pompy ciepła, zasilane gazem, o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW - Część 1: Bezpieczeństwo Gas-fired absorption and adsorption airconditioning and/or heat pump appliances with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 1: Safety
8. PN-EN 12309-2:2002 Urządzenia klimatyzacyjne absorpcyjne i adsorpcyjne i/lub wyposażone w pompy ciepła, zasilane gazem, o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW - Część 2: Racjonalne zużycie energii Gas-fired absorption and adsorption air-conditioning and/or heat pump appliances with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 2: Rational use of energy
9. PN-EN 13136:2002 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła - Ciśnieniowe przyrządy bezpieczeństwa i ich przyłącza rurowe - Metody obliczeń Refrigerating systems and heat pumps - Pressure relief devices and their associated piping - Methods for calculation

10. PN-EN 13181:2002 Wentylacja budynków - Elementy końcowe - Badanie właściwości krat żaluzjowych w warunkach symulowanego piasku Ventilation for buildings - Terminais - Performance testing of louvres subject to simulated sand
11. PN-EN 13275:2002 Zbiorniki kriogeniczne - Pompy czynników kriogenicznych Cryogenic vessels - Pumps for cryogenic service

12. PN-EN 45510-6-5:2002 Wytyczne dotyczące dostaw wyposażenia elektrowni - Część 6-5: Urządzenia pomocnicze turbin - Suche systemy chłodzące Guide for procurement of power station equipment - Part 6-5: Turbine auxiliaries - Dry cooling systems
13. PN-EN 45510-6-6:2002 Wytyczne dotyczące dostaw wyposażenia elektrowni - Część 6-6: Urządzenia pomocnicze turbin - Chłodnie kominowe mokre i hybrydowe Guide for procurement of power station equipment - Part 6-6: Turbine auxiliaries - Wet and wetJdry cooling towers
14. PN-EN 60335-2-65:2002 Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Część 2-65: Wymagania szczegółowe dla urządzeń do oczyszczania powietrza Safety of household and similar electrical appliances - Part 2: Particular requirements for air cleaning appliances
15. PN-EN 60335-2-88:2002 Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Część 2-88: Wymagania szczegółowe dla nawilżaczy stosowanych w systemach grzejnych, wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych Safety of household and similar electrical appliances - Part 2: Particular requirements for humidifiers intended for use with heating, ventilation or air conditioning systems
16. PN-EN 60704-2-7:2002 Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego - Procedura badania hałasu - Część 2-7: Wymagania szczegółowe dla wentylatorów Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2: Particular requirements for fans
17. PN-EN ISO 9097:1999/A1.2002 Małe statki – Wentylatory elektryczne Smali craft - Electric fans
18. PN-HD 280.2 51.2002 Wymagania bezpieczeństwa dla elektrycznych wentylatorów i regulatorów - Część 2: Wentylatory i regulatory stosowane na statkach Safety requirements for electric fans and regulators; part 2: fans and regulators for use in ships
Nowe normy PN:
rok 2005
1. PN-EN 13141-5:2005 (U) Wentylacja budynków. Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji budynków mieszkalnych. Część 5: Zewnętrzne urządzenia dachowe
rok 2003
1. PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków. Powieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych. Wymagania wytrzymałościowe
2. PN-EN 327:2002/A1:2003 (U) Wymienniki ciepła - Skraplacze czynników ziębniczych z wymuszonym obiegiem powietrza - Procedury badawcze do wyznaczania wydajności. Zmiana A1
3. PN-EN 1216:2002/A1:2003 (U) Wymienniki ciepła - Wymuszona cyrkulacja chłodzenia i grzania powietrza w wężownicy - Badania w celu określenia wydajności. Zmiana A1
4. PN-EN 13458-3:2003 (U) Zbiorniki kriogeniczne - Zbiorniki stałe izolowane próżnią - Część 3: Wymagania eksploatacyjne
5. PN-EN 13771-1:2003 (U)Sprężarki ziębnicze i agregaty skraplające - Próby eksploatacyjne i metody badań - Część 1: sprężarki ziębnicze
rok 2002
1. PN-ISO 5801:2002 Wentylatory przemysłowe - Badanie charakterystyk pracy na stanowiskach znormalizowanych.
2. PN-EN 12238:2002U Wentylacja budynków - Elementy końcowe - Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowań strumieniowego przepływu powietrza.
3. PN-EN 12239:2002U Wentylacja budynków - Elementy końcowe - Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowań wyporowego przepływu powietrza.
4. PN-EN 13181:2002U Wentylacja budynków - Elementy końcowe - Badanie właściwości krat żaluzjowych w warunkach symulowanego piasku.
5. PN-ISO 5801:2002 Wentylatory przemysłowe - Badanie charakterystyk pracy na stanowiskach znormalizowanych.
6. PN-EN 378-1:2002 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska - Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru.
(Zastępuje PN-ISO 5149:1997 częściowo; a łącznie z PN-EN 378-2:2002 całkowicie)
7. PN-EN 378-2:2002 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska - Część 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie.
(Zastępuje PN-ISO 5149:1997 częściowo; a łącznie z PN-EN 378-1:2002 całkowicie)
8. PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających.
9. PN-G-43102:2002 Górnictwo rud. Górnicze urządzenia chłodnicze. Zasady zabudowy w wyrobiskach chodnikowych.
rok 2001
1. PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymiary.
2. PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym. Wymiary.
3. PN-EN 1822-1:2001 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Część 1: Klasyfikacja, badania parametrów, znakowanie.
4. PN-EN 1822-2:2001 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Część 2: Wytwarzanie aerozolu, przyrządy pomiarowe, statystyka zliczania cząstek.
5. PN-EN 1822-2:2001 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Część 3: Badanie płaskiego materiału filtracyjnego.
6. PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości mechaniczne.
7. PN-EN ISO 6412-3:2001 Rysunek techniczny. Uproszczone przedstawienie rurociągów. Cęść 3: Elementy końcowe instalacji wentylacyjnych i odwadniających.
8. PN-EN 1222:2001 Wentylacja budynków - Sieci przewodów - Wymiary kołnierzy o przekroju kołowym do wentylacji ogólnej.
(Zastępuje PN-B-76002:1996 w zakresie dotyczącym wymiarów połączeń kołnierzowych typu B oraz odchyłek wymiarowych, punkt 2.3 i tablica 3)
9. EN 13136:2001 Systemy chłodzące i pompy ciepła - Urządzenia do dekompresji i ich instalacje rurowe - Metody obliczeń.
Opisano obliczanie przepustowości zaworów dekompresji i innych elementów w systemach chłodzących obejmujące niezbędne dane do ich zwymiarowania. Określono wymagania dla projektowania i selekcji urządzeń dekompresji w celu ochrony przed nadmiernym ciśnieniem.
rok 2000
1. PN-EN 60335-2-24:2000 Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Wymagania szczegółowe dla sprzętu chłodniczego i wytwornic lodu.
2. PN-EN ISO 8861:2000 Budowa statków. Wentylacja siłowni statków z silnikami o zapłonie samoczynnym. Wytyczne projektowe i podstawy obliczeń.
3. PN-G-05027:2000 Przewietrzanie podziemnych wyrobisk górniczych. Stacja wentylatorów głównych na powierzchni. Zasady projektowania.
4. PN-V-68000:2000 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia filtrowentylacyjne do obiektów ochrony zbiorowej. Wymagania ogólne.
5. PN-V-84007:2000 Głowice wentylacyjne grzybokształtne okrętowe. Wymagania i badania.

POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY
oferuje sprzedaż Polskich Norm
Sprzedaż prowadzi Wydział Marketingu i Sprzedaży PKN
Warszawa 00-050, ul. Świętokrzyska 14B
tel (022) 556 77 77; fax (022) 556 77 87
e-mail: wms@pkn.pl
internet: www.pkn.plKomentarze

 • Polskie Normy

  Panowie jakie to prawa autorskie do norm. Osoby zajmujące sie ich przygotowaniem są urzędnikami państwowymi i pobierają za swoją prace wynagrodzenie z polskich podatków. Dlaczego obywatele mieliby ponownie płacić za ich prace. Mądre Państwo dba oto aby stan wiedzy prawniczej ich obywateli był wysoki, lipiej udostepnic przedsiębiorcą normy niż jako kraj wypuszczać produkcyjne buble.

 • Polskie Normy [ Piotr ] - cd

  Również uważam, że POLSKIE NORMY powinne być ogólndostępne i bezpłatne! Liczyć powinien się cel nadrzędny - łatwy dostęp i znajomość prawa dla Polaka i to w każdej dziedzinie życia.

 • Polskie Normy

  Również uważam to za bzdurę - jakie prawa autorskie? Przecież Normy bez badań naukowych i podstaw teoretycznych wogóle by nimi nie były. Prawa autorskie należą się raczej ludziom, którzy pracowali nad tymi zagadnieniami latami poświęcając swój czas na zbadanie zjawisk, rządzącymi przepływami i nie tylko. Ci ludzie to między innymi: Bernoulli, Archimedes, , Darcy, Weisbach i wielu innych. Jak ci urzędnicy śmią przypisywać sobie ich badania jako własne. Zebrali tą wiedzę w pewien dokument, i nazywają to PN (hehehe). Totalna pomyłka i jeszcze za to chcą pieniądze a to już ogólny śmiech. "Polska to dziwna kraj" tak o nas mówia na zachodzie.

 • zgadzam się z przedmówcami

  NORMY powinny być dostępne bez opłat, ich autorzy już dawno nie zyją, a to oni prowadzili badania, nie urzędnicy. Zebrać coś w całość to nie to samo, co prowadzić badania latami, dokonać odkrycia naukowego.
  Byłoby to z pozytkiem dla studentów, ale i projektantów, wielu projektuje nie znając norm....

 • Zgadzam sie

  Zgadzam sie. I dlatego piractwo powinno sie szerzyc dalej w naszym kraju. :)