Bank Ochrony Środowiska SA (BOŚ) oraz niemiecki bank rządowy Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)zawarły umowę o udostępnieniu linii kredytowej na finansowanie długoterminowych inwestycji.

Jest to druga linia kredytowa (SME Finance Facility Phase 2) o wartości 10 mln euro (EUR), przeznaczona na finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw.
W ramach tej linii udzielane są kredyty dewizowe w euro lub kredyty denominowane w euro, wypłacane w złotych.
Ta linia kredytowa pozwala BOŚ na udzielanie długoterminowych (od 4 do 10 lat z nieobowiązkową karencją w spłacie kapitału do 2 lat) kredytów inwestycyjnych o wartości jednostkowej do 250 tys. euro.
Warunkiem uzyskania kredytu jest osiąganie przez firmę 40 mln euro rocznych obrotów lub sumy bilansowej do 27 mln euro oraz zatrudnianie do 250 pracowników. Należy również spełniać warunek niezależności UE (nie więcej niż 25% udziałów należy do firmy nie będącej małym / średnim przedsiębiorstwem zgodnie z definicją Unii Europejskiej).
Finansowaniem może być objęte 100% kosztów inwestycji w środki trwałe i w limitowanym zakresie (do 50%) kapitał obrotowy (kwota kredytu nie może przekroczyć 80% sumy tych kosztów).
Oprocentowanie kredytów:
odsetki będą naliczane według zmiennej stopy procentowej, opartej o 6-miesięczny EURIBOR, powiększonej o marżę Banku w wysokości:
- 1,75% dla dotychczasowych klientów BOŚ SA oraz dla wszystkich kredytów o wartości do 30 tys. euro udzielanych na 4-5 lat
- 1,95% dla pozostałych kredytów.
Spłata kredytu:
- spłata kapitału: w 16 równych, półrocznych ratach, pierwsza płatna nie później niż 30 miesięcy po podpisaniu umowy
- spłata odsetek: w ratach półrocznycj lub innych zgodnie z preferencjami klienta