Współczesne technologie w branży okiennej zapewniają produkty o bardzo dobrej szczelności. Dotyczy to zarówno przenikania hałasu jak i powietrza. O ile ta pierwsza cecha jest jak najbardziej pożądana, to brak dostępu powietrza z zewnątrz może powodować niekorzystne warunki dla użytkowników. W pomieszczeniach bez prawidłowej wentylacji wzrasta zanieczyszczenie powietrza, wilgoć a w efekcie rozwijają się pleśnie i grzyby.

Zwracając uwagę na powyższe problemy firma aereco oferuje elementy, które umożliwiają prawidłowy obieg powietrza w pomieszczeniu. Są to nawiewniki okienne.
Montaż powyższych elementów niestety powoduje pewne obniżenie dźwiękoszczelności okna. Wychodząc naprzeciw wymaganiom akustycznym wprowadzono na rynek nawiewnik higrosterowany akustyczny EHA.

Nawiewnik akustyczny EHA + akcesoria
Co to jest hałas
Definicja hałasu jest bardzo jednoznaczna – jest to każdy dźwięk o dowolnym charakterze niepożądany w danych warunkach. Przykładowe natężenie dźwięku podczas różnych czynności przedstawia tabela 1:

Określenie czy dany poziom dźwięku jest uciążliwy czy nie może być dość subiektywny (szczególnie w przypadku niskich wartości). Niemniej jednak każdy hałas jest zjawiskiem negatywnym i szkodliwym.

Nawiewniki a izolacyjnośc akustyczna okna

Montaż nawiewników okiennych wymaga ingerencji w strukturę okna. Powoduje to obniżenie izolacyjności akustycznej, w stopniu zależnym od wartości wyjściowej oraz od powierzchni okna.
Wartość tą można określić za pomocą wzoru:

gdzie:
Rwwyp. – wypadkowy wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej okna z nawiewnikiem, [dB]
Rw – wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej okna bez nawiewnika, [dB]
S – powierzchnia okna, [m2]
Dn,e,w – wskaźnik elementarnej znormalizowanej różnicy poziomów ciśnienia akustycznego nawiewnika, [dB]

Akustyczne nawiewniki higrosterowane EHA

Firma aereco zajmująca się systemem wentylacji higrosterowanej posiada w swojej ofercie nawiewniki okienne akustyczne higrosterowane.
Higrosterowanie to najprościej mówiąc uzależnienie strumienia przepływającego powietrza w zależności od zawartości pary wodnej wewnątrz pomieszczeń. Działanie nawiewników higrosterowanych jest następujące: w nawiewniku znajduje się czujnik – taśma poliamidowa. Taśma pod wpływem zmian zawartości pary wodnej w powietrzu zmienia swą długość, co powoduje większe bądź mniejsze otwarcie przepustnicy a tym samym doprowadzenie większego bądź mniejszego strumienia powietrza do pomieszczenia. Nawiewniki pracują w zakresie wilgotności względnej od 30 do 70% wilgotności względnej. Jeżeli wilgotność w pomieszczeniu jest mniejsza lub równa 30% nawiewnik jest przymknięty i minimalny strumień powietrza doprowadzany jest do pomieszczenia. Wraz ze wzrostem wilgotności nawiewnik otwiera się i przy wartości 70% lub więcej uzyskuje wydajność maksymalną. Nawiewniki są tak skonstruowane, że powietrze zewnętrzne nie styka się bezpośrednio z czujnikiem. Dzięki temu analizowane są warunki panujące w pokojach a nie na zewnątrz.
Cechą charakterystyczną nawiewników typu EHA jest specjalna pianka dziwękochłonna. Dzięki niej możliwa jest redukcja przenikającego z zewnątrz hałasu. Nawiewniki akustyczne produkowane są w czterech zestawach różniących się stopniem izolacyjności akustycznej. Polepszenie parametrów uzyskuje się poprzez dodanie do właściwego nawiewnika odpowiedniego elementu, zawierającego materiał tłumiący. Elementy te to okap i łącznik akustyczny.
Wartości izolacyjności akustycznej dla poszczególnych zestawów przedstawiono w tabeli 2.

Części składowe nawiewnika przedstawiono na zdjęciu 1.

Schemat złożeniowy nawiewnika akustycznego EHA
Korzystając ze wzoru [1.0] oraz wartości zawartych w tabeli 2 można pokusić się o określenie wielkości obniżenia izolacyjności akustycznej. Dla przykładu wybrano okno o powierzchni 7,3 m2 oraz izolacyjności akustycznej właściwej okna Rw równej 33 [dB] na którym zamontowano jeden nawiewnik EHA. Dodatkowo określono izolacyjność okna bez nawiewnika lecz z zastosowaniem funkcji mikrorozszczelnienia (mikrowentylacji) Otrzymane wyniki przedstawiono w tabeli 3.

Otrzymane wartości zakładają maksymalne otwarcie nawiewników. Cechą charakterystyczną elementów higrosterowanych jest otwarcie zależne od poziomu wilgoci w pomieszczeniu. Wobec tego wartości przedstawione w tabeli wystąpią tylko w przypadku najbardziej niekorzystnych warunków (wilgotność względna powyżej 70%). W rzeczywistość chwilowe obniżenie izolacyjności okna będzie niższe.
Jak wynika z powyższego przykładu zastosowanie nawiewników higrosterowanych akustycznych jest bardziej optymalne niż mikrorozszczelnienie które nie zapewnia odpowiedniej ochrony przed hałasem zewnętrznym a ilość doprowadzonego w ten sposób powietrza najczęściej jest niewystarczająca oraz może powodować nieprzyjemne odczucie przeciągu.
Reasumując użytkownik może stanąć przed wyborem: prawidłowa wentylacja i optymalnie warunki w pomieszczeniu czy ochrona przed hałasem zewnętrznym. Firma aereco wprowadzając na rynek nawiewniki akustyczne EHA spróbowała uwzględnić oba wymagania.

inż. Paweł Kuleta
doradca techniczny
aereco wentylacja sp. z o.o.


Komentarze

  • Ciekawostka

    Wentylacja sterowana wilgotnością ? To jak troszkę nasmrodzę odkręnam prysznic.
    Pomysł extra!