Data rozpoczęcia
2009-06-29
Data zakończenia
2009-06-29

termin: 29-30.06.2009 miejsce: KrakówCentralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie Sp. z o.o.
www.coch.krakow.pl

SZKOLENIE W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA Z SUBSTANCJAMI
KONTROLOWANYMI - ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI

Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 121, poz. 1263) nakłada obowiązek posiadania świadectwa kwalifikacji przez osoby dokonujące:
1. obrotu substancjami kontrolowanymi;
2. napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami;
3. demontażu urządzeń i instalacji, odzysku substancji kontrolowanych, recyklingu, regeneracji i unieszkodliwiania oraz obrotu substancjami przeznaczonymi do tego celu.

Szkolenie
przewidziane jest dla osób z wykształceniem co najmniej zasadniczym zawodowym lub średnim - przygotowuje do egzaminu uprawniającego do otrzymania świadectwa kwalifikacji.
Szkolenie obejmuje 12 godzin wykładów oraz 4 godziny zajęć praktycznych realizowanych w Laboratorium Urządzeń Chłodniczych Centralnego Ośrodka Chłodnictwa COCH w Krakowie przy ul. J. Lea 116.
Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu.
Pomyślne zdanie egzaminu uprawnia do otrzymania świadectwa kwalifikacji.
Szkolenia prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 w sprawie programów kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzoru świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych (Dz. U. Nr 195, poz. 2009), które jest aktem wykonawczym do Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową z dnia 20 kwietnia 2004 (Dz. U. Nr 121, poz. 1263).
Kontakt:
Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie Sp. z o.o.
30-133 Kraków, ul. J. Lea 116
Małgorzata Wąs
tel. (012) 637 09 33
fax (012) 637 37 24
e-mail: szkolenia@coch.pl