Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska związanego z branżą chłodniczą, klimatyzacyjną oraz pomp ciepła, uruchomiono modułowy system szkoleń, umożliwiający uzupełnienie bądź zdobycie kwalifikacji zawodowych z wyżej wymienionych dziedzin, a także uzyskanie Certyfikatu Kwalifikacji wydawanego przez Krajowe Forum Chłodnictwa.

Modułowy system szkoleń®

w zakresie szkoleń i certyfikacji
dla chłodnicta, klimatyzacji i pomp ciepła

System szkoleń organizowany przez Krajowe Forum Chłodnictwa ma charakter modułowy i prowadzony jest na trzech poziomach: elementarnym (adresowanym do osób nie posiadających odpowiedniego przygotowania) lub podstawowym (adresowanym do osób zamierzających uzupełnić swoją wiedzę), zasadniczym (adresowanym do osób zamierzających pogłębić wiedzę w określonej dziedzinie) oraz uzupełniającym (adresowanym do osób zamierzających pogłębić wiedzę w zagadnieniu o charakterze szczegółowym). Szkolenia są odpłatne.
Po uczestnictwie w zajęciach przewidzianych programem danego modułu, jego uczestnik po uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej ma prawo do przystąpienia do egzaminu. Zdanie egzaminu upoważnia do otrzymania Certyfikatu Kwalifikacji w zakresie programu szkolenia, wydawanego przez Krajowe Forum Chłodnictwa. Certyfikat ważny jest przez okres 5 lat, po upływie których jego posiadacz zobowiązany jest do jego odnowienia.
Modułowy system szkoleń jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia technicznego oraz minimalnych kwalifikacji, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy prowadzący działalność, w której wykorzystywane są substancje kontrolowane, a także Ustawę z dnia 2 marca 2001 r.
0 postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową (Dz. U. nr 52, póz. 537).
Uzyskanie Certyfikatu Kwalifikacji w ramach odpowiednich modułów powinno być
traktowane na równi z uzyskaniem pełnych kwalifikacji zawodowych. Umożliwia to również
wydanie Certyfikatu Kompetencji w zakresie chłodnictwa, zgodnie z normami PN -
ISO 5149, EN 378, PN - EN 45013 oraz PN-EN 13313.
W ramach modułowego systemu szkoleń organizowane są również szkolenia oraz egzaminy w zakresie uprawnień energetycznych dla instalacji chłodniczych
i klimatyzacyjnych o mocy powyżej 50 kW zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, póz. 828).
Moduły są realizowane przez instytucje na mocy umowy z Krajowym Forum Chłodnictwa. Aktualnie szkolenia organizowane są przez Gdańskie i Poznańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji dla Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem Krajowego Forum Chłodnictwa oraz wspomnianych Ośrodków.
Modułowy system szkoleń®

w zakresie szkoleń i certyfikacji
w branży chłodniczej, klimatyzacyjnej i pomp ciepła

Założenia
• Szkolenia prowadzone są w systemie modułowym na trzech poziomach, i tak:
a) poziom pierwszy stanowią moduły elementarne, adresowane do osób nie posiadających
przygotowania w zakresie techniki chłodniczej, wentylacji, klimatyzacji
oraz pomp ciepła; dla osób posiadających przygotowanie w zakresie wyżej wymienionych
dziedzin, a zamierzających uzupełnić swoją wiedzę oraz uzyskać dokument
potwierdzający ich kwalifikacje, o którym mowa niżej, adresowane są
moduły podstawowe, równoważne w systemie szkoleń modułom elementarnym;
b) poziom drugi stanowią moduły zasadnicze, adresowane do osób zamierzających
pogłębić wiedzę w zagadnieniach modułowych;
c) poziom trzeci stanowią moduły uzupełniające, adresowane do osób zamierzających
pogłębić wiedzę w zagadnieniach szczegółowych.
• Moduł stanowi jednostkę organizacyjną zajęć, umożliwiającą nabycie wiadomości teoretycznych
oraz opanowanie umiejętności praktycznych w stopniu wystarczającym do uzyskania
kwalifikacji. Przez kwalifikacje rozumie się wydzieloną pod względem merytorycznym
część kompetencji zawodowych, będących skutkiem pobierania nauki oraz posiadania
odpowiedniej wiedzy i umiejętności zawodowych.
• Każdy moduł jest niezależny, co oznacza, że do uczestnictwa w danym module nie jest
wymagane uczestnictwo w modułach pozostałych, ewentualnie za wyjątkiem modułu elementarnego.
• Po uczestnictwie w zajęciach przewidzianych programem danego modułu, uczestnik ma
prawo do zdania egzaminu oraz otrzymania Świadectwa Kwalifikacji w zakresie programu
szkolenia, wydawanego przez Krajowe Forum Chłodnictwa.
• Uzyskanie świadectw kwalifikacyjnych odpowiednich modułów oraz posiadanie odpowiedniego
stażu pracy zawodowej powinno być traktowane na równi z uzyskaniem pełnych
kwalifikacji zawodowych. Umożliwia to również wydanie Certyfikatu Kompetencji
w zakresie chłodnictwa, zgodnie z normami PN - ISO 5149, EN 378, PN – EN 45013
oraz PN-EN 13313. Zasady uzyskiwania Certyfikatu Kompetencji reguluje odrębny regulamin.
• Świadectwo Kwalifikacji ważny jest przez 5 lat, po upływie których jego posiadacz zobowiązany
jest do powtórnego zdania egzaminu.
• W ramach jednego z modułów organizowane są również szkolenia oraz egzaminy w zakresie
uprawnień energetycznych dla instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych o mocy
powyżej 50 kW zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.
Nr 89, poz. 828)
• Moduły są realizowane przez lokalne Centra Szkoleń i Certyfikacji Krajowego Forum
Chłodnictwa. Osoby prowadzące zajęcia oraz egzaminy, na podstawie których są
wystawiane certyfikaty kwalifikacji, są ekspertami Krajowego Forum Chłodnictwa na
mocy stosownej umowy zawieranej na okres 5 lat.

PODSTAWY TECHNIKI CHŁODNICZEJ
MODUŁ ELEMENTARNY

(DLA OSÓB NIE POSIADAJĄCYCH PRZYGOTOWANIA)
5 dni po 8 godzin
MODUŁ PODSTAWOWY
(CH-0 DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE)
2 dni po 8 godzin

MODUŁY ZASADNICZE

CH – 1 Eksploatacja i konserwacja urządzeń chłodniczych: zagrożenia pracy
i przeciwdziałanie
CH – 2 Zasady montażu i obsługi urządzeń chłodniczych
CH – 3 Sprężarki chłodnicze: budowa + działanie + użytkowanie
CH – 4 Chłodnicze wymienniki ciepła i aparatura pomocnicza
CH – 5 Sterowanie i regulacja działania urządzeń chłodniczych
CH – 6 Przepisy prawne w zakresie chłodnictwa
CH – 7 Czynniki chłodnicze i nośniki ciepła: własności użytkowe
CH – 8 Odzysk czynników chłodniczych: metody i obsługa sprzętu
CH – 9 Elektromechanika chłodnicza. Sterowanie i regulacja urządzeń chłodniczych
CH – 10 Mineralne i syntetyczne środki smarne do sprężarek chłodniczych
CH – 11 Oszczędność energii w systemach chłodniczych. Odzysk ciepła skraplania
CH – 12 Wybrane problemy technologii chłodniczej dla mechaników
CH – 13a Uprawnienia energetyczne w zakresie instalacji chłodniczych
i klimatyzacyjnych o mocy powyżej 50 kW – stanowiska eksploatacji
CH – 13b Uprawnienia energetyczne w zakresie instalacji chłodniczych
i klimatyzacyjnych o mocy powyżej 50 kW – stanowiska nadzoru

MODUŁY UZUPEŁNIAJĄCE

CH – a Monitoring, rejestracja, kontrola i regulacja parametrów pracy instalacji
chłodniczych
CH – b Izolacje cieplne i parochronne w obiektach chłodniczych i klimatyzacyjnych
CH – c Projektowanie systemów chłodzenia: bilanse cieplne i zasady doboru
elementów systemu
CH – d Bezpieczeństwo użytkowania amoniakalnych instalacji chłodniczych
CH – e Bezchlorowe i naturalne płyny robocze dla techniki chłodniczej:
własności i postępowanie
CH – f Absorpcyjne urządzenia chłodnicze: budowa, działanie i stosowanie
CH – g Termoelektryczne urządzenia chłodnicze: budowa, działanie i stosowanie
CH – h Montaż instalacji małych urządzeń chłodniczych

Regulamin uzyskania Świadectwa Kwalifikacji z podstawy techniki chłodniczej oraz Certyfikatu Kompetencji
: >>> szczegóły
Terminy najbliższych szkoleńModuł podstawowy:

04 - 05.11.2003 r.
18 - 19.11.2003 r.
02 - 03.12.2003 r.
16 - 17.12.2003 r.

Opłata za szkolenie i inne informacje: (pdf; 250 KB)
Organizatorzy:

Krajowe Forum Chłodnictwa
Związek Pracodawców
(Adres korespondencyjny)
04-158 Warszawa
ul. Zamieniecka 25
fax (022) 879 79 07, 610 38 11
e-mail: biuro@forum-chlodnictwa.org.pl

Gdańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji
(Adres korespondencyjny)
80-298 Gdańsk-Kokoszki
ul. Budowlanych 27
fax (058) 347 51 74
e-mail: masta@masta.com.pl