W związku z dużym zapotrzebowaniem rynku inwestycji na systemy wentylacji i klimatyzacji prawie we wszystkich nowo budowanych oraz remontowanych budynkach istnieje ogromne zainteresowanie sterownikami specjalnie przeznaczonymi dla tej dziedziny. Atutem dla takich sterowników jest ich uniwersalność tj. możliwość obsługi prostych central grzewczo-wentylacyjnych oraz urządzeń realizujących pełen proces klimatyzacji przy prostej obsłudze programowania zadanych aplikacji.

Dotychczasowe rozwiązania proponowane na rynku dzielą jednak sterowniki na przeznaczone do typowych central grzewczych, wyposażone w proste aplikacje opracowane przez producenta oraz sterowniki swobodnie programowalne, dla których konieczne jest specjalistyczne przeszkolenie instalatora przez producenta lub pełna obsługa (oprogramowanie i uruchomienie) wykonana przez niego.
Ważnym argumentem na rynku jest także cena, która dla w/w pierwszej grupy jest czasami atrakcyjna, lecz dla drugiej grupy jest zbyt wysoka gdyż koszt regulatora podwyższa dodatkowo usługa związana z oprogramowaniem, co często powoduje odstąpienie inwestora od zastosowania nowoczesnego rozwiązania.

Regulator UCS 2100 firmy UNI CONTROL SYSTEM jest urządzeniem uniwersalnym, przeznaczonym przede wszystkim do systemów klimatyzacyjnych. Łączy w sobie w/w cechy wraz z możliwością podłączenia do systemu nadrzędnego /BMS/ w standardzie zapewnianym przez producenta.
Regulator posiada dużą ilość wejść i wyjść (w sumie 19) i wyposażony jest w szereg funkcji umożliwiających pełne sterowanie układów klimatyzacyjnych.
Poniżej przedstawiono dane techniczne prezentowanego sterownika:

Wykorzystując tak dużą ilość wejść i wyjść oraz funkcje zaszyte przez producenta w oprogramowaniu fabrycznym możemy zrealizować takie funkcje jak:
• dwie niezależne pętle regulacji
• sterowanie nagrzewnicą wodną lub elektryczną (płynne)
• sterowanie chłodnicą wodną lub agregatem chłodniczym
• nawilżanie
• odwilżanie
• sterowanie urządzeniami odzysku ciepła (wymiennik krzyżowy, wymiennik obrotowy czy glikolowy układ odzysku ciepła)
• zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe
• dwupoziomowe zabezpieczenie nagrzewnic elektrycznych przed przegrzaniem
• zegar czasu rzeczywistego z programem tygodniowym
• wbudowane funkcje czasowe, np. rozruch silnika gwiazda/trójkąt, sterowanie silnikiem 2-biegowym
• funkcje ograniczenia związane z czujnikiem ograniczenia
• połączenie wyjść sterujących w sposób sekwencyjny
• połączenie wyjść przekaźnikowych liniowo lub binarnie
• możliwość wprowadzenia krzywej kompensacji
• krzywa wstępnego nagrzewania nagrzewnicy wodnej
• funkcja zdalnego sterowania układu oraz nastawnik wartości zadanej
• zabezpieczenie za pomocą hasła wprowadzonych nastaw
• zabezpieczenie danych przed utratą w przypadku zaniku napięcia zasilania
• szeregowy interfejs RS485 do współpracy w sieci
• możliwość wyświetlanie komunikatów w języku polskim lub angielskim
Wszystkie funkcje można zaprogramować bezpośrednio z poziomu klawiatury. Niepotrzebne jest dodatkowe oprogramowanie lub urządzenie zewnętrzne.
Oprócz możliwości ręcznego konfigurowania regulatora dla konkretnego układu regulacji, sterownik UCS 2100 umożliwia skorzystanie z biblioteki aplikacji, zawierającej ok. stu konfiguracji regulatora dla typowych układów HVAC. Wystarczy wybrać jedynie kod określonej aplikacji w DTR sterownika a regulator gotowy jest do pracy w ciągu kilku sekund! W miarę powstawania nowych aplikacji, biblioteka ta będzie rozszerzona i przewiduje się, że będzie zawierała w niedalekiej przyszłości kilkaset aplikacji.
UCS 2100 wyposażony jest w tygodniowy zegar czasu rzeczywistego. Rozwiązanie takie umożliwia wprowadzenie trzystrefowego programu czasowego w obrębie każdego z siedmiu dni tygodnia.
Programowanie obejmuje parametry takie jak: temperatura zadana pierwsza, wilgotność, temperatura (lub inna wielkość) zadana dla drugiej pętli regulacji, włączanie/wyłączanie kompensacji, korekcja krzywej kompensacji, godzina rozpoczęcia obowiązywania strefy czasowej programu, godzina zakończenia obowiązywania strefy czasowej programu. Godziny rozpoczęcia oraz zakończenia obowiązywania strefy odpowiadają również momentowi włączenia oraz wyłączenia układu. Strefy czasowe mogą stanowić odrębne okresy włączania się i wyłączania instalacji lub też zostać scalone w jeden okres działania układu o zmiennym przebiegu zaprogramowanej temperatury i wilgotności.
Parametry regulatora zestawione są w grupy i podgrupy tematyczne zorganizowane w sposób hierarchiczny (wielowarstwowy). Struktura menu regulatora jest zmienna i dopasowuje się automatycznie do konfiguracji regulatora, tzn. niewykorzystane funkcje są schowane i nie pojawiają się.
Dla sekcji dotyczącej konfiguracji wejść i wyjść, programowanie odbywa się w sposób liniowy, czyli hasło po haśle bez możliwości pomijania (przeskakiwania) proponowanych przez regulator elementów. Wprowadzane dane są wówczas na bieżąco analizowane i od wyniku tej analizy zależy jaki będzie kolejny możliwy do ustawienia parametr. W ten sposób unika się wprowadzenia nielogicznych danych mogących doprowadzić do niewłaściwego działania układu.
Dla ułatwienia programowania symbole występujące na wyświetlaczu do opisywania wejść i wyjść regulatora pokrywają się z symbolami na obudowie.
Przykładowa aplikacja:
• Utrzymanie stałej temperatury powietrza W POMIESZCZENIU
• Czynnik grzewczy – WODA , układ chłodniczy z BEZPOŚREDNIM ODPAROWANIEM CZYNNIKA
• Sterowanie stopnia zmieszania powietrza zależnie od różnicy temperatur powietrza w pomieszczeniu i powietrza świeżego
• Możliwość kompensacji temperatury powietrza w pomieszczeniu zależnie od temp. powietrza zewnętrznego


Funkcje podstawowe aplikacji:
• ogrzewanie/chłodzenie ekonomiczne z wykorzystaniem mieszania powietrza świeżego z powietrzem z pomieszczenia, zależnie od różnicy temperatur powietrza w pomieszczeniu i powietrza świeżego
• po zdeklarowaniu krzywej kompensacji, możliwość kompensacji temperatury w pomieszczeniu w zależności od temperatury powietrza zewnętrznego
• ograniczenie temperatury powietrza nawiewanego
• ogrzewanie powietrza przy pomocy nagrzewnicy wodnej
• chłodzenie powietrza przy pomocy chłodnicy z bezpośrednim odparowaniem czynnika
• blokowanie pracy układu chłodniczego przy niskich temperaturach powietrza zewnętrznego – chłodzenie tylko powietrzem zewnętrznym
• zabezpieczenie instalacji przed zamarzaniem
• sygnalizacja alarmu na regulatorze w przypadku zadziałania układu przeciwzamrożeniowego
• zamykanie kanałów powietrza w czasie wyłączenia centrali przy pomocy przepustnicy odcinającej
• programowanie cyklu i parametrów pracy centrali za pomocą zegara tygodniowego
OPIS NIEKTÓRYCH FUNKCJI
Krzywa kompensacji
Możliwość uzależnienia wartości zadanej od temperatury zewnętrznej. Poniżej przedstawione są przekładowe charakterystyki.
a. 3-punktowa charakterystyka

b. 2-punktowa charakterystyka

c. charakterystyka z korekcją

Krzywa kompensacji w strefach czasowych
Dla każdej ze zdefiniowanych stref czasowych istnieje możliwość wyłączenia i włączenia kompensacji, oraz możliwość korekcji krzywej kompensacji w obrębie każdej ze zdefiniowanych stref czasowych.
Krzywa wstępnego nagrzewania nagrzewnicy wodnej
Niekiedy w przypadku niskich temperatur zewnętrznych dla urządzeń z nagrzewnicą wodną pojawia się problem z uruchomieniem układu – w kilka (kilkanaście) sekund po załączeniu układu urządzenie zostaje wyłączone za pomocą termostatu (czujnika) przeciwzamarzaniowego. W takich przypadkach konieczne jest wstępne nagrzanie nagrzewnicy wodnej przed uruchomieniem zespołu wentylatorowego. Omawiane parametry umożliwiają wyznaczenie czasu wstępnego nagrzewania w zależności od temperatury zewnętrznej na podstawie wprowadzonej charakterystyki.

