Zarząd Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Chłodnictwa i Klimatyzacji podjął uchwałę o zwołaniu na dzień 25 października 2008 r. (sobota) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków organizacji - w terminie pierwszym o godzinie 11:00 i w terminie drugim o 11:30.


Zarząd Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Chłodnictwa i Klimatyzacji podjął uchwałę o zwołaniu na dzień 25 października 2008 r. (sobota) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków organizacji - w terminie pierwszym o godzinie 11:00 i w terminie drugim o 11:30.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia (NWZ) Członków SNTChiK odbędzie się w Warszawie.
Uczestników obowiązuje następujący tryb:
1. Udział w Zgromadzeniu mogą wziąć wyłącznie aktualni członkowie Stowarzyszenia oraz imiennie zaproszeni goście.
2. Członkowie Stowarzyszenia w Zgromadzeniu uczestniczą osobiście.
3. Członek Stowarzyszenia winien na 7 dni przed terminem dokonać rejestracji na liście uczestników Zgromadzenia.
4. Członek, który nie dokonał rejestracji, może być dopuszczony do obrad na drodze uchwały Prezydium Zgromadzenia, po jego ukonstytuowaniu się.
5. Rejestrację uczestników prowadzi Zarząd Stowarzyszenia.
O wyborze miejsca (sali) zadecyduje ilość zarejestrowanych uczestników, o czym Zarząd Stowarzyszenia powiadomi odrębnie.
Porządek obrad:
1. podsumowanie pierwszego okresu działalności i skrócenie kadencji obecnych władz;
2. wprowadzenie zmian w statucie w celu:
a) uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego,
b) wprowadzenia głosowań korespondencyjnych (Urząd m. st. Warszawy nie zgodził się na taki tryb podejmowania decyzji w trakcie rejestracji sądowej - 20.12.2007 r. );
3. wybory do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
4. określenie i przyjęcie programu działania.
Porządek obrad podlega zatwierdzeniu przez NWZ.
Projekt zmian statutu przesłany został do zarejestrowanych uczestników.
Niniejsza informacja wypełnia zobowiązanie, o którym mowa w §19 ust. 3 Statutu.Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji
zrzesza w chwili obecnej 70 członków, posiada osobowość prawną i własną siedzibę; kontynuuje 50-letnią tradycję organizacji chłodników w Polsce. Stowarzyszenie aktualnie ma pięć Oddziałów.
Adres Stowarzyszenia: ul. Astronomów 3 lok. 216, 01-450 Warszawa, tel./faks 022 533 62 92
Od Zarządu Stowarzyszenia: Wypełniając cele statutowe organizacji, zwracamy się do osób zawodowo związanych z chłodnictwem, klimatyzacją i pompami ciepła do zapoznania się z załączoną ankietą, zapisania własnych ocen i zwrotu wypełnionej na adres stowarzyszenia: stowarzyszenie@chik.pl lub chik@chik.pl
Informujemy, że ankiet anonimowych nie uwzględniamy w ogólnym podsumowaniu.
Dla lepszej orientacji podajemy dotychczasowe wyniki uzyskane od 50 respondentów, którym jednocześnie dziękujemy za udział. Zapraszamy!

Wyniki ankiety: 10 warunków skutecznego prawa służącego ograniczaniu emisji substancji zubożających warstwę ozonową i/lub wywołujących efekt cieplarniany”


Komentarze

  • Jak można?

    Jak można jednocześnie zwołać Nadzwyczajne Zebranie Członków na 2 terminy oddalone od siebie o pół godziny? Czy to w ogóle legalne? Zdaje się, że od razu zakłada się, że w pierwszym terminie nie będzie quorum potrzebnego do odbycia Zebrania. Chyba tak, skoro wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się. A poza tym zastanawia, czy to zgodne ze statutem, że projekt zmienionego statutu przesyłany jest tylko członkom którzy będą na spotkaniu, a nie wszystkim członkom.