Tegoroczną nagrodę PAN im. Witolda Budryka otrzymał dr inż. Przemysław Skotniczny z Instytutu Mechaniki Górotworu PAN za pracę "Rozwój strugi powietrza w dyfuzorze prostokątnym".
13 grudnia br. wręczono w Warszawie przyznane przez Wydział IV Nauk Technicznych PAN nagrody naukowe za 2006 rok. Nagrodę im. Witolda Budryka otrzymał dr inż. Przemysław Skotniczny z Instytutu Mechaniki Górotworu PAN za pracę "Rozwój strugi powietrza w dyfuzorze prostokątnym".
Dr Skotniczny wykonał pracę eksperymentalną, której przedmiotem są wyniki badań przepływu powietrza w dyfuzorach prostokątnych, stosowanych w sieciach wentylacyjnych kopalń. Autor zajął się badaniem strumieni powietrza, warstwą przyścienną, intensywnością turbulencji oraz naprężeniami stycznymi w obszarze przepływu.
W uzasadnieniu czytamy Praca ma charakter eksperymentalny, a warsztat badawczy obejmuje m.in. stosowanie najnowszych termoanemometrów. Jakość otrzymanych wyników jest wysoka, zwłaszcza ze względu na przyjęcie bardzo gęstej siatki punktów pomiarowych dla pola prędkości oraz różnej chropowatości ścian dyfuzora.
Poza pracą o dokładnym rozpoznaniu dróg przepływu powietrza w dyfuzorach (pozwalającą na podniesienie sprawności urządzenia), Wydział VII Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych Polskiej Akademii Nauk nagrodził monografię na temat migracji ludności polskiej w XX wieku, matematyczny model czasowej i przestrzennej koncentracji planktonu w Bałtyku i ustalenie pochodzenia osadów manganowych w skałach Tatr.
Listę wyróżnionych prac Komisja ds. nagród naukowych Wydziału VII PAN, zatwierdziła na sesji w dniu 9 listopada 2006 r.; nagrody wręczono 13 grudnia 2006 r.

Nagrody Wydziału VII Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych PAN przyznawane są obywatelom polskim za wyróżniające się twórcze prace naukowe (lub monotematyczne serie prac) opublikowane w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych poprzedzających rok przyznania nagrody. Nagrody przyznają członkowie sesji plenarnej Wydziału VII PAN na podstawie oceny przygotowanej przez Komisję Nagród Naukowych Wydziału, powołaną przez sesję plenarną Wydziału spośród członków PAN na okres kadencji władz Akademii. Nagrody mogą być indywidualne i zespołowe. Nagrody przyznawane są osobom pracującym naukowo, bez względu na stanowisko, tytuł i stopień naukowy oraz miejsce pracy. Nagrody przyznawane są w terminie do 30 listopada każdego roku.
Nagroda im. Witolda Budryka przyznawana jest dla prac naukowych w zakresie dyscyplin obejmujących nauki górnicze.
Przemysław Skotniczny, 2004. Rozwój strugi powietrza w dyfuzorze prostokątnym. Instytut Mechaniki Górotworu PAN, Rozprawy, Monografie, nr 8 : 131 pp.
Prof. zw. dr hab. inż. WITOLD BUDRYK (1891-1958) wypracował indywidualny styl pracy naukowej
i dydaktycznej, o której mówi się "szkoła Budryka". Działalność naukowa profesora obejmowała swym zakresem zagadnienia ze wszystkich dziedzin górnictwa i przeróbki mechanicznej. Otrzymał pierwszy w Polsce doktorat z zakresu górnictwa. W ciągu 30 lat swojej pracy wydał 83 prace naukowe, 17 podręczników i 14 skryptów. Przeprowadził ponad 200 ekspertyz, zdobył 4 nagrody i 5 odznaczeń. W latach 1936-1939 był dziekanem Wydziału Górniczego Akademii Górniczej >>pof. zw. dr hab. inż. Witold Budryk