Czy w ramach dotacji unijnych mogę kupić maszyny wyprodukowane w Stanach Zjednoczonych? Jakie oznakowanie powinny mieć takie maszyny?

Przedsiębiorstwa w nowym okresie programowania UE na lata 2007 - 2013 mogą
się starać o dotacje unijne, obejmujące m.in. zakup środków trwałych
(maszyny, urządzenia, wyposażenie), wartości niematerialnych i prawnych, jak
również na budowę bądź modernizację obiektów. Jednakże niemożliwe jest
zakupienie środków transportu. W okresie programowania ma Pan możliwość
ubiegania się o wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego Działanie 1.5.
W ramach tego programu maksymalny poziom dofinansowania na poziomie projektu
może wynieść nawet 50% kosztów kwalifikowanych (w zależności od rodzaju
przedsiębiorstwa - MŚP czy duże), przy czym maksymalna wartość projektu
netto to 8.000.000 PLN.
Można w ramach danego działania zakuwać maszyny spoza UE. Wszystkie maszyny zakupione za pomocą funduszy unijnych muszą mieć odpowiednie oznakowanie iż zostały sfinansowane za pomocą środków pomocowych UE.
Więcej informacji może Pani znaleźć na stronie internetowej Samorządu
Województwa Mazowieckiego. Bądź w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów
Unijnych ul. Jagiellońska 74.

(2009.02.17, woj. mazowieckie)