Prowadzę małą firmę zajmującą się wentylacją i klimatyzacją. Do lipca tego roku wynajmowałem pomieszczenia, a w sierpniu zakupiłem obiekt na potrzeby swojej działalności. Obiekt ten wymaga modernizacji i rozbudowy. Potrzebne są mi też maszyny do produkcji. Czy istnieje możliwość dofinansowania ze środków unijnych i gdzie mam szukać porady oraz jakie są potrzebne dokumenty?

Na zaplanowaną inwestycję będzie mógł Pan ubiegać się o dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego. Projekt uszczegółowienia tego dokumentu przewiduje możliwość uzyskania przez przedsiębiorcę środków na modernizację pomieszczeń usługowych, zakup środków trwałych (maszyn, urządzeń) oraz wartości niematerialnych i prawnych robót.
Maksymalny pozom dofinansowania w województwie małopolskim przedstawia się następująco:
40% dla projektów inwestycyjnych w małych i mikro przedsiębiorstwach.
Przy czym mikroprzedsiębiorstwa mogą uzyskać dotację w wysokości od 20.000zł - 200. 000 zł.
Małe przedsiębiorstwa mogą uzyskać dotację w wysokości od 100.000 zł do 1 mln zł.
Warto pamiętać, iż środki unijne przyznawane są na zasadzie refundacji poniesionych kosztów, a wszelkie wydatki związane z realizacją projektu mogą być poniesione najwcześniej dzień po złożeniu wniosku o dofinansowanie (wszelkie koszty poniesione przed tym terminem nie będą kwalifikowane).
Niestety ostateczne wersje dokumentów nie zostały jeszcze zatwierdzone w związku z czym nie jesteśmy w stanie podać Panu jakie konkretnie dokumenty będą potrzebne do złożenia wniosku. Uruchomienie Programów Regionalnych planowane jest na koniec IV kwartału 2007.

(2007.09.02, woj. małopolskie)