MECHANIKA PŁYNÓW. Wybrane zagadnienia w ujęciu komputerowym.

Tytuł: Mechanika płynów
Autor: Kazimierz Żarski
Wydawca: OITIwB
Rok wydania: Warszawa 2007
Cena: 40,00 zł

Spis treści:
PRZEDMOWA 7
SPIS PRZYKŁADÓW 8
1. PODSTAWOWE POJĘCIA I WIELKOŚCI ORAZ JEDNOSTKI MIAR 10
1.1. Podstawowe pojęcia mechaniki płynów 10
1.2. Podstawowe parametry stanu układu 11
1.3. Praca, energia, ciepło, cieplno-energetyczne parametry stanu układu 14
1.4. Właściwości fizyczne płynów 21
2. STATYKA PŁYNÓW 29
2.1. Ciśnienie hydrostatyczne 29
2.2. Manometry cieczowe 31
2.3. Parcie cieczy na ściankę płaską i zakrzywioną 35
3. RÓWNANIA RUCHU PŁYNU 46
3.1. Równanie ciągłości 46
3.2. Równania Naviera-Stokesa i ich szczególne przypadki 48
3.3. Równanie Bernoulliego 51
3.4. Topologia układów hydraulicznych 53
3.5. Straty ciśnienia przy przepływie płynów 59
3.6. Współczynnik oporów liniowych w ruchu laminarnym i burzliwym 60
4. PRZEPŁYW CIECZY 62
4.1. Równanie Bernoulliego w przypadku ustalonego przepływu cieczy 62
4.2. Wybrane przykłady obliczeń hydraulicznych rurociągów transportu cieczy pod ciśnieniem 62
4.2.1. Sieć wodociągowa 63
4.2.2. Wewnętrzna instalacja wody zimnej i ciepłej 64
4.2.3. Sieć ciepłownicza 66
4.2.4. Instalacja centralnego ogrzewania (obliczenia z uwzględnieniem ciśnienia czynnego) 71
4.2.5. Instalacja chłodzenia 74
4.2.6. Nieizotermiczny przepływ cieczy 76
4.3. Dobór pomp w układach ciśnieniowego transportu cieczy 80
4.4. Przepływ cieczy w przewodach bezciśnieniowych 88
4.4.1. Obliczenia hydrauliczne przewodów bezciśnieniowych za pomocą wzoru Darcy-Weisbacha i Colebrooka-White’a 89
4.4.2. Obliczenia hydrauliczne przewodów bezciśnieniowych za pomocą wzoru Manninga 93
4.4.3. Minimum energii całkowitej przy przepływie cieczy w przewodach bezciśnieniowych 94
4.5. Przepływ cieczy w ośrodkach porowatych 96
4.5.1. Filtracja w gruncie 97
4.5.2. Równomierny liniowy dopływ wody 97
4.5.3. Obliczenia hydrauliczne kanałów otwartych przy ciągłej infiltracji bocznej 99
5. WYPŁYW CIECZY 104
5.1. Równanie Bernoulliego w przypadku wypływu cieczy 104
5.2. Obliczenia strumienia objętości cieczy wypływającej z otworu 105
5.3.. Obliczenie czasu wypływu cieczy i czasu wyrównania poziomu cieczy w połączonych zbiornikach 108
5.4. Obliczenie przelewów 112
6. PRZEPŁYW GAZÓW LEPKICH 118
6.1. Równanie Bernoulliego w przypadku ustalonego przepływu gazu 118
6.2. Adiabatyczny i nieadiabatyczny przepływ gazu 118
6.3. Przepływ gazów przy uwzględnieniu zmiany właściwości fizycznych wzdłuż drogi przepływu 118
6.4. Przepływ gazów bez uwzględnienia zmiany właściwości fizycznych wzdłuż drogi przepływu 121
6.5. Wybrane przykłady obliczeń hydraulicznych rurociągów gazowych 122
6.5.1. Sieć gazowa niskiego ciśnienia 122
6.5.2. Instalacja gazowa niskiego ciśnienia 124
6.5.3. Sieć gazowa średniego ciśnienia 126
6.5.4. Sieci gazów technicznych lub medycznych 127
6.5.5. Sieć parowa 130
6.5.6. Instalacja wentylacyjna 136
6.5.7. Instalacja odprowadzenia spalin 137
6.6. Dobór wentylatorów i sprężarek w układach ciśnieniowego transportu gazów 139
6.6.1. Dobór wentylatorów 139
6.6.2. Dobór sprężarek 141
7. WYPŁYW GAZU 143
7.1. Równanie Bernoulliego w przypadku wypływu gazu 143
7.2. Adiabatyczny (izentropowy) wypływ gazu 143
7.3. Izentalpowo-izentropowy wypływ gazu 148
LITERATURA 150

Źródło: ''