www.promail.pl/~kzpb/

ul. Elektoralna 13
00-137 Warszawa
tel. (022) 620 31 73
fax (022)620 41 74
kzpb@pro.onet.pl
http://www.promail.pl/~kzpb/
Krajowy Związek Pracodawców Budownictwa zrzesza podmioty gospodarcze z terenu całego kraju, o różnej wielkości i różnym statusie własnościowym. Są to przede wszystkim firmy zajmujące się wykonawstwem budowlanym i przedsiębiorstwa świadczące różnego rodzaju specjalistyczne usługi na rzecz budownictwa.
Związek jest członkiem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych (PKPP) oraz reprezentuje polskich przedsiębiorców w Europejskiej Federacji Przemysłu Budowlanego (FIEC) z siedzibą w Brukseli - organizacji skupiającej narodowe związki pracodawców z naszej branży, działające na terenie Europy.
Tym, co łączy członków KZPB, jest przeświadczenie, że w codziennych i żmudnych często zabiegach o żywotne interesy firm, tylko silna branżowa reprezentacja pracodawców może być równorzędnym partnerem dla administracji różnych szczebli i związków zawodowych. Jednocząc nasze siły, możemy jako Związek wpływać na kształt przepisów prawa w sferze inwestycyjno-budowlanej i regulacji podatkowych, a także stosunków pracy czy np. ubezpieczeń społecznych.
Związek podejmuje działania i uczestniczy w przedsięwzięciach mających na celu m. in.:
- zmniejszenie nadmiernych obciążeń podatkowych i pozapłacowych kosztów pracy;
- wyrównanie szans firm polskich i obcych przy ubieganiu się o duże zlecenia;
- ochronę praw i interesów firm startujących w przetargach o udzielenie zamówienia publicznego;
- uproszczenie procedury certyfikacji i zracjonalizowanie systemu udzielania aprobat technicznych;
- przygotowanie polskiego budownictwa do funkcjonowania w warunkach pełnej integracji naszej gospodarki ze strukturami Unii Europejskiej.
Nasza praca wymaga wsparcia ze strony firm członkowskich, a także wspólnych - wytrwałych i skutecznych działań całego środowiska.
Krajowy Związek Pracodawców Budownictwa otwarty jest dla każdego pracodawcy z branży.