Informujemy o ogłoszeniu trzeciej edycji "Krajowego Konkursu Pracy Dyplomowych z dziedziny chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła". Konkurs organizowany odtąd będzie co dwa lata.

Krajowy Konkursu Prac Dyplomowych z dziedziny chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła Edycja III – 2006/2007
Rusza trzecia edycja "Krajowego Konkursu Pracy Dyplomowych z dziedziny chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła", adresowanego do dyplomantów krajowych uczelni technicznych kształcących we wspomnianych wyżej specjalnościach. Konkurs adresowany jest do dyplomantów krajowych uczelni technicznych, w których prowadzone jest kształcenie w ramach istniejących w nich specjalności w dziedzinie techniki chłodniczej, klimatyzacyjnej, wentylacyjnej oraz im pokrewnych, m.in. w zakresie wykorzystania pomp ciepła. Jego uczestnikami mogą być studenci kończący studia magisterskie i inżynierskie w ramach studiów dziennych, jak i studenci studiów inżynierskich zaocznych i zaocznych uzupełniających studiów magisterskich. Głównym organizatorem konkursu jest Krajowe Forum Chłodnictwa. Współorganizatorami jest redakcja miesięcznika "Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna" oraz Fundacja Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON. Konkurs został objęty także patronatem medialnym czasopisma "Chłodnictwo", "Chłodnictwo&Klimatyzacja" i "Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna" oraz branżowych portali internetowych www.wentylacja.com.pl i www.klimatyzacja.pl. Do bieżącej edycji konkursu można składać prace dyplomowe obronione w okresie od 1 stycznia 2006 r. do końca grudnia 2007 r. Termin zgłoszeń upływa 31 stycznia 2008 r. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do końca marca 2008 r., zaś uroczyste wręczenie atrakcyjnych nagród nastąpi podczas Walnego Zebrania Członków KFCh, planowanego wstępnie na maj 2008 r. Szczegóły organizacyjne podano w załączonym Regulaminie Konkursu. Krajowy Konkursu Prac Dyplomowych Cele Konkursu a. propagowanie nowoczesnych rozwiązań techniki światowej w zakresie chłodnictwa i klimatyzacji poprzez ich praktyczne wykorzystanie w opracowaniach o charakterze projektowym dla wybranych aplikacji praktycznych; b. propagowanie tematyki prac o charakterze diagnostycznym w obszarze w/w dziedzin techniki dla wybranych typów obiektów; c. stworzenie zachęty dla podejmowania przez studentów tematów prac o charakterze użytkowym, w tym zawierających rozwiązania przyjazne dla środowiska (proekologiczne); d. promowanie absolwentów, którzy są autorami nagrodzonych i wyróżnionych prac dyplomowych; e. zainteresowanie wyróżniającymi się dyplomantami firm działających w dziedzinie chłodnictwa i klimatyzacji. 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie a. Uczestnikami Konkursu mogą być absolwenci wymienionych w punkcie 1 rodzajów studiów, którzy spełniają następujące warunki: - temat ich pracy dyplomowej ma charakter użytkowy i spełnia warunki podane w punkcie 2; - praca została obroniona w okresie od 1 stycznia 2006 r. do końca grudnia 2007 r.; - praca dyplomowa uzyskała ocenę celującą lub bardzo dobrą; - praca została napisana w języku polskim. (...) Nagrody i wyróżnienia • Przewiduje się przyznanie następujących nagród pieniężnych: – Nagroda I stopnia (nagroda główna) - 4.000 zł; – Nagroda II stopnia z dziedziny techniki chłodniczej - 3.000 zł; – Nagroda II stopnia z dziedziny zastosowań urządzeń chłodniczych w klimatyzacji i pompach ciepła - 2.000 zł; – Nagroda Fundacji PROZON za najlepszą pracę z dziedziny chłodnictwa i klimatyzacji poruszającą zagadnienia ekologii - 3.000 zł. • Wyróżnienia przyznane przez sponsorów Konkursu pozyskanych spośród firm działających w obszarze techniki chłodniczej, klimatyzacyjnej i im pokrewnych, a będą to: – indywidualne nagrody rzeczowe, – roczna prenumerata czasopism branżowych, – możliwość odbycia 1–2 miesięcznej praktyki zawodowej w wiodących firmach branży. • Udział w charakterze gościa/obserwatora w Walnym Zebraniu Członków Krajowego Forum Chłodnictwa w 2008 r. • Uhonorowanie Promotorów wyróżnionych prac dyplomowych specjalnym dyplomem. • Uhonorowanie wszystkich uczestników Konkursu specjalnym dyplomem. • Przesłanie informacji o laureatach Konkursu i promotorach ich prac do władz uczelni, w których zostały one przygotowane i obronione. (...) Do pobrania: • Regulamin Konkursu PD Wniosek KPD Organizator: Krajowe Forum Chłodnictwa Związek Pracodawców ul. Zamieniecka 25, 04-158 Warszawa tel. bezp. +48 600 281 279 e-mail: biuro@forum-chlodnictwa.org.pl Współorganizatorzy: Redakcja miesięcznika "Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna" ul. Budowlanych 27, 80-298 Gdańsk-Kokoszki tel.: +48 (58) 347 51 74, 347 53 86, 522 64 70 e-mail: tchik@tchik.com.pl Fundacja Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON ul. Bukowiecka 71, 03-893 Warszawa tel./faks: +48 (22) 511 68 83 e-mail: prozon@prozon.org.pl Źródło: www.wentylacja.com.pl