Data rozpoczęcia
2008-07-02
Data zakończenia
2008-07-02

termin: 02-03.07.2008 miejsce: Poznań


OFERTA SZKOLEŃ

Poznańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji


KURS POCZĄTKOWY
tzw. szkolenie "ozonowe"

Kurs początkowy przeznaczony jest dla osób dokonujących napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami.
Szkolenia tego typu realizujemy w oparciu o wymagania Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004r. (Dz.U. nr 195, poz. 2009) w sprawie programów kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzoru Świadectwa Kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych.
W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby legitymujące się co najmniej wykształceniem średnim ogólnym bądź zasadniczym zawodowym.
Terminy 2008: 11 - 12 czerwca, 2 - 3 lipca, 27 - 28 sierpnia, 17 - 18 września, 22 - 23 października, 19 - 20 listopada, 17 - 18 grudnia
Czas trwania: max 2 dni/16 h
Koszt: 800 PLN/os.
Osoby zdecydowane wziąć udział w szkoleniach prosimy o przysłanie faxem lub pocztą wypełnionej Karty zgłoszenia uczestnictwa na adres:

Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o.
61-003 Poznań, ul. Św. Wincentego 7

tel. (0 61) 850 75 05 oraz 850 75 14, fax (0 61) 851 97 97
oraz wpłatę odpowiedniej należności na konto:
Raiffeisen Bank Polska S.A. O/Poznań - 97 1750 1019 0000 0000 0382 8824
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (061) 850 75 05 - Dział Szkoleń Poznańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji