Data rozpoczęcia
2006-11-21
Data zakończenia
2006-11-21

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska związanego z branżą chłodniczą, klimatyzacyjną oraz pomp ciepła, uruchomiono modułowy system szkoleń, umożliwiający uzupełnienie bądź zdobycie kwalifikacji zawodowych z wyżej wymienionych dziedzin, a także uzyskanie Certyfikatu Kwalifikacji wydawanego przez Krajowe Forum Chłodnictwa.

20-21 luty 2007


Modułowy system szkoleń
w zakresie szkoleń i certyfikacji
dla chłodnicta, klimatyzacji i pomp ciepła

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska związanego z branżą chłodniczą, klimatyzacyjną oraz pomp ciepła, uruchamiamy modułowy system szkoleń, umożliwiający uzupełnienie bądź zdobycie kwalifikacji zawodowych z wyżej wymienionych dziedzin, a także uzyskanie Certyfikatu Kwalifikacji wydawanego przez Krajowe Forum Chłodnictwa. System szkoleń organizowany przez Krajowe Forum Chłodnictwa ma charakter modułowy i prowadzony jest na trzech poziomach: elementarnym (adresowanym do osób nie posiadających odpowiedniego przygotowania) lub podstawowym (adresowanym do osób zamierzających uzupełnić swoją wiedzę), zasadniczym (adresowanym do osób zamierzających pogłębić wiedzę w określonej dziedzinie) oraz uzupełniającym (adresowanym do osób zamierzających pogłębić wiedzę w zagadnieniu o charakterze szczegółowym). Szkolenia są odpłatne.

Po uczestnictwie w zajęciach przewidzianych programem danego modułu, jego uczestnik po uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej ma prawo do przystąpienia do egzaminu. Zdanie egzaminu upoważnia do otrzymania Certyfikatu Kwalifikacji w zakresie programu szkolenia, wydawanego przez Krajowe Forum Chłodnictwa. Certyfikat ważny jest przez okres 5 lat, po upływie których jego posiadacz zobowiązany jest do jego odnowienia.

Modułowy system szkoleń jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia technicznego oraz minimalnych kwalifikacji, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy prowadzący działalność, w której wykorzystywane są substancje kontrolowane, a także Ustawę z dnia 2 marca 2001 r. 0 postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową (Dz. U. nr 52, póz. 537). Uzyskanie Certyfikatu Kwalifikacji w ramach odpowiednich modułów powinno być traktowane na równi z uzyskaniem pełnych kwalifikacji zawodowych. Umożliwia to również wydanie Certyfikatu Kompetencji w zakresie chłodnictwa, zgodnie z normami PN - ISO 5149, EN 378, PN - EN 45013 oraz PN-EN 13313.

W ramach modułowego systemu szkoleń organizowane są również szkolenia oraz egzaminy w zakresie uprawnień energetycznych dla instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych o mocy powyżej 50 kW zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, póz. 828).

Moduły są realizowane przez instytucje na mocy umowy z Krajowym Forum Chłodnictwa. Aktualnie szkolenia organizowane są przez Gdańskie i Poznańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji dla Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem Krajowego Forum Chłodnictwa oraz wspomnianych Ośrodków.

Modułowy system szkoleń&+reg;
w zakresie szkoleń i certyfikacji
w branży chłodniczej, klimatyzacyjnej i pomp ciepła

Założenia
&+#8226; Szkolenia prowadzone są w systemie modułowym na trzech poziomach, i tak:
a) poziom pierwszy stanowią moduły elementarne, adresowane do osób nie posiadających przygotowania w zakresie techniki chłodniczej, wentylacji, klimatyzacji oraz pomp ciepła; dla osób posiadających przygotowanie w zakresie wyżej wymienionych dziedzin, a zamierzających uzupełnić swoją wiedzę oraz uzyskać dokument potwierdzający ich kwalifikacje, o którym mowa niżej, adresowane są moduły podstawowe, równoważne w systemie szkoleń modułom elementarnym;
b) poziom drugi stanowią moduły zasadnicze, adresowane do osób zamierzających pogłębić wiedzę w zagadnieniach modułowych;
c) poziom trzeci stanowią moduły uzupełniające, adresowane do osób zamierzających pogłębić wiedzę w zagadnieniach szczegółowych.
&+#8226; Moduł stanowi jednostkę organizacyjną zajęć, umożliwiającą nabycie wiadomości teoretycznych oraz opanowanie umiejętności praktycznych w stopniu wystarczającym do uzyskania kwalifikacji. Przez kwalifikacje rozumie się wydzieloną pod względem merytorycznym część kompetencji zawodowych, będących skutkiem pobierania nauki oraz posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności zawodowych.
&+#8226; Każdy moduł jest niezależny, co oznacza, że do uczestnictwa w danym module nie jest wymagane uczestnictwo w modułach pozostałych, ewentualnie za wyjątkiem modułu elementarnego.
&+#8226; Po uczestnictwie w zajęciach przewidzianych programem danego modułu, uczestnik ma prawo do zdania egzaminu oraz otrzymania Świadectwa Kwalifikacji w zakresie programu szkolenia, wydawanego przez Krajowe Forum Chłodnictwa.
&+#8226; Uzyskanie świadectw kwalifikacyjnych odpowiednich modułów oraz posiadanie odpowiedniego stażu pracy zawodowej powinno być traktowane na równi z uzyskaniem pełnych kwalifikacji zawodowych. Umożliwia to również wydanie Certyfikatu Kompetencji w zakresie chłodnictwa, zgodnie z normami PN - ISO 5149, EN 378, PN &+#8211; EN 45013 oraz PN-EN 13313. Zasady uzyskiwania Certyfikatu Kompetencji reguluje odrębny regulamin.
&+#8226; Świadectwo Kwalifikacji ważny jest przez 5 lat, po upływie których jego posiadacz zobowiązany jest do powtórnego zdania egzaminu.
&+#8226; W ramach jednego z modułów organizowane są również szkolenia oraz egzaminy w zakresie uprawnień energetycznych dla instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych o mocy powyżej 50 kW zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828)
&+#8226; Moduły są realizowane przez lokalne Centra Szkoleń i Certyfikacji Krajowego Forum Chłodnictwa. Osoby prowadzące zajęcia oraz egzaminy, na podstawie których są wystawiane certyfikaty kwalifikacji, są ekspertami Krajowego Forum Chłodnictwa na mocy stosownej umowy zawieranej na okres 5 lat.
PODSTAWY TECHNIKI CHŁODNICZEJ
MODUŁ ELEMENTARNY

(DLA OSÓB NIE POSIADAJĄCYCH PRZYGOTOWANIA)
5 dni po 8 godzin

MODUŁ PODSTAWOWY
(CH-0 DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE)
2 dni po 8 godzin

MODUŁY ZASADNICZE

CH &+#8211; 1 Eksploatacja i konserwacja urządzeń chłodniczych: zagrożenia pracy i przeciwdziałanie
CH &+#8211; 2 Zasady montażu i obsługi urządzeń chłodniczych
CH &+#8211; 3 Sprężarki chłodnicze: budowa + działanie + użytkowanie
CH &+#8211; 4 Chłodnicze wymienniki ciepła i aparatura pomocnicza
CH &+#8211; 5 Sterowanie i regulacja działania urządzeń chłodniczych
CH &+#8211; 6 Przepisy prawne w zakresie chłodnictwa
CH &+#8211; 7 Czynniki chłodnicze i nośniki ciepła: własności użytkowe
CH &+#8211; 8 Odzysk czynników chłodniczych: metody i obsługa sprzętu
CH &+#8211; 9 Elektromechanika chłodnicza. Sterowanie i regulacja urządzeń chłodniczych
CH &+#8211; 10 Mineralne i syntetyczne środki smarne do sprężarek chłodniczych
CH &+#8211; 11 Oszczędność energii w systemach chłodniczych. Odzysk ciepła skraplania
CH &+#8211; 12 Wybrane problemy technologii chłodniczej dla mechaników
CH &+#8211; 13a Uprawnienia energetyczne w zakresie instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych o mocy powyżej 50 kW &+#8211; stanowiska eksploatacji
CH &+#8211; 13b Uprawnienia energetyczne w zakresie instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych o mocy powyżej 50 kW &+#8211; stanowiska nadzoru

MODUŁY UZUPEŁNIAJĄCE

CH &+#8211; a Monitoring, rejestracja, kontrola i regulacja parametrów pracy instalacji chłodniczych
CH &+#8211; b Izolacje cieplne i parochronne w obiektach chłodniczych i klimatyzacyjnych
CH &+#8211; c Projektowanie systemów chłodzenia: bilanse cieplne i zasady doboru elementów systemu
CH &+#8211; d Bezpieczeństwo użytkowania amoniakalnych instalacji chłodniczych
CH &+#8211; e Bezchlorowe i naturalne płyny robocze dla techniki chłodniczej: własności i postępowanie
CH &+#8211; f Absorpcyjne urządzenia chłodnicze: budowa, działanie i stosowanie
CH &+#8211; g Termoelektryczne urządzenia chłodnicze: budowa, działanie i stosowanie
CH &+#8211; h Montaż instalacji małych urządzeń chłodniczych
Regulamin uzyskania
Świadectwa Kwalifikacji
z podstawy techniki chłodniczej

1. Świadectwo Kwalifikacji wydaje Krajowe Forum Chłodnictwa w Warszawie.

2. Świadectwo Kwalifikacji w zakresie danego modułu jest elementem Modułowego systemu szkoleń&+Reg;. System ten umożliwia na zasadach określonych w odrębnym Regulaminie uzyskanie Certyfikatu Kompetencji w dziedzinie chłodnictwa.

3. Świadectwo Kwalifikacji z jest dokumentem potwierdzającym wymagania kwalifikacyjne w zakresie dotyczącym danego Modułu stanowiącego element Modułowego Systemu Szkoleń i Certyfikacji Krajowego Forum Chłodnictwa.

