Data rozpoczęcia
2013-02-04
Data zakończenia
2013-02-07
Miejsce
Niwy

Kurs lutowaczy gazowych – lutowanie twarde.


Kurs jest przeznaczony dla:
• Uczestników nie posiadających żadnego przeszkolenia spawalniczego oraz dla osób posiadających przeszkolenie w zakresie spawania gazowego

Cel kursu - uzyskanie:
• Zdobycie umiejętności w zakresie ręcznego lutowania gazowego (miedź, mosiądz, stal nierdzewna)
i przygotowanie do zdania egzaminu końcowego – zdobycie wymaganych uprawnień.

Zasady doboru uczestników.
Na kurs lutowania gazowego mogą być przyjęci kandydaci , którzy:
- ukończyli co najmniej szkolę podstawową lub szkołę zawodową,
- ukończyli 18 rok życia,
- posiadają zdolność do wykonywania zawodu lutowacza, potwierdzoną świadectwem lekarskim.
W kursie uczestniczyć mogą także spawacze posiadający książeczkę spawacza, którzy chcą poszerzyć posiadane uprawnienia o lutowanie gazowe.

Czas trwania i sposób organizacji:
Kurs przeprowadzany jest w:
• formie pełnej - przeznaczony dla osób nie posiadających żadnego przeszkolenia spawalniczego
– łącznie 40 godz. = 5 dni (w tym egzamin),
• formie skróconej – przeznaczony dla osób posiadających przeszkolenia w zakresie spawania gazowego - łącznie – 3 dni (w tym egzamin),
• egzamin końcowy po zakończeniu szkolenia składa się z dwóch etapów:
- Etap 1 –egzamin pokursowy, którym objęci są wszyscy uczestnicy szkolenia – wydanie stosownego zaświadczenia/certyfikatu ukończenia szkolenia w zakresie określonym w odrębnych przepisach i Polskich Normach,
- Etap 2 – egzamin przed Jednostką Notyfikowaną składany wg wymagań normy PN-EN 13133, którym objęci będą kursanci, którzy zaliczyli egzamin wg Etapu 1 oraz wyrazili gotowość uzyskania certyfikatu uprawniającego do lutowania twardego wydanego przez Jednostkę Notyfikowaną: Urząd Dozoru Technicznego lub Technische Überwachung Verein (TÜV SÜD).
• Koszt szkolenia (w dwóch wariantach) i egzaminu przeprowadzonego przez Jednostkę Notyfikowaną.
Wariant szkolenia – egzamin przez Jednostką Notyfikowaną Koszt szkolenia lub egzaminu
Kurs pełny – łącznie 40 godz.= 12 godz. szkol. teoret. + 28 godz. szkolenie praktyczne 1080,00 zł + VAT
Kurs skrócony – łącznie 21 godz. = 9 godz. szkol. teoret. + 12 godz. szkolenie praktyczne 750,00 zł + VAT
Egzamin przed Jednostką Notyfikowaną – złącze egzaminacyjne o średnicy: d ≤ 42 mm 470,00 zł
Egzamin przed Jednostką Notyfikowaną – złącze egzaminacyjne o średnicy: 42 < d ≤ 108 mm 520,00 zł

• Zainteresowanym oferujemy pomoc w zakresie rezerwacji noclegów i wyżywienia.
• Zgłoszenia prosimy kierować na załączonej „Karcie Zgłoszenia” na: fax: 052/ 324 05 29
lub e -mail: g.starszak@trepka.com.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie u koordynatora szkolenia pod numerem:
- tel. 052/ 324 05 25, kom. 0 784 075 860.


Zapraszamy Państwa do udziału.

Źródło: ''