Data rozpoczęcia
2005-11-29
Data zakończenia
2005-12-05

termin: 05-10.12.2005 r. miejsce: Warszawa

Stowarzyszenie Wspólnota Mieszkaniowa - Oddział Mazowsze we współpracy
z Fundacją Poszanowania Energii i Korporacją Kominiarzy Polskich organizuje cykl kursów na audytora energetycznego. Najbliższy kurs odbędzie się w Akademii Obrony Narodowej w Dzielnicy Warszawa - Rembertów, al. gen. Chruściela 103 w dniach 05 - 10.12.2005 r. Początek zajęć o godzinie 1200 w dniu 05.12.2005 r.
Absolwenci tego kursu będą mieli możliwość uzyskania uprawnień do wystawiania certyfikatów energetycznych zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej nr 2002/91/WE, która wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2006 r. - po ukończeniu jednodniowego doszkolenia, które zobowiązujemy się zorganizować niezwłocznie po ukazaniu się krajowych aktów wykonawczych określających zakres niezbędnego szkolenia oraz zasady przyznawania powyższych uprawnień. Ukończenie kursu i zdanie egzaminu będzie uprawniało do opracowywania audytów energetycznych budynków w myśl przepisów ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych z dnia 18.12.1998 r. ( Dz.U. nr 162 ).
Koszt kursu wynosi 1.590,00 zł. i obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia kursu, egzamin testowy, kawę i napoje w przerwach.
Wykłady poprowadzą wykładowcy z dużym doświadczeniem praktycznym zarejestrowani w Krajowej Agencji Poszanowania Energii.
Program kursu spełnia wymagania Ustawy " O wspieraniu przedsięwzięć temomodernizacyjnych" i jest rozszerzony o problematykę związaną z jej wdrożeniem z uwzględnieniem wniosków pozwalających podnieść jakość realizowanych inwestycji termomodernizacyjnych.
Program kursu:
I. CZĘŚĆ OGÓLNA:
1. Racjonalne użytkowanie i oszczędność energii
- sytuacja energetyczna Polski na tle Unii Europejskiej,
- polityka energetyczna państwa - "Prawo energetyczne",
- celowość i opłacalność racjonalizacji użytkowania energii,
- zmniejszenie zużycia energii w obiektach istniejących,
2. Kierowanie gospodarką energetyczną
- zarządzanie energią:
- cele zarządzania energią,
- rola i zakres działania zarządzającego energią,
- raport z zarządzania energią w obiekcie.
II. CZĘŚĆ TECHNICZNA:
1. Doradztwo energetyczne
- organizacja doradztwa energetycznego,
- zadania audytorów,
- audyt energetyczny:
- zasady ogólne,
- wstępna ocena energetyczna,
- szczegółowa analiza i ocena energetyczna obiektu.
2. Ochrona cieplna budynków
- Ustawa - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89/94),
- "Ochrona cieplna budynków, wymagania i obliczenia" PN-91/B-02020,
- komfort cieplny,
- zjawiska fizyczne występujące w przegrodach,
- obliczanie strat ciepła i zapotrzebowania na ciepło,
- metody termorenowacji,
3. Kotły na paliwa stałe, ciekłe i gazowe
- termodynamika spalania,
- paliwa,
- ekonomiczne i ekologiczne spalanie paliw stałych,
- wpływ parametrów układów na procesy spalania,
- kotły gazowe, palniki do kotłów gazowych,
- określenie wydajności kotła,
- kotły olejowe, palniki do kotłów olejowych,
4. Audyt energetyczny budynków mieszkalnych i użyteczności
publicznej
- metoda opracowania audytu energetycznego budynków:
- charakterystyka obiektu, ocena stanu aktualnego,
- aktualne zużycie energii i koszt eksploatacji,
- zakres przedsięwzięć modernizacyjnych obiektu,
- analiza efektów proponowanych przedsięwzięć modernizacyjnych,
- analiza finansowa projektu dotyczącego modernizacji obiektu,
- przykładowy audyt budynku i analiza wyników.
