METROLOGIA MIKROKLIMATU POMIESZCZENIA i środowiskowych wielkości fizycznych. Podręcznik akademicki

Tytuł: Metrologia mikroklimatu pomieszczenia
i środowiskowych wielkości fizycznych. Podręcznik akademicki.

Autorzy: Zdzisław Kabza, Krystyna Kostyrko
Wydawca: Politechnika Opolska
Rok wydania: Opole 2003/2004
Format: B5
Stron: 433 strony, 146 rysunków, 59 tablic
Cena: 40,00 zł + koszty wysyłki

Materiał zgromadzony w podręczniku akademickim pt: "Metrologia mikroklimatu pomieszczenia i środowiskowych wielkości fizycznych" opracowanym przez prof. dr. hab. inż. Zdzisława Kabzę z Politechniki Opolskiej oraz prof. dr hab. inż. Krystynę Kostyrko z COBRTIIN5TAL - obejmuje analizę metrologiczną mikroklimatu pomieszczenia potraktowanego jako układ wieloparametrowy, dający się mierzyć i regulować. Książka zawiera szeroką prezentację metod i przyrządów do pomiaru wielkości fizycznych charakteryzujących mikroklimat, takich jak temperatura, wilgotność i przepływ powietrza, temperatura płaszczyzny promieniowania oraz ciśnienie atmosferyczne. Uzupełnieniem jest opis metod i przyrządów do pomiaru własności fizycznych, które zależą od środowiska (np. gęstość ciała stałego i cieczy zależy od temperatury jak również i wilgotności otoczenia w przypadku cieczy absorbujących wilgoć, lepkość cieczy zależy od temperatury zaś wilgotność ciała stałego - od temperatury i wilgotności względnej otoczenia).
W książce opisano przyrządy pomiarowe, ich działanie, wady, zalety, zakres zastosowania oraz metody ich wzorcowania. Przykłady szacowania niepewności pomiarów, wykonywanych z użyciem opisywanych przyrządów, opracowano zgodnie z przewodnikiem ISO nt. wyrażania niepewności pomiaru, który obowiązuje od 1994 r.
Przystosowując książkę do korzystania z niej przy "ustawianiu" nowych metod pomiaru, wymaganych we wdrażanych systemach jakości ISO 9001: 2000 lub HACC kierowano się w wyborze opisywanych metod wiarygodnością i trasabilnością wyniku pomiaru do wzorca miary.
Opierając się na definicji podanej w normie PN-B-01411: 1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia określającej, że "mikroklimat pomieszczenia tworzą istniejące w tym pomieszczeniu warunki klimatyczne, które są wynikiem jednoczesnego oddziaływania na człowieka stopnia czystości powietrza, składu chemicznego, temperatury, wilgotności względnej i prędkości powietrza a także temperatury otaczających przegród" - analizowano w książce mikroklimat jako układ dynamiczny, kładąc nacisk na kształtowanie mikroklimatu, uzyskiwanie środkami technicznymi żądanych parametrów i ich utrzymywanie. Dlatego też poświęcono w niej dużo miejsca normatywnym wymaganiom, dotyczącym wyboru wartości zadawanych parametrów w klimatyzacji komfortu i w klimatyzacji technologicznej. Podano również wymagania i uwarunkowania jakości powietrza w pomieszczeniach o różnym przeznaczeniu.
Celem autorów było przybliżenie specjalistom z dziedziny inżynierii sanitarnej, miernictwa i automatyki, prowadzącym nadzór i regulację mikroklimatu, opisu czym jest mikroklimat, jakie są nowoczesne i poprawne metrologicznie metody pomiaru i zasady utrzymywania parametrów środowiska wewnętrznego.
Książka ma 433 strony i podzielona jest na 13 rozdziałów. Rozdziały od 1 do 4 poświęcone są zagadnieniom teoretycznym, rozdziały od 5 do 10 metodom pomiaru i przyrządom, rozdziały 11 i 12 kształtowaniu i wymaganiom stawianym jakości powietrza i warunkom środowiska termicznego w pomieszczeniu oraz rozdział 13 - metrologii wybranych wielkości środowiskowych.
Cz. 1, Opole, Oficyna Wydaw. Politechn. Opolskiej, 2003:
Kabza Zdzisław, Kostyrko Krystyna:
Metrologia mikroklimatu pomieszczenia i środowiskowych wielkości fizycznych: podręcznik akademicki. Cz. 1


Część I.
Są w nim przedstawione w sposób kompleksowy zagadnienia metrologii. Metody pomiaru opisano w sposób zwarty, oparty na wielu materiałach źródłowych, normach: PN, EN, ISSO, cytowanych w bogatej bibliografii podanej na końcu każdego rozdziału. Książka może być wykorzystywana przez jednostki zajmujące się metrologią, oraz wyższe uczelnie i instytuty badawcze.
>>>więcej
Cz. 2, Opole, Oficyna Wydaw. Politechn. Opolskiej, 2004:
Kabza Zdzisław, Kostyrko Krystyna:
Metrologia mikroklimatu pomieszczenia i środowiskowych wielkości fizycznych : podręcznik akademicki. Cz. 2


Część 2.
Kontynuacja części 1 o tym samym tytule.
>>więcej

Źródło: ''

Komentarze

 • Gdzie to można kupić ?

  Przy podawaniu wydawnictw proszę podawać gdzie i za ile można je kupić.

 • Książka do kupienia na Politechnice Opolskiej

  szczegóły pod adresem :
  http://www.po.opole.pl/index2.php?did=jednostki&sid=wydawnictwo&mid=struktura&pid=zakupy&lang=pl

 • Zamówienie książki "Metrologia..."

  Książke można nabyć też w Ośrodku Informacji INSTAL
  http://www.wentylacja.com.pl/publikacje/wydawnictwa/instal/index_instal.asp