Data rozpoczęcia
2005-07-15
Data zakończenia
2005-10-26

termin: 26-27.10.2005 r. miejsce: Kraków
CENTRALNY OŚRODEK CHŁODNICTWA
COCH w Krakowie
Jednostka Badawczo - Rozwojowa
zaprasza na:

KURS POCZĄTKOWY
dla osób dokonujących napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami

w dniach 26-27.10.2005 r.
Kraków, ul. Juliusza Lea 116

www.coch.krakow.pl
Szanowni Państwo,
W związku z wejściem w życie Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową z dnia 20 kwietnia 2004r (Dz. U. Nr 121, poz. 1263) i Rozporządzenia Ministra gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004r (Dz. U. Nr 195, poz. 2009) osoby dokonujące:
1. obrotu substancjami kontrolowanymi;
2. napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami;
3. napraw i obsługi techniczne oraz demontażu urządzeń i instalacji przeciwpożarowych, a także odzysku, recyklingu, regeneracji i unieszkodliwiania substancji w nich zawartych;
4. demontażu urządzeń i instalacji, odzysku substancji kontrolowanych, recyklingu, regeneracji i unieszkodliwiania oraz obrotu substancjami przeznaczonymi do tego celu,
zobowiązane są posiadać świadectwo kwalifikacji. Zgodnie z Rozdziałem 11 Ustawy PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE, Art. 55 "Osoby, wykonujące w dniu wejścia w życie ustawy działalność, dla której przepisy ustawy przewidują wymóg posiadania świadectwa kwalifikacji, i posiadające kwalifikacje zgodnie z dotychczasowymi przepisami mogą wykonywać tę działalność bez wymaganego świadectwa kwalifikacji do dnia 31 grudnia 2005 r."
Przedstawiamy Państwu ofertę naszego Ośrodka:
1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w kursie początkowym - 700 zł brutto,
2. Opłata za egzamin i wydanie świadectwa Kwalifikacji wynosi 120 zł brutto.
Szkolenia prowadzane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 w sprawie programów kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzoru świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych (Dz. U. Nr 195, poz. 2009), które jest aktem wykonawczym do Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową z dnia 20 kwietnia 2004 (Dz. U. Nr 121, poz. 1263).

Kurs początkowy przewidziany jest dla osób z wykształceniem minimum technicznym na poziomie szkoły zawodowej - przygotowuje do egzaminu uprawniającego do otrzymania świadectwa kwalifikacji w zakresie spełniającym wymagania Ustawy oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 (Dz. U. Nr 195, poz. 2009).
Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu.
Pomyślne zdanie egzaminu uprawnia do otrzymania świadectwa kwalifikacji.
Kurs obejmuje 12 godzin wykładów oraz 4 godziny zajęć praktycznych realizowanych w Laboratorium Urządzeń Chłodniczych Centralnego Ośrodka Chłodnictwa COCH w Krakowie przy ul. J. Lea 116.
Przewidywany harmonogram kursów początkowych:

12 - 13.09.2005 r.
05 - 06.10.2005 r.
19 - 20.10.2005 r.
26 - 27.10.2005 r.
09 - 10.11.2005 r.
23 - 24.11.2005 r.
07 - 08.12.2005 r.
14 - 15.12.2005 r.

Tytuł szkolenia: Kurs początkowy dla osób dokonujących napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami - podstawa: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 (Dz. U. Nr 195, poz. 2009)

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkolenia. Osoby, które zgłoszą chęć udziału w szkoleniu w przypadku zmiany terminu będą powiadamiane indywidualnie.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu i egzaminie powinny złożyć następujące dokumenty "Karta zgłoszenia" (do pobrania plik doc. ) i "Wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji" (do pobrania plik doc. )
Osoby z wykształceniem minimum średnim technicznym nie muszą brać udziału w kursie początkowym. W celu zgłoszenia udziału w egzaminie należy złożyć "Wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji" (do pobrania plik doc. )
Więcej informacji na stronie www.coch.krakow.pl
Kontakt:
COCH - Centralny Ośrodek Chłodnictwa
30-133 Kraków, ul. J. Lea 116
tel. (012) 637 09 33
fax (012) 637 37 24
e-mail: z3steind@cyf-kr.edu.pl