Od dziś na stronach portalu wentylacja.com.pl można zamawiać prenumeratę najpopularniejszego, według naszego rankingu, miesięcznika branżowego "Chłodnictwo&Klimatyzacja".to miesięcznik poświęcony praktycznym zagadnieniom chłodnictwa, klimatyzacji i wentylacji. Wydawany przez "Euro-Media" z Warszawy na rynku wydawniczym istnieje od 1996 roku.
Pismo adresowane jest do projektantów, producentów, wykonawców, dystrybutorów oraz serwisantów urządzeń i systemów chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, stosowanych w przemyśle spożywczym i przetwórczym, handlu, służbie zdrowia, w obiektach użyteczności publicznej, w budynkach biurowych i mieszkalnych oraz w środkach transportu.
Według wyników naszej ANKIETY, „Chłodnictwo&Klimatyzacja” z wynikiem 17,83% jest zdecydowanym faworytem wśród pism branżowych. W trójce faworytów znalazły się też „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja” (14,01%) Sigma-Not oraz „Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna” Masta (13,38%).
"Chłodnictwo&Klimatyzacja" - cennik prenumeraty:
• 11 kolejnych wydań 99 zł (brutto)
• 6 kolejnych wydań 43 zł (brutto)
• 11 kolejnych wydań dla studentów i młodzieży uczącej się 75 zł (brutto).
Dla Prenumeratorów "Ogólnopolski teleadresowy katalog branży chłodniczej, klimatyzacyjnej i wentylacyjnej" - GRATIS!
Aby zamówić prenumeratę miesięcznika "Chłodnictwo&Klimatyzacja" wystarczy wypełnić formularz zamówienia na stronie (kliknij na miniaturę okłądek):


Strona internetowa miesięcznika: chlodnictwo.euro-media.pl


Spis treści nr 05/2004

AKTUALNOŚCI

• FIRMA Z OKŁADKI
• VBW Clima dla dyplomantów
• Przetwornik punktu rosy DMW19
• Elektroniczna waga dla czynników chłodniczych
• List otwarty do ...
• Kolejny poradnik
• Nowości z LENNOX TOWN

TARGI, WYSTAWY, SEMINARIA

• Inwertery z DAIKINA
• INSTALACJE 2004
• Gala FUJITSU
• CARRIER 8 - spotkanie dealerów

WYWIADY, OPINIE, POLEMIKI

• Rury miedziane z Grupy WIELANDA - wywiad z Panem Grzegorzem Kwiatkowskim Członkiem Zarządu firmy WIELAND POLAND Sp. z o.o.

TEKST SPONSOROWANY

• HAIER - 20 lat na rynkach światowych

KLIMATYZACJA INSTALACJE

• Klimatyzacja komór hiperbarycznych do przechowywania produktów rolnych z obejściem komory zraszania - Vyacheslaw PISAREW, Jan GÓRSKI

Zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu przy długookresowym przechowywaniu płodów rolnych, a w szczegól-ności warzyw, owoców i kwiatów, jest często decydującą kwestią dla zachowania wymaganych ich parametrów oraz walo-rów konsumpcyjnych, a także uzyskania dobrej rentowności produkcji i elastyczności dostaw wysokiej jakości produktów w ciągu roku. Pośród rozwiązań technicznych klimatyzacji przeznaczonych do tego celu coraz większą rolę odgrywają sys-temy klimatyzacji z użyciem komór hiperbarycznych, w których ciśnienie powietrza może być regulowane (niższe od at-mosferycznego). Dzięki temu łatwiej można zapobiegać rozwojowi szkodliwych mikroorganizmów oraz powstawaniu w wyniku metabolizmu związków chemicznych powodujących degradację biologiczną produktów.


