Data rozpoczęcia
2005-11-24
Data zakończenia
2006-05-10

termin: 10-11.05.2006 r. miejsce: KrakówCentralny Ośrodek Chłodnictwa COCH
www.coch.krakow.pl
SZKOLENIE W ZAKRESIE EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH WEDŁUG WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA
KURS POCZĄTKOWY
dla ubiegających się o świadectwo kwalifikacji
w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi
dofinansowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw

W związku z wejściem w życie Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 121, poz. 1263) i Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 195, poz. 2009) osoby dokonujące:
1. obrotu substancjami kontrolowanymi;
2. napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami;
3. napraw i obsługi technicznej oraz demontażu urządzeń i instalacji przeciwpożarowych, a także odzysku, recyklingu, regeneracji i unieszkodliwiania substancji w nich zawartych;
4. demontażu urządzeń i instalacji, odzysku substancji kontrolowanych, recyklingu, regeneracji i unieszkodliwiania oraz obrotu substancjami przeznaczonymi do tego celu,
zobowiązane są posiadać świadectwo kwalifikacji od 1 stycznia 2006 roku.
W ramach realizowanego projektu pracownicy i kadra nadzoru technicznego małych i średnich przedsiębiorstw mogą skorzystać z atrakcyjnej oferty szkoleń w celu uzyskania świadectwa kwalifikacji.
Udział uczestnika (beneficjenta końcowego) w kosztach szkolenia wynosi około 150 zł.
Koszt obejmuje: szkolenie, egzamin, zakwaterowanie i wyżywienie.

Szkolenia prowadzane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 w sprawie programów kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzoru świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych (Dz. U. Nr 195, poz. 2009), które jest aktem wykonawczym do Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową z dnia 20 kwietnia 2004 r.(Dz. U. Nr 121, poz. 1263).
Kurs początkowy przewidziany jest dla osób z wykształceniem minimum technicznym na poziomie szkoły zawodowej - przygotowuje do egzaminu uprawniającego do otrzymania świadectwa kwalifikacji w zakresie spełniającym wymagania Ustawy oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r.(Dz. U. Nr 195, poz. 2009).
Kurs obejmuje 12 godzin wykładów oraz 4 godziny zajęć praktycznych realizowanych w Laboratorium Urządzeń Chłodniczych Centralnego Ośrodka Chłodnictwa COCH w Krakowie przy ul. J. Lea 116.
Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu.
Pomyślne zdanie egzaminu uprawnia do otrzymania świadectwa kwalifikacji.
Najbliższe terminy kursów:
10.05-11.05.2006 r.
17.05-18.05.2006 r.
31.05-01.06.2006 r.
07.06-08.06.2006 r.

Kontakt:
Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH
30-133 Kraków, ul. J. Lea 116
Magdalena Przygrodzka
tel. (012) 637 09 33
fax (012) 637 37 24
e-mail: szkolenia.coch@streamcn.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości