Zmniejsza się odsetek pracodawców naruszających przepisy w zakresie wypłacania wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych wśród kontrolowanych przez Państwową Inspekcję Pracy przedsiębiorstw - wynika z informacji przyjętej przez rząd. W ubiegłym roku przepisy te naruszyło 57,8% z 1088 skontrolowanych przez PIP przedsiębiorstw w porównaniu do 62% w 2003 roku.


Zmniejszył się odsetek pracodawców niewypłacających wynagrodzeń za czas urlopu i ekwiwalentu pieniężnego za urlop (spadek do 47,6% z 54,8% w roku 2003), należności dla zwolnionych z pracy z winy pracodawcy (17% z 24,7%) oraz ekwiwalentu za odzież roboczą i jej pranie (20,4% z 24,1%). Większy jest też stopień egzekwowalności należności pracowniczych (wzrost do 63% przy 46% w 2003).
Wzrósł odsetek pracodawców niewypłacających dodatków do wynagrodzenia, w tym za przepracowane godziny nadliczbowe (z 36,8% do 50,1%). Nadal poważnym problemem jest nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy. Pracownicy w obawie przed utratą zatrudnienia często nie współpracują z inspektorami PIP.
Zdaniem pracodawców, główną przyczyną naruszania przez nich przepisów są trudności ekonomiczne (57%) oraz błędy w obliczaniu świadczeń (18%), nieznajomość przepisów (15%) czy przeznaczenie środków na inne zobowiązania firmy.
Spośród wszystkich przeprowadzonych przez PIP w 2004 r. kontroli (95 600) 12% dotyczyło pracodawców sektora publicznego, a 88% sektora prywatnego. W sektorze prywatnym dominowały naruszenia dotyczące przygotowania pracowników do pracy (badania lekarskie, szkolenia, uprawnienia kwalifikacyjne) oraz stosunku pracy (umowy o pracę, świadectwa pracy, dokumentacje pracownicze, regulaminy). Natomiast w sektorze publicznym najczęściej stwierdzano zły stan stanowisk pracy (niewłaściwe oświetlenie, ogrzewanie, wentylacja) oraz nieprawidłowości w zakresie wynagrodzeń.
W 2004 roku Państwowa Inspekcja Pracy ogółem wydała 24 575 decyzji płacowych nakazujących wypłatę należności ze stosunku pracy. Najwięcej wydanych decyzji płacowych (8 734) dotyczyło podmiotów zatrudniających od 50 - 249 zatrudnionych, natomiast 7 406 decyzji - zakładów zatrudniających od 10 - 49 osób.
Większość (85%) decyzji płacowych dotyczyła podmiotów sektora prywatnego. Wyszczególniając branże, decyzje dotyczyły przede wszystkim firm zajmujących się przetwórstwem przemysłowym (39,6% decyzji), budownictwem (14,6%) oraz handlem i naprawami (14,4%).

Źródło: http://www.egospodarka.pl