Funkcja użytkownika
Istnieje możliwość wykorzystania dowolnego wejścia pomiarowego do sterowania dowolnym wyjściem. Ta funkcja jest funkcją nadrzędną dla algorytmu regulacji (np. temperatury lub wilgotności), co oznacza, że zależności wejście-wyjście zdefiniowane za pomocą odpowiedniej charakterystyki decydują ostatecznie o wartości sygnału wyjściowego.
Nastawnik zdalny
W miejsce typowego nastawnika pomieszczeniowego można również wpiąć aktywny czujnik związany z innym obwodem regulacji. Zmiana mierzonej przez czujnik wielkości będzie wpływała na zmianę temperatury zadanej.
Dobrym przykładem dla takiego rozwiązania jest aplikacja basenowa, gdzie w miejsce nastawnika podłączyć można czujnik wody w basenie. Przy takim rozwiązaniu układ regulacji powietrza będzie utrzymywał temperaturę powietrza o kilka stopni (określone przez konkretną wartość parametru) większą od temperatury wody.
Zdalne sterowanie START/STOP regulatora
Regulator można załączać do pracy zdalnie, podając sygnał 24VAC na odpwiednio zdefiniowane wejście. Po zdjęciu napięcia z tego wejścia regulator jest wyłączony. Parametr ten dedykowany jest dla układów z kasetką zdalnego sterowania. Zdalne sterowanie za pomocą sygnału równoważne jest przyciskwi na regulatorze.
Temperatura włączenia pompy
Istnieje możliwość określenia progu temperatury zewnętrznej, poniżej którego ma być trwale załączone wyjście włączające pompę recyrkulacyjną nagrzewnicy wodnej. Jest to funkcja szczególnie użyteczna dla central dachowych.
Wejście dla kontroli sprężu wentylatora
Wejście dla podłączenia presostatu różnicowego wentylatora (lub wentylatorów). Jeśli po określonym czasie nie pojawi się sygnał na odpowiednio zdefiowanym wejściu, nastąpi wyłączenie układu.
Poziom zabezpieczenia
Dostępne są cztery poziomy zabezpieczenia:
Poziom 1: wszystkie parametry są dostępne bez hasła
Poziom 2: część parametrów dostępna jest na hasło, część bez hasła; parametry dostępne bez hasła to parametry podstawowe, do których zaliczają się: wartości zadane temperatury i wilgotności, dzień i czas zegara czasu rzeczywistego, oraz dolna i górna granica czujnika ograniczenia
Poziom 3: podobne do poziomu II, z tym że na regulatorze wyświetlane są tylko parametry podstawowe (dostępne bez hasła)
Poziom 4: na regulatorze wyświetlane są tylko parametry podstawowe, a zmiana ich wartości możliwa jest wyłącznie po podaniu hasła.
Powyżej wymieniono kilka typowych rozwiązań tak, aby zobrazować możliwości omawianego sterownika.
Sterowniki serii UCS są obecne na rynku polskim od 5 lat i stosowane są przez największych producentów urządzeń wentylacyjnych w Polsce.
Lata doświadczeń zdobytych u boku tych firm oraz nowoczesna technologia pozwoliły opracować i wdrożyć do produkcji produkt, który w swojej klasie w niektórych przypadkach przewyższył produkty renomowanych firm światowych, przy cenie produktu znacznie odbiegającej od konkurencji.
Firma UNI CONTROL SYSTEM zaprasza do odwiedzenia witryny internetowej, gdzie można zapoznać się z pełną ofertą firmy. Na stronie tej oprócz ogólnych informacji o proponowanych produktach istnieje możliwość pobrania kart katalogowych oraz instrukcji. Istnieje możliwość skierowania bezpośrednich pytań do producenta dotyczących oferowanych produktów, a także uzyskanie wszelkich porad technicznych związanych z ich eksploatacją.