Data rozpoczęcia
2006-01-16
Data zakończenia
2006-01-25

termin: 25-26.01.2006 r. miejsce: Poznań
zapraszają na szkolenia

KURS POCZĄTKOWY - SZKOLENIA OZONOWE
Kurs początkowy przeznaczony jest dla osób dokonujących napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami.
Szkolenia tego typu realizujemy w oparciu o wymagania Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004r. (Dz.U. nr 195, poz. 2009) w sprawie programów kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzoru Świadectwa Kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych.
W szkoleniu "ozonowym" mogą uczestniczyć osoby legitymujące się wykształceniem średnim ogólnym bądź zasadniczym zawodowym. Po odbyciu szkolenia uczestnicy otrzymują Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu oraz Świadectwo kwalifikacji.
Do pobrania: karta zgłoszenia

UWAGA:
Świadectwo kwalifikacji jest obowiązkowe od 01.01.2006.
W tym samym czasie stare tzw. "Zielone Karty" tracą ważność.
SZKOLENIA MODUŁOWE - KLIMATYZACJA lub CHŁODNICTWO
Proponujemy uczestnictwo w szkoleniach skierowanych do projektantów, monterów, pracowników eksploatacji, pracowników serwisów chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz wszystkich tych, którzy pragną uporządkować i pogłębić swą wiedzę z tych dziedzin.
Realizacja szkoleń będzie oparta o następujące normy i rozporządzenia:
PN - EN 13313 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Kompetencje personelu. (czerwiec 2003).
PN - EN 45013 Ogólne kryteria dotyczące jednostek certyfikujących personel.
PN - EN 378 Część 1, 2, 3 i 4 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową. (Dz.U. nr 121, poz. 1263)
Zgodnie z regulaminem Krajowego Forum Chłodnictwa niniejszy cykl szkoleń prowadzony będzie w systemie modułowym w zakresie następujących kategorii:
Kategoria A - personel konserwacyjny
Kategoria B - personel montażowy, odbiorczy i serwisowy.
W zależności od kategorii, szkolenie będzie trwało 1 dzień (kategoria A) lub 2 dni (kategoria B).
W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby legitymujące się wykształceniem technicznym zawodowym lub średnim, a także osoby z wykształceniem średnim ogólnym, posiadające co najmniej 1 rok praktyki w zakresie tematyki będącej przedmiotem szkolenia.
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują: Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, a po zdaniu egzaminów: Certyfikat kompetencji A lub B oraz Świadectwo kwalifikacyjne (uprawnienia energetyczne z eksploatacji urządzeń energetycznych jak i instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych).
Koszty:
Szkolenie modułowe (chłodnictwo lub klimatyzacja) kategoria A 320 zł
Szkolenie modułowe (chłodnictwo lub klimatyzacja) kategoria B 695 zł

Kurs podstawowy - szkolenie ozonowe

1. Obrót substancjami kontrolowanymi (1 dzień) 400 zł
2. Naprawa i obsługa techniczna urządzeń i instalacji chłodniczych,
zawierających substancje kontrolowane oraz obrót tymi substancjami (2 dni) 695 zł
Egzamin (każdy) 120 zł
Osoby zainteresowane szkoleniami modułowymi z CHŁODNICTWA prosimy o kontakt. Terminy tych szkoleń zostaną ustalone po zebraniu 15 - osobowej grupy.
Głównym ośrodkiem szkoleniowym jest Poznań, jednak w przypadku zapotrzebowania na szkolenia w innym mieście i przy zorganizowanej grupie powyżej 20 osób możemy przeprowadzić szkolenie wyjazdowe.
Oferujemy możliwość zakwaterowania wg cen podanych na "Karcie zgłoszenia uczestnictwa" w POSiR Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, CAMPING MALTA, 61-036 Poznań, ul. Krańcowa 98.
Osoby zdecydowane wziąć udział w szkoleniach prosimy o przysłanie faxem lub pocztą wypełnionej "Karcie zgłoszenia uczestnictwa" na nasz adres:

Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o., 61-003 Poznań, ul. Św. Wincentego 7

tel. (061) 850 75 05 oraz 850 75 14, fax (061) 851 97 97
oraz wpłatę odpowiedniej należności na konto:
Bank Handlowy w Warszawie O/Poznań 06 1030 1247 0000 0000 5841 8000.
Informujemy, że szkolenia zostaną przeprowadzone
pod warunkiem zgłoszenia się co najmniej 15 osób!


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (061) 85 07 505 u. p. Moniki Biskup lub p. Anety Stobrawy.