Data rozpoczęcia
2006-03-27
Data zakończenia
2006-03-27

Kurs poczatkowy umożliwiający uzyskanie świadectwa kwalifikacji dla osób dokonujących naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami Cieszyn www.tchik.com.pl

23 - 24 czerwca 2006


Program kursu zgodny jest z wymaganiami Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. nr 121 poz. 1263) oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie programów kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzoru świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych (Dz. U. nr 195 poz. 2009). Zdanie egzaminu upoważnia do otrzymania Certyfikatu Kwalifikacji w zakresie programu szkolenia, wydawanego przez Krajowe Forum Chłodnictwa. Certyfikat ważny jest przez okres 5 lat, po upływie których jego posiadacz zobowiązany jest do jego odnowienia. Świadectwo kwalifikacji od 01.01.2006 r jest obowiazkowe dla osób dokonujących naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami. Program kursu podstawowego (CH - 0) - Podstawy techniki chłodniczej Czas trwania: 2 dni po 8 godzin dziennie - ogółem 16 godzin + egzamin PIERWSZY DZIEŃ SZKOLENIA - Rozpoczęcie szkolenia. Czynności organizacyjne. Wprowadzenie (0,5 h) 8:30
- Wprowadzenie do techniki chłodniczej (1 h + 1 h zajęć praktycznych) 8:45-9:30 Budowa i zasada działania jednostopniowego urządzenia chłodniczego, wykres termodynamiczny ciśnienie - entalpia, wpływ ciśnień skraplania i parowania na działanie urządzenia, dochłodzenie oraz przegrzanie w obiegu jednostopniowym, obieg rzeczywisty, zasady obliczeń podstawowych wielkości charakterystycznych urządzenia na podstawie wykresu p-h. Zajęcia praktyczne: Badanie wpływu zmian ciśnienia skraplania i ciśnienia parowania na działanie jednostopniowego urządzenia chłodniczego 9:35-10:20
- Przepisy prawne i obowiązki podmiotów używających substancje kontrolowane (1h +1h zajęć praktycznych): 10:30-11:15 i 11:20-12:05 Postanowienia Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową z dnia 20.04.2004r., oznakowanie substancji kontrolowanych oraz wyrobów, urządzeń i instalacji zawierających te substancje, karty urządzeń, ewidencja substancji kontrolowanych.
- Czynniki chłodnicze i nośniki ciepła. (2 h) 12:15-13:00 i 13:05-13:50 Ogólne regulacje prawne w zakresie stosowania czynników chłodniczych (dyrektywy, normy bezpieczeństwa, certyfikacja personalna), rodzaje czynników chłodniczych, własności cieplne i użytkowe wybranych czynników jednorodnych naturalnych i syntetycznych oraz mieszanin zeotropowych i azeotropowych, oleje chłodnicze i ich współpraca z czynnikami chłodniczymi oraz materiałami konstrukcyjnymi instalacji chłodniczych, rodzaje i własności pośrednich nośników ciepła. Przerwa obiadowa 13:50-14:50
- Posługiwanie się czynnikami chłodniczymi. (2h zajęć praktycznych) 14:50-15:35 Metody i zasady prowadzenia operacji napełniania i odzysku czynników chłodniczych, systemy i urządzenia stosowane do tego celu, recykling i regeneracja substancji kontrolowanych. Zajęcia praktyczne: Prowadzenie operacji odzysku czynnika chłodniczego Zakończenie pierwszego dnia szkolenia: 16:30 DRUGI DZIEŃ SZKOLENIA - Wyposażenie techniczne urządzeń chłodniczych. (2 h): 8:30-9:15 i 9:20-10:05 Sprężarki chłodnicze: rodzaje, budowa, działanie, ogólne zasady doboru, skraplacze i parowniki, pozostałe chłodnicze wymienniki ciepła, ogólne zasady doboru chłodniczych wymienników ciepła, aparatura pomocnicza i ogólne zasady jej doboru i obsługi, armatura chłodnicza.
- Eksploatacja urządzeń chłodniczych - zagrożenia w nich występujące. (2 h): 10:15-11:00 i 11:05-11:50 Wpływ obecności oleju na pracę urządzenia chłodniczego, wpływ obecności gazów nie skraplających się na pracę urządzenia, zagrożenia występujące w pracy sprężarek chłodniczych, wpływ szronu na pracę chłodnicy powietrza, podstawy oszczędzania energii w układach chłodniczych.
- Montaż, obsługa i konserwacja urządzeń chłodniczych. (2 h): 11:55-12:40 i 12:45-13:30 Wymagania w zakresie montażu, obsługi i konserwacji urządzeń chłodniczych, naprawy instalacji chłodniczych, kontrola szczelności i pracy układów, zapobieganie emisji czynników chłodniczych do atmosfery. Przerwa obiadowa 13:30-14:30 Automatyka chłodnicza. (2 h): 14:30-15:15 i 15:20-16:05 Cechy obiektów chłodniczych (typowe zakłócenia), zadania i klasyfikacja elementów automatyki do zasilania parowników, zawory rozprężne: termostatyczne i elektroniczne (budowa, działania, zastosowanie). Ogólne zasady regulacji temperatury w obiektach chłodniczych, przykłady zastosowania regulatorów automatycznych w instalacjach chłodniczych. Zakończenie zajęć: 16:10 Do pobrania: - &+nbsp; Karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu - dla osób dokonujących naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami
- &+nbsp; Karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu - dla osób dokonujących obrotu substancjami kontrolowanymi
zobacz także: zagadnienia egzaminacyjne Kontakt: Gdańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji (Adres korespondencyjny) 80-298 Gdańsk-Kokoszki ul. Budowlanych 27 fax (058) 347 51 74 e-mail: masta@masta.com.pl