Data rozpoczęcia
2012-05-17
Data zakończenia
2012-05-18
Miejsce
Łódź

IBPR-S Oddział Chłodnictwa i Jakości Żywności w Łodzi został w listopadzie 2011 r. umieszczony na liście ośrodków szkoleniowych Ministerstwa Gospodarki RP, i jest upoważniony do prowadzenia kursów dot. tzw. Świadectwa Kwalifikacji - zobacz Lista podmiotów, które dokonały zgłoszenia do Ministra Gospodarki zamiaru prowadzenia kursów początkowych i uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów w zakresie substancji kontrolowanych - świadectwa kwalifikacji - zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. O substancjach zubażających warstwę ozonową (Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1263 ze zm.)

Łódzkie, regionalne Centrum Szkoleń i Certyfikacji, działa pod egidą Krajowego Forum Chłodnictwa. W swojej ofercie posiada szkolenia „ozonowe” prowadzące do niezbędnej w branży certyfikacji. 16-godzinne "Kursy początkowe i uzupełniające w zakresie substancji kontrolowanych", których ukończenie oraz zdanie egzaminów końcowych (pisemny test wyboru oraz egzamin praktyczny) uprawnia do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji odbędą się w terminach: 17-18 maja oraz 14-15 czerwca 2012 r.

Świadectwo Kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych uprawnia do pracy z syntetycznymi czynnikami chłodniczymi z grupy substancji zubożających warstwę ozonową i f-gazów.

Kontakt:
Łódzkie Centrum Szkoleń i Certyfikacji Krajowego Forum Chłodnictwa -
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie
ODDZIAŁ CHŁODNICTWA I JAKOŚCI ŻYWNOŚCI

kontakt: Pani mgr. inż. Urszula Stęplewska, tel.: 42 674 64 14,
e-mail: urszula.steplewska@och-ibprs.pl; www: www.och-ibprs.pl

Oddział Chłodnictwa i Jakości Żywności
Stał się z dniem 1 stycznia 2008 r. jednostką organizacyjną Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 36, w wyniku postępowania konsolidacyjnego, zakończonego połączeniem Centralnego Laboratorium Chłodnictwa (CLCh) w Łodzi i Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Gastronomicznego i Artykułów Spożywczych (COBRPGiAS) w Łodzi.
Oddział prowadzi prace naukowe, badawcze i wdrożeniowe z dziedziny technologii i techniki produkcji żywności mrożonej i chłodzonej. Badania obejmują zapewnienie i poprawę jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, opracowywanie technologii produkcji nowych asortymentów, przygotowywanie założeń technologiczno-technicznych dla nowych i modernizowanych zakładów, projektowanie i wykonywanie specjalistycznych urządzeń pomiarowo-sterujących wraz z oprogramowaniem, służących do monitoringu stężeń par amoniaku i innych gazów, temperatury oraz wilgotności powietrza.
Oddział Chłodnictwa i Jakości Żywności posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 212 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji - Zakres akredytacji AB 212.
Oddział Chłodnictwa i Jakości Żywności prowadzi prace związane z:
- opracowywaniem technologii produkcji i receptur dla mrożonych i chłodzonych wyrobów kulinarnych, m.in. pakowanych w próżni lub atmosferze modyfikowanej, pieczywa oraz lodów i deserów;
- badaniem przydatności technologicznej opakowań;
- opracowywaniem technologii zamrażania i składowania mięsa luzem i opakowanego oraz ustalaniem norm ubytków naturalnych;
- projektowaniem, budową i instalowaniem cyfrowych systemów pomiarowo-sterujących do ciągłej kontroli i archiwizacji: wycieków czynników chłodniczych lub innych gazów, temperatury, wilgotności, sygnalizacji „człowiek w komorze”, parametrów ciągu technologicznego;
- opracowywaniem projektów i ekspertyz w zakresie techniki i instalacji chłodniczych, ochrony środowiska dla branży chłodniczej, podgrzewania gruntu pod komorami mroźni.
Oddział zapewnia uruchomienie, nadzór autorski, okresową kalibrację, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Systemy są wdrożone w kilkudziesięciu przemysłowych i sportowych obiektach na terenie Polski.


Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego Oddział Chłodnictwa i Jakości Żywności w Łodzi