1. WSTĘP
Modułowe centrale klimatyzacyjne produkowane w Zakładach Urządzeń Chłodniczych i Klimatyzacyjnych w
Gdyni, posiadają jako jeden z zespołów stanowiących
ich wyposażenie Moduł Chłodniczy typu MCH. Zespół
taki jest bardzo przydatny do zastosowania w instalacji
klimatyzacyjnej, w której nie ma możliwości wyniesienia
na dach lub innej otwartej przestrzeni agregatu skraplającego lub samego skraplacza czynnika chłodniczego. Dodatkowym
atutem zespołu jest jego kompaktowa budowa -
cała instalacja chłodnicza, zamontowana w obudowie centrali
klimatyzacyjnej nawiewno-wyciągowej. W związku
z tym centrala taka może być zamontowana w maszynowni
(wentylatorni), do której doprowadzone są przewody
powietrza nawiewanego i usuwanego z pomieszczeń klimatyzowanych.
W niektórych przypadkach wymagane
jest doprowadzenie świeżego powietrza uzupełniającego,
niezbędnego do chłodzenia skraplacza.

Rys. 1. Moduł chłodniczy - zespół skraplający

2. BUDOWA I DZIAŁANIE

Moduł chłodniczy MCH stanowi panelowa obudowa oparta
na szkielecie z profili aluminiowych, wypełnionym izolowanymi
osłonami z blachy ocynkowanej. Wewnątrz zamontowane
są elementy instalacji chłodniczej, takie jak: sprężarka,
chłodnica powietrza, skraplacz, zbiornik cieczy oraz armatura
i automatyka chłodnicza. W zależności od wymagań projektanta,
moduł chłodniczy jest wyposażony w automatykę
umożliwiającą utrzymanie parametrów powietrza z określoną
dokładnością. W instalacji chłodniczej zastosowano automatykę chłodniczą firmy DANFOSS regulacja ciśnienia parowania
odbywa się niezależnie od warunków pracy instalacji,
metodą dławienia na ssaniu sprężarki lub wtrysku czynnika
chłodniczego na zasilaniu chłodnicy powietrza. Moduły chłodnicze
do zastosowania w instalacjach klimatyzacyjnych o wysokich
wymaganiach odnośnie parametrów nawiewanego powietrza
posiadają zamontowane elektroniczne regulatory
temperatury. Powietrze nawiewane do pomieszczenia podlega ochłodzeniu do wymaganej temperatury w przeponowej
chłodnicy powietrza typu Cu/Al. Chłodnica ta jest umieszczona
najczęściej w dolnej sekcji modułu. Zespół skraplający
wyposażony w sprężarkę hermetyczną, skraplacz powietrzny
typu Cu/Al, zbiornik cieczy wraz z przynależną armaturą i
automatykę chłodniczą, umieszczony jest w górnej sekcji
modułu chłodniczego. Skraplacz chłodzony jest powietrzem
usuwanym z pomieszczenia klimatyzowanego, a także przy
dużych wydajnościach chłodniczych powietrzem uzupełniającym, czerpanym z zewnątrz (np. z czerpni powietrza świeżego). Moduł chłodniczy jest
wyposażony we własną rozdzielnicę zasilająco-sterującą, która
wymaga podłączenia do sieci
energetycznej oraz połączenia z
rozdzielnicą główną systemu klimatyzacji.
Załączenie układu
chłodniczego następuje po otrzymaniu
sygnału z rozdzielnicy
głównej klimatyzacji. W przypadku
wzrostu ciśnienia skraplania,
spowodowanego w normalnych
warunkach eksploatacyjnych
zbyt wysoką temperaturą
powietrza chłodzącego skraplacz
lub niewystarczającą ilością tego
powietrza, czujnik ciśnienia
skraplania podaje sygnał do rozdzielnicy
głównej klimatyzacji
celem zwiększenia obrotów
wentylatora wyciągowego i odpowiedniego
otwarcia/przymknięcia przepustnic powietrza
uzupełniającego/usuwanego.
Układ chłodniczy posiada blokadę pracy przy zbyt niskiej
temperaturze powietrza zewnętrznego, niskiej temperaturze
oleju w karterze sprężarki,
przekroczeniu nastawy presostatu
maksymalnego oraz niedostatecznej
ilości powietrza
nawiewanego do pomieszczenia
klimatyzowanego.
Podstawowe parametry techniczno-
eksploatacyjne typoszeregu
modułów chłodniczych
przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1.
Charakterystyka techniczna modułów chłodniczych
Przedstawione w tabeli 1
parametry techniczne typoszeregu
4 wielkości modułów chłodniczych
MCH dotyczą standardowych
wykonań KLIMORU,
dopasowanych wymiarowo do
modułowych central klimatyzacyjnych.
Moduły chłodnicze
mogą być produkowane wg indywidualnych
uzgodnień technicznych
z Inwestorem, zarówno
w zakresie wymiarowym, jak
również parametrów powietrza
oraz wydajności chłodniczych i
grzewczych. Układy central z
modułami chłodniczymi mogą
być produkowane również jako
wielosprężarkowe.

Rys. 2. Moduł chłodniczy MCK
Oznaczenia: 1. Agregat skraplający, 2. Filtr kasetowy, 3. Chłodnica powietrza, 4. Nagrzewnica powietrza, 5. Rozdzielnica elektryczna

Rys. 2. Schemat ideowy automatyki chłodniczej
Oznaczenia: 1. Sprężarka, 2. Chłodnica powietrza, 3. Skraplacz, 4. Termostatyczny zawór rozprężny, 5. Zawór upustowy, 6. Zawór elekromagnetyczny, 7. Presostat niskiego ciśnienia, 8. Presostat wysokiego ciśnienia, 9. Czujnik ciśnienia skraplania

Rys. 3. Agregat skraplający
Oznaczenia: 1. Obudowa, 2. Przepustnica powietrza uzupełniającego, 3. Przepustnica powietrza usuwanego, 4. Filtr kasetowy, 5. Sprężarka, 6. Skraplacz, 7. Zbiornik cieczy, 8,. Filtr ssawny, 9. Dehydrator, 10. Termostatyczny zawór rozprężny


Autor: Andrzej DORNOWICZ, KLIMOR Gdynia
Źródło:
Zamów u nas roczną prenumeratę "Techniki Chłodniczej i Klimatyzacyjnej" z rabatem 10%!