International Classification for Standards (4 edition)

Zakres Polskich Norm dotyczących tematyki wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa ujęty jest kompleksowo w następujących katalogowych grupach i podrupach klasyfikacji ICS:
a). normy dotyczące wentylacji - grupy i podgrupy - 47.020.90, 47.080, 73.100.20, 91.140.30, 95.020
b). normy dotyczące wentylatorów - 13.120, 23.120, 73.100.20, 27.060.30, 74.100.20
c). normy dotyczące klimatyzacji - 23.120, 47.020.90, 49.100, 73.100.20, 91.140.30, 95.020
d.) normy dotyczące chłodnictwa - 27.200, 71.100.45, 71.120.30, 97.040.30.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA NORM (wydanie 4)
International Classification for Standards (4 edition)
01 ZAGADNIENIA OGÓLNE. TERMINOLOGIA. NORMALIZACJA. DOKUMENTACJA - GENERALITIES. TERMINOLOGY. STANDARDIZATION. DOCUMENTATION
03 SOCJOLOGIA. USŁUGI. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. ADMINISTRACJA. TRANSPORT - SOCIOLOGY. SERVICES. COMPANY ORGANIZATION AND MANAGEMENT. ADMINISTRATION. TRANSPORT
07 MATEMATYKA. NAUKI PRZYRODNICZE - MATHEMATICS. NATURAL SCIENCES
11 TECHNIKA MEDYCZNA - HEALTH CARE TECHNOLOGY
13 ŚRODOWISKO. OCHRONA ZDROWIA. BEZPIECZEŃSTWO - ENVIRONMENT. HEALTH PROTECTION. SAFETY
13.040 Jakość powietrza - Air quality
13.040.99 Inne normy dotyczące jakości powietrza - Other standards related to air quality

13.140 Oddziaływanie hałasu na organizm człowieka
13.220 Ochrona przed pożarem - Protection against fire
17 METROLOGIA I POMIARY. ZJAWISKA FIZYCZNE - METROLOGY AND MEASUREMENT. PHYSICAL PHENOMENA
19 BADANIA - TESTING
21 ZESPOŁY MECHANICZNE I CZĘŚCI OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - MECHANICAL SYSTEMS AND COMPONENTS FOR GENERAL USE
23 PNEUMATYKA I HYDRAULIKA OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - FLUID SYSTEMS AND COMPONENTS FOR GENERAL USE
25 PRZEMYSŁ MASZYNOWY - MANUFACTURING ENGINEERING
27 ENERGETYKA - ENERGY AND HEAT TRANSFER ENGINEERING
29 ELEKTROTECHNIKA - ELECTRICAL ENGINEERING
31 ELEKTRONIKA - ELECTRONICS
33 TELEKOMUNIKACJA. TECHNIKA AUDIO I WIDEO - TELECOMMUNICATIONS. AUDIO AND VIDEO ENGINEERING
35 TECHNIKA INFORMATYCZNA. WYPOSAŻENIE BIUROWE - INFORMATION TECHNOLOGY. OFFICE MACHINES
37 TECHNIKA OBRAZU - IMAGE TECHNOLOGY
39 MECHANIKA PRECYZYJNA. JUBILERSTWO - PRECISION MECHANICS. JEWELLERY
43 POJAZDY DROGOWE - ROAD VEHICLE ENGINEERING
45 KOLEJNICTWO - RAILWAY ENGINEERING
47BUDOWA STATKÓW. KONSTRUKCJE MORSKIE - SHIPBUILDING AND MARINE STRUCTURES
47.020 Budowa statków i konstrukcje morskie - Shipbuilding and marine structures in general
47.020.90 Okrętowe instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne i grzewcze - Marine ventilation, air-conditioning and heating systems
49 LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA - AIRCRAFT AND SPACE VEHICLE ENGINEERING
53 URZĄDZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO - MATERIALS HANDLING EQUIPMENT
55 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT - PACKAGING AND DISTRIBUTION OF GOODS
59 TECHNOLOGIA TEKSTYLNA I SKÓRZANA - TEXTILE AND LEATHER TECHNOLOGY
61 PRZEMYSŁ ODZIEŻOWY - CLOTHING INDUSTRY
65 ROLNICTWO - AGRICULTURE 67 PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY - FOOD TECHNOLOGY
71 PRZEMYSŁ CHEMICZNY - CHEMICAL TECHNOLOGY
73 GÓRNICTWO I KOPALINY - MINING AND MINERALS
73.100 Maszyny i urządzenia górnicze - Mining equipment
73.100.20 Urządzenia do wentylacji, klimatyzacji i oświetlenia - Ventilation, air-conditioning and illumination equipment
75 TECHNOLOGIA PRZETWÓRSTWA ROPY NAFTOWEJ I TECHNOLOGIE ZWIĄZANE - PETROLEUM AND RELATED TECHNOLOGIES
77 HUTNICTWO - METALLURGY
79 TECHNOLOGIA DREWNA - WOOD TECHNOLOGY
81 PRZEMYSŁ SZKLARSKI I CERAMICZNY - GLASS AND CERAMICS INDUSTRIES
83 PRZEMYSŁ GUMOWY I TWORZYW SZTUCZNYCH - RUBBER AND PLASTICS INDUSTRIES
85 PRZEMYSŁ PAPIERNICZY - PAPER TECHNOLOGY
87 PRZEMYSŁ FARB I BARWNIKÓW - PAINT AND COLOUR INDUSTRIES
91 BUDOWNICTWO I MATERIAŁY BUDOWLANE - CONSTRUCTION MATERIALS AND BUILDING
91.140 Instalacje w budynkach - Installations in buildings
91.140.30 Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne - Ventilation and air-conditioning

93 INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA - CIVIL ENGINEERING
95 WOJSKOWOŚĆ. OBRONNOŚĆ - MILITARY ENGINEERING
97 SPRZĘT DO UŻYTKU DOMOWEGO I HANDLOWEGO. ROZRYWKI. SPORT - DOMESTIC AND COMMERCIAL EQUIPMENT. ENTERTAINMENT. SPORTS
97.040 Wyposażenie kuchni - Kitchen equipment
97.040.30 Domowe urządzenia chłodnicze - Domestic refrigerating appliances
99 bez nazwy - (Non title)

POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY
oferuje sprzedaż Polskich Norm
Sprzedaż prowadzi Wydział Marketingu i Sprzedaży PKN
Warszawa 00-050, ul. Świętokrzyska 14B
tel (022) 556 77 77; fax (022) 556 77 87
e-mail: wms@pkn.pl
internet: www.pkn.pl