5. Systemy ciepłownicze i wewnętrzne instalacje grzewcze
- sieci ciepłownicze,
- węzły cieplne centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
- instalacje centralnego ogrzewania,
- instalacje ciepłej wody użytkowej,
- analiza energetyczna węzła cieplnego i systemu ogrzewania,
- kierunki modernizacji systemów ciepłowniczych.
6. Pompy ciepła i odnawialne źródła energii
- termodynamiczne podstawy działania pompy ciepła,
- klasyfikacja pomp ciepła,
- zastosowanie pomp ciepła,
- odnawialne źródła energii:
- energia wiatru,
- energia promieniowania słonecznego ( fotoogniwa, diody świetlne ),
- energia wodna,
- energia geotermalna,
- energia biomasy.
- przykłady wprowadzonych rozwiązań zastosowania pompy ciepła.
7. Wentylacja i klimatyzacja
- charakterystyka instalacji wentylacji i klimatyzacji,
- analiza energetyczna systemu wentylacji i klimatyzacji,
- sposoby modernizacji systemów wentylacji i klimatyzacji pod kątem zmniejszenia zużycia energii
- wentylacja z odzyskiem ciepła.
III. CZĘŚĆ EKONOMICZNA:
1. Ocena ekonomiczna efektywności inwestycji (przedsięwzięć energooszczędnych)
- metody oceny ekonomicznej projektów energooszczędnych,
- ocena ekonomiczna przedsięwzięcia,
- przykłady obliczeniowe efektywności inwestycji energooszczędnych.
2. Finansowanie przedsięwzięć i współpraca z bankami
- formy i metody pozyskiwania kredytowych źródeł finansowania przedsięwzięć energooszczędnych i proekologicznych.
IV. CZĘŚĆ UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Metody pomiarów i badań
- cel wykonywania pomiarów zużycia energii,
- urządzenia pomiarowe i miejsca ich instalowania,
- metody pomiarowe w diagnostyce cieplnej budynków.
2. Technika termografii
- wykorzystanie termografii w diagnozowaniu cieplnym budynków i obiektów przemysłowych.
3. Taryfy i zasady rozliczeń kosztów ciepła
- możliwości zmniejszenia zużycia energii w sektorze komunalno - bytowym i w przedsiębiorstwach przemysłowych,
- dane porównawcze o zużyciu wody w Polsce i krajach Unii Europejskiej,
- kierunki racjonalizacji zużycia wody w gospodarstwach domowych, gospodarce komunalnej oraz w przemyśle.
4. Termomodernizacja a certyfikacja energetyczna budynków
- zasady finansowania termomodernizacji z Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych ( Dz. U. Nr 162, poz. 1121, Dz.U. z 2001r. nr 76, poz. 808), standard audytu energetycznego wynikający z wymagań przepisów wykonawczych rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego ( Dz.U. nr 12, poz.114 i 115 ),
- termomodernizacja a przepisy techniczno - budowlane - wzajemne zależności i uwarunkowania,
- certyfikacja energetyczna budynków a termomodernizacja:
- dyrektywa 2002/91/WE z dnia 16 grudnia 20002 r. w sprawie jakości energetycznej budynków,
- doświadczenia zagraniczne certyfikacji energetycznej budynków,
- certyfikacja energetyczna w Polsce - planowane regulacje dyrektywy UE wchodzącej w życie w dniu 4 stycznia 2006 r.
V. EGZAMIN:
1. Test
2. Obrona samodzielnie wykonanego audytu budynku przed
Komisją Egzaminacyjną
VI. KONTAKT:
Stowarzyszenie Wspólnota Mieszkaniowa
Oddział Mazowsze
00-735 Warszawa, ul. Iwicka 4
tel./fax: 022 841 87 12, kom.: 695 351 072
e-mail: skos@neostrada.pl