PRZEGLĄD

• Agregaty wody lodowej chłodzone wodą
• Belki chłodząco – grzewcze

KLIMATYZACJA - URZĄDZENIA

• Agregaty chłodnicze i pompy ciepła dla potrzeb klimatyzacji - Przemysław FLAGMAŃSKI

Agregaty do chłodzenia wody i pompy ciepła wykorzystuje się wszędzie tam, gdzie nośnikiem ciepła lub chłodu może być woda, wodny roztwór glikolu, solanka lub inna ciecz. Dlatego chillery i pompy ciepła od dawna znajdują szerokie zastosowanie w procesach technologicznych przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, gumowego, zakładach prze-twórstwa tworzyw sztucznych i wielu, wielu innych. Coraz częściej jednak dostarczają one chłód lub ciepło do central klimatyzacyjnych i klimakonwektorów.

• Charakterystyka i właściwości aktywnych belek chłodząco-grzewczych - Andrzej ODYJAS

Wysokie wymagania w stosunku do środowiska wewnętrznego nowoczesnych pomieszczeń użytkowych spowo-dowały rozwój systemów klimatyzacyjnych będących w stanie im sprostać. Wymagania te związane są z zachowaniem czystości powietrza wewnętrznego, jak i utrzymaniem w dopuszczalnych zakresach podstawowych parametrów komfortu cieplnego, takich jak: temperatura powietrza, temperatura powierzchni otaczających, pionowy gradient temperatury powietrza, asymetria promieniowania, wilgotność i średnia prędkość powietrza. Jeżeli dodamy do tego niski poziom hałasu, wysoką estetyczność, niskie koszty inwestycyjne i wysoką sprawność energetyczną, i to w warunkach dynamicznych zmian obciążeń chłodniczych i grzewczych, to można powiedzieć, że wymagania stawiane systemom klimatyzacyjnym w obecnych czasach są naprawdę wysokie. Ze względu na to, że praktycznie każdy budynek różni się od siebie, czy to kon-strukcyjnie, czy też użytkowo nie ma systemów „idealnych”, a tylko lepiej lub gorzej spełniające swoje zadanie.

• Systemy belek chłodzących firmy Halton - Tomasz PAŁKA, Robert DZIKOWSKI
System belek chłodzących jest stosowany do wentylacji, chłodzenia i jeśli to konieczne – do ogrzewania. Jest on instalowany w różnych pomieszczeniach, tam gdzie wymaga się dobrej jakości warunków środowiska oraz przy potrzebie ich indywidualnej kontroli.

CHŁODNICTWO INSTALACJE

• Krytyczne warunki przepływu dwufazowego ziębnika w kapilarnym elemencie dławiącym jako przyczyna głośnej pracy chłodziarki domowej - Rafał FLOREK, Zbigniew KRÓLICKI

W artykule przedstawiono rezultaty badań przyczyn hałasu powstającego przy rozprężaniu ziębnika w kapilarze ziębiarki sprężarkowej chłodziarki domowej. Dokonano analizy warunków powstawania przepływu krytycznego. Zwrócono uwagę na celowość starannego doboru średnicy elementu dławiącego, jako podstawowego sposobu zmniejszania lub całkowitego wyeliminowania efektów akustycznych.

• Kriogeniczne izolacje próżniowe w modelowaniu i praktyce inżynierskiej (cz. I) - Jarosław POLIŃSKI, Maciej CHOROWSKI

Słowo kriogenika pochodzi od słów greckich „kruos”, co oznacza „zimno” i „genos” - „pochodzenie” lub „tworze-nie”, a pojęcie to zostało zaproponowane przez Heike Kamerlingh-Onnesa po skropleniu przez niego w roku 1908 ostatniego z tak zwanych gazów trwałych – helu. Obecnie pojęcie kriogenika stosuje się na określenie metod uzyskiwania i wykorzystywania temperatur niższych od 120 K, a dokładnie 111,1 K, tj. temperatury wrzenia metanu pod ciśnieniem normalnym. Większość instalacji i systemów kriogenicznych związanych jest bądź ze stosowaniem ciekłego helu o normalnej temperaturze wrzenia 4,2 K bądź ciekłego azotu o temperaturze 77,3 K. Skroplenie tych gazów, ich transport i wykorzystywanie w różnych procesach technologicznych, badawczych, np. do kriostatowania nadprzewodników, przechowywania materiałów biologicznych i wielu innych, wymaga stosowania wysokoefektywnych izolacji cieplnych, o parametrach niespo-tykanych w wyższych zakresach temperatur.


CHŁODNICTWO – URZĄDZENIA

• Czas na absorpcję - Arkadiusz JATCZAK

Technologia absorpcyjna od 150 lat ma zastosowanie w klimatyzacji oraz w procesach ogrzewania i chłodzenia. W dzisiejszych czasach nagrzewnice oraz absorpcyjne agregaty schładzające są termicznie napędzanymi systemami wykorzystującymi do zasilania cyklu absorpcyjnego różnorodne nośniki energii: czyste paliwa kopalne, bio–paliwa, parę wodną, gorącą wodę, energię słoneczną, energię geotermalną, gazy spalinowe z turbin i silników jak też gazy uzyskane w spalarniach śmieci i przemysłowych procesach technologicznych.


BLISKIE TEMATY

• Wizerunek przedsiębiorcy - Franco Stanzani

KLIMATYZACJA - AUTOMATYKA

• System sterowania i monitorowania urządzeń klimatyzacyjnych - Mariusz KIJKO

Współcześnie systemy nadzoru nad poprawnością pracy instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych wykorzystują wiele możliwości, jakie niesie technologia mikroprocesorowa. Układy elektroniczne zamontowane w sterownikach zwiększają zakres wykonywalnych funkcji, zmniejszając gabaryty i awaryjność. Szerokie zastosowanie, jakie w sterowaniu pracą urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych znalazły układy elektroniczne, wpłynęło znacznie na obniżenie kosztów związanych z obsługą instalacji.

• Układy sterowania w systemach wentylacji i klimatyzacji od klimatyzatorów indywidualnych po systemy VAV (cz. II) - Bernard ZAWADA

Projektując technologię procesu przygotowania powietrza analizuje się jedynie dwa przebiegi procesu, dla dwóch obliczeniowych parametrów powietrza zewnętrznego i wewnętrznego: jeden dla okresu zimowego a drugi dla okresu let-niego. W obu przypadkach jako parametry wejściowe przyjmuje się stan powietrza zewnętrznego oraz nominalne wartości wydzielanych zysków ciepła, wilgoci i innych zanieczyszczeń, a jako parametry wyjściowe: docelowy stan powietrza nawiewanego i stan powietrza w pomieszczeniu. W okresie eksploatacji parametry obliczeniowe występują sporadycznie, natomiast aktualne wartości temperatury i wilgotności powietrza zewnętrznego, prędkości i kierunku wiatru czy zachmurzenia wynikają z pory roku, godziny doby i aktualnej pogody. Podobnie wartości wydzielanych zysków ciepła i wilgoci oraz innych zanieczyszczeń w pomieszczeniu zależą od ilości użytkowników, godziny doby, czy fazy procesu technologicznego. Zmienne obciążenie cieplno-wilgotnościowe klimatyzowanych pomieszczeń w połączeniu z dopuszczalnymi zmianami parametrów powietrza wewnętrznego, kształtują wymagany obszar parametrów powietrza nawiewanego. Układ stero-wania oblicza wymaganą w danej chwili ilość powietrza świeżego oraz wymagane parametry powietrza nawiewanego, a następnie wyznacza i realizuje za pośrednictwem podsystemu przygotowania powietrza konieczne przemiany powietrza, kontrolując kolejne etapy uzyskiwania parametrów. Układ sterowania pełni analogiczną rolę w systemie klimatyzacji co układ nerwowy w organizmach żywych, decydując o tym co, kiedy i w jaki sposób należy wykonać.