Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej organizuje cykliczne, dwudniowe kursy „Techniki pomiarowe w wentylacji”.Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej organizuje cykliczne,
dwudniowe kursy „Techniki pomiarowe w wentylacji”.
Prowadzenie pomiarów parametrów powietrza jest podstawową drogą do oceny
prawidłowości funkcjonowania instalacji wentylacyjnej. Uzyskanie właściwych wartości
temperatury, ciśnienia, czy przepływu oraz odpowiednie wyregulowanie układu jest
warunkiem odbioru instalacji po jej wykonaniu. Występuje tym samym zapotrzebowanie na
usystematyzowanie informacji na temat metod testowania sieci wentylacyjnych w budynku.
Celem organizowanych kursów jest zapoznanie z warunkami funkcjonowania układów
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz metodyką wykonywania pomiarów parametrów
pracy instalacji.
W ramach zajęć teoretycznych, słuchacze zapoznają się z funkcjonowaniem układów
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, pod kątem wielkości określanych na drodze pomiaru,
takich jak parametry powietrza w instalacji i wewnątrz pomieszczeń, charakterystyki sieci
przewodów i wentylatorów. Wykładana jest metodyka badań podstawowych parametrów
pracy instalacji, między innymi temperatury, wilgotności, różnicy ciśnienia, prędkości
powietrza i szczelności przewodów. Omawiane są także warunki wykonania odbioru i
eksploatacji sieci wentylacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem parametrów
podlegającym kontroli, częstotliwości prowadzenia sprawdzeń oraz przepisów i wytycznych.
Część praktyczna kursu zapoznaje słuchaczy z typowo stosowanymi przyrządami
pomiarowymi oraz umożliwia przeprowadzenie rzeczywistych pomiarów w modelowym
układzie wentylacyjnym, w laboratorium Zakładu Wentylacji i Klimatyzacji IOiW.
Kurs zakończony jest egzaminem. Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu.
Szkolenia prowadzone są w grupach około 5-8 osobowych. O zakwalifikowaniu na
poszczególne terminy decyduje kolejność zgłoszeń.
Informacje na temat szkoleń uzyskać można w sekretariacie, pod adresem e-mail: pomiary.wentylacja@is.pw.edu.pl lub telefonicznie: (22) 621 36 09.
Najbliższe terminy kursów: 24-25 listopada (z egzaminem 2 grudnia), 8-9 grudnia (z egzaminem 15 grudnia).

INSTYTUT OGRZEWNICTWA I WENTYLACJI
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
ul. Nowowiejska 20
00-653 Warszawa