Data rozpoczęcia
2006-06-06
Data zakończenia
2006-06-06

termin: 20-21.09.2006 r. miejsce: Kraków

Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH www.coch.krakow.pl SZKOLENIE W ZAKRESIE EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH WEDŁUG WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA KURS POCZĄTKOWY dla ubiegających się o świadectwo kwalifikacji w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi dofinansowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw
W związku z wejściem w życie Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 121, poz. 1263) i Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 195, poz. 2009) osoby dokonujące: 1. obrotu substancjami kontrolowanymi; 2. napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami; 3. napraw i obsługi technicznej oraz demontażu urządzeń i instalacji przeciwpożarowych, a także odzysku, recyklingu, regeneracji i unieszkodliwiania substancji w nich zawartych; 4. demontażu urządzeń i instalacji, odzysku substancji kontrolowanych, recyklingu, regeneracji i unieszkodliwiania oraz obrotu substancjami przeznaczonymi do tego celu, zobowiązane są posiadać świadectwo kwalifikacji od 1 stycznia 2006 roku. W ramach realizowanego projektu pracownicy i kadra nadzoru technicznego małych i średnich przedsiębiorstw mogą skorzystać z atrakcyjnej oferty szkoleń w celu uzyskania świadectwa kwalifikacji. Udział uczestnika (beneficjenta końcowego) w kosztach szkolenia wynosi około 150 zł. Koszt obejmuje: szkolenie, egzamin, zakwaterowanie i wyżywienie. Szkolenia prowadzane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 w sprawie programów kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzoru świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych (Dz. U. Nr 195, poz. 2009), które jest aktem wykonawczym do Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową z dnia 20 kwietnia 2004 r.(Dz. U. Nr 121, poz. 1263). Kurs początkowy przewidziany jest dla osób z wykształceniem minimum technicznym na poziomie szkoły zawodowej - przygotowuje do egzaminu uprawniającego do otrzymania świadectwa kwalifikacji w zakresie spełniającym wymagania Ustawy oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r.(Dz. U. Nr 195, poz. 2009). Kurs obejmuje 12 godzin wykładów oraz 4 godziny zajęć praktycznych realizowanych w Laboratorium Urządzeń Chłodniczych Centralnego Ośrodka Chłodnictwa COCH w Krakowie przy ul. J. Lea 116. Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu. Pomyślne zdanie egzaminu uprawnia do otrzymania świadectwa kwalifikacji. Kontakt: Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH 30-133 Kraków, ul. J. Lea 116 Magdalena Przygrodzka tel. (012) 637 09 33 fax (012) 637 37 24 e-mail: szkolenia.coch@streamcn.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości