Data rozpoczęcia
2007-03-28
Data zakończenia
2007-03-28

Szkolenie dla osób dokonujących naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami;

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska związanego z branżą chłodniczą, klimatyzacyjną oraz pomp ciepła, uruchamiamy modułowy system szkoleń, umożliwiający uzupełnienie bądź zdobycie kwalifikacji zawodowych z wyżej wymienionych dziedzin, a także uzyskanie Certyfikatu Kwalifikacji wydawanego przez Krajowe Forum Chłodnictwa. System szkoleń organizowany przez Krajowe Forum Chłodnictwa ma charakter modułowy i prowadzony jest na trzech poziomach: elementarnym (adresowanym do osób nie posiadających odpowiedniego przygotowania) lub podstawowym (adresowanym do osób zamierzających uzupełnić swoją wiedzę), zasadniczym (adresowanym do osób zamierzających pogłębić wiedzę w określonej dziedzinie) oraz uzupełniającym (adresowanym do osób zamierzających pogłębić wiedzę w zagadnieniu o charakterze szczegółowym). Szkolenia są odpłatne. Po uczestnictwie w zajęciach przewidzianych programem danego modułu, jego uczestnik po uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej ma prawo do przystąpienia do egzaminu. Zdanie egzaminu upoważnia do otrzymania Certyfikatu Kwalifikacji w zakresie programu szkolenia, wydawanego przez Krajowe Forum Chłodnictwa. Certyfikat ważny jest przez okres 5 lat, po upływie których jego posiadacz zobowiązany jest do jego odnowienia. Modułowy system szkoleń jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia technicznego oraz minimalnych kwalifikacji, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy prowadzący działalność, w której wykorzystywane są substancje kontrolowane, a także Ustawę z dnia 2 marca 2001 r. 0 postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową (Dz. U. nr 52, póz. 537). Uzyskanie Certyfikatu Kwalifikacji w ramach odpowiednich modułów powinno być traktowane na równi z uzyskaniem pełnych kwalifikacji zawodowych. Umożliwia to również wydanie Certyfikatu Kompetencji w zakresie chłodnictwa, zgodnie z normami PN - ISO 5149, EN 378, PN - EN 45013 oraz PN-EN 13313. W ramach modułowego systemu szkoleń organizowane są również szkolenia oraz egzaminy w zakresie uprawnień energetycznych dla instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych o mocy powyżej 50 kW zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, póz. 828).

Moduły są realizowane przez instytucje na mocy umowy z Krajowym Forum Chłodnictwa. Aktualnie szkolenia organizowane są przez Gdańskie i Poznańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji dla Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem Krajowego Forum Chłodnictwa oraz wspomnianych Ośrodków.

Do pobrania: - Karta Uczestnictwa dla osób dokonujących naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami - Karta Uczestnictwa dla osób dokonujących obrotu substancjami kontrolowanymi