4. Świadectwo Kwalifikacji Krajowego Forum Chłodnictwa w zakresie Modułu może uzyskać osoba, która:

Opcja 1
- odbyła szkolenie w zakresie Modułu w jednym z Centrów Szkoleń i Certyfikacji Krajowego Forum Chłodnictwa, potwierdzone stosownym dokumentem,
- legitymuje się udokumentowaną co najmniej roczną praktyką zawodową w branży chłodniczej,
- zdała z wynikiem pozytywnym egzamin.

Opcja 2
- legitymuje się udokumentowaną co najmniej dwuletnią praktyką zawodową w branży chłodniczej,
- zdała z wynikiem pozytywnym egzamin.

5. Istnieje możliwość jednoczesnego zdawania egzaminu w zakresie kilku Modułów, jak również organizowania przez Centra Szkoleń i Certyfikacji form szkoleniowych łączących szkolenia w zakresie kilku Modułów. Szczegółowe warunki w tym zakresie ustala lokalne Centrum Szkoleń i Certyfikacji.

6. Świadectwo Kwalifikacji jest ważne przez okres 5 lat od daty certyfikacji podanej na świadectwie. Po upływie tego okresu jego posiadacz zobowiązany jest do odnowienia świadectwa zgodnie z przyjętą procedurą w tym zakresie.

7. Krajowe Forum Chłodnictwa posiada prawo unieważnienia Świadectwa Kwalifikacji w przypadku potwierdzenia dowodów nieetycznego postępowania osoby posiadającej certyfikat w rozumieniu &+#8222;Branżowego kodeksu etycznego Krajowego Forum Chłodnictwa dla przedsiębiorstw sektora chłodniczego&+#8221;.

Regulamin uzyskania
Certyfikatu Kompetencji
w zakresie chłodnictwa

1. Certyfikat Kompetencji wydaje Krajowe Forum Chłodnictwa w Warszawie.

2. Certyfikat Kompetencji w zakresie chłodnictwa jest elementem Modułowego Systemu Szkoleń&+reg;.

3. Certyfikat Kompetencji w zakresie chłodnictwa jest udzielny na podstawie zgodnie z normami PN - ISO 5149, EN 378, PN &+#8211; EN 45013 oraz PN-EN 13313. Certyfikat ten wydawany jest w zakresie trzech następujących kategorii:
Kategoria A &+#8211; personel konserwacyjny,
Kategoria B &+#8211; personel montażowy, odbiorczy i serwisowy,
Kategoria C &+#8211; projektanci, konsultanci, inspektorzy nadzoru.

4. Certyfikat Kompetencji Kategorii A wydawany przez Krajowe Forum Chłodnictwa w zakresie chłodnictwa może uzyskać osoba, która:
- posiada Świadectwo Kwalifikacji w zakresie Modułu Podstawowego CH-0 oraz Modułów Zasadniczych CH-1, CH-2,
- legitymuje się udokumentowaną co najmniej roczną praktyką zawodową w branży chłodniczej.

5. Certyfikat Kompetencji Kategorii B wydawany przez Krajowe Forum Chłodnictwa w zakresie chłodnictwa może uzyskać osoba, która:
- posiada Certfikat Kwalifikacji w zakresie Modułu Podstawowego CH-0 oraz Modułów zasadniczych CH-1, CH-2, CH-3, CH-4, CH-5, CH-6, CH-7, CH-8, CH-9.
- legitymuje się udokumentowaną co najmniej dwuletnią praktyką zawodową w branży chłodniczej.

6. Certyfikat Kompetencji Kategorii C wydawany przez Krajowe Forum Chłodnictwa w zakresie chłodnictwa może uzyskać osoba, która:
- posiada Certyfikaty Kwalifikacji w zakresie Modułu Podstawowego CH-0 oraz Modułów Zasadniczych CH-1, CH-2, CH-3, CH-4, CH-5, CH-6, CH-7, CH-8, CH-9, CH-10, CH-11 i Modułów uzupełniających CH-a, CH-b, CH-c, CH-d.
- legitymuje się udokumentowaną co najmniej pięcioletnią praktyką zawodową w branży chłodniczej.

7. Certyfikat Kwalifikacji jest ważny przez okres 5 lat od daty certyfikacji podanej na Certyfikacie. Po upływie tego okresu jego posiadacz zobowiązany jest do odnowienia Certyfikatu zgodnie z przyjętą procedurą w tym zakresie.

8. Krajowe Forum Chłodnictwa posiada prawo unieważnienia Certyfikatu Kompetencji w przypadku potwierdzenia dowodów nieetycznego postępowania osoby posiadającej certyfikat w rozumieniu &+#8222;Branżowego kodeksu etycznego przedsiębiorstw sektora chłodniczego&+#8221;.

Do pobrania: &+#8226; Karta Uczestnictwa dla osób dokonujących naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami &+#8226; Karta Uczestnictwa dla osób dokonujących obrotu substancjami kontrolowanymi