18 marca w Warszawie przedstawiciele pięciu organizacji podpisali deklarację powołania "Krajowego Porozumienia Chłodnictwa, Klimatyzacji, Wentylacji i Pomp Ciepła".


Informacja prasowa: KFCH 21 marca 2008 Warszawa
Szanowni Państwo,
W imieniu pięciu niżej wymienionych organizacji branżowych, mamy przyjemność poinformować Państwa, że w dniu 18 marca 2008 r. w Warszawie, przedstawiciele władz tych organizacji podpisali deklarację powołania "Krajowego Porozumienia Chłodnictwa, Klimatyzacji, Wentylacji i Pomp Ciepła".
Sygnatariuszami deklaracji są (w kolejności alfabetycznej):
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie,
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego z siedzibą w Warszawie Oddział Chłodnictwa i Jakości Żywności w Łodzi (do końca 2007 r. działający jako Centralne Laboratorium Chłodnictwa w Łodzi),
Krajowe Forum Chłodnictwa,
Fundacja Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON,
Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP z siedzibą w Warszawie.
Osoby zainteresowane celem i uzasadnieniem tej inicjatywy zachęcamy do zapoznania się z załączonym komunikatem sygnatariuszy "Porozumienia": >>Porozumienie Branżowe - informacja


Michał Dobrzyński, Dyrektor Biura
Krajowe Forum Chłodnictwa

ul. Zamieniecka 25, 04-158 Warszawa
tel.: +48 600 281 279
faks: +48 22 201 21 23
biuro@forum-chlodnictwa.org.pl
www.forum-chlodnictwa.org.pl

Pełna treść komunikatu przygotowanego przez Sygnatariuszy "Porozumienia"

Deklaracja Krajowego Porozumienia Branżowego
W dniu 18 marca 2008 r. w Warszawie, przedstawiciele władz pięciu
organizacji branżowych podpisali deklarację powołania „Krajowego
Porozumienia Chłodnictwa, Klimatyzacji, Wentylacji i Pomp
Ciepła”
. Sygnatariuszami deklaracji są:
• Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie,
• Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego z siedzibą
w Warszawie Oddział Chłodnictwa i Jakości żywności w Łodzi
(do końca 2007 r. działający jako Centralne Laboratorium
Chłodnictwa w Łodzi),
• Krajowe Forum Chłodnictwa,
• Fundacja Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON,
• Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP z siedzibą w Warszawie.
Jednocześnie postanowiono utworzyć Komitet Ekspertów oraz Zespół
ds. Organizacyjnych. Zadaniem Komitetu Ekspertów będzie
merytoryczne uczestnictwo w imieniu „Porozumienia” w pracach
dotyczących kwestii legislacyjnych, ochrony środowiska, certyfikacji
personelu i firm, technologii chłodniczej, itp. Natomiast Zespół ds.
Organizacyjnych opracuje szczegółowe zasady współpracy w ramach
„Porozumienia”.
W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Ashrae Polonia oraz
Stowarzyszenia Polska Wentylacja. Obie organizacje przekażą relację
ze spotkania swoim członkom i Zarządom, które są władne podjąć
decyzję odnośnie akcesu do „Porozumienia”. Potwierdzono jednak, Ŝe
generalną zasadą SPW i Ashrae jest wspieranie wszelkich inicjatyw
zmierzających do uporządkowania i usystematyzowania istniejącego
stanu, jeśli działania ta nie są podporządkowane partykularnym
interesom.

Cel

Celem „Porozumienia” jest zaktywizowanie współpracy organizacji
branżowych na rzecz tworzenia dobrej legislacji będącej
fundamentem rozwoju techniki chłodniczej, klimatyzacyjnej i
wentylacyjnej, jak również reprezentowanie naszego środowiska
wobec władz polskich i unijnych. „Porozumienie” ma także
koordynować zawodowe i społeczne działania w tym obszarze.

Otwartość

„Porozumienie” jest otwarte na wszelkie inicjatywy innych organizacji
deklarujących wolę współdziałania w interesie branży chłodnictwa,
klimatyzacji, wentylacji i pomp ciepła. Do „Porozumienia” mogą
dołączyć organizacje zawodowe i społeczne, jednostki naukowo-
badawcze oraz inne instytucje działające w obszarze naszej branży w
Polsce.

Charakter

"Krajowe Porozumienie Chłodnictwa, Klimatyzacji, Wentylacji i Pomp
Ciepła" ma nieformalny charakter. Nie tworzymy nowej organizacji.

Harmonogram

Do końca marca 2008 r. organizacje skonsultują stanowiska ze
swoimi władzami. Najbliższe merytoryczne spotkanie „Porozumienia”
odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2008 r. w Warszawie.

Uzasadnienie

Od 4 lat obowiązuje ustawa o substancjach zubożających warstwę
ozonową, a od kilkunastu miesięcy także europejskie rozporządzenie
w sprawie gazów fluorowanych. Mamy więc dziś legislację, która
dotyczy wszystkich syntetycznych czynników chłodniczych. Oznacza
to, że regulacjami prawnymi objęte są praktycznie wszystkie instalacje
klimatyzacyjne oraz ponad 90% instalacji chłodniczych funkcjonujących
w Polsce.
Znajomość wspomnianych aktów prawnych jest niestety bardzo słaba.
Problemy z tą legislacją mają inwestorzy i inspektorzy ochrony
środowiska, jak również firmy monterskie i serwisowe. Stwarza ona
kłopoty także użytkownikom instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych,
wentylacyjnych, itd.
Lada tydzień w Ministerstwie Środowiska ruszą prace nad polską
ustawą f-gazową i nowelizacją ustawy ozonowej. Gdy one wejdą w
życie – a musi to nastąpić jeszcze w 2008 r. - będziemy mięć pełną
nową krajową legislację regulującą w bardzo szerokim zakresie
wszystko co wiąże się z wykorzystywaniem syntetycznych czynników
chłodniczych.
Wiele osób z branży oraz przede wszystkim gro użytkowników
urządzeń ma szczątkową świadomość nt. skutków wprowadzenia tej
legislacji. To, jak to nowe prawo będzie wyglądać, czy będzie
logiczne, łatwe to stosowania i egzekwowania, będzie mieć
bezpośrednie przełożenie na wszystkich zainteresowanych, z nami na
czele.
Większe szanse na to, że ta legislacja przybierze spójny i sensowny
kształt będą wówczas, gdy wszystkie zainteresowane organizacje
branżowe wypracują formułę współpracy, koordynowania działań i
występowania jednolitym głosem wobec autorów ustaw, czyli
ministerstw i innych urzędów Państwowych, Sejmu i Senatu. Jeden
wspólny „głos” organizacji branżowych będzie znacznie bardziej
donośny niż kilka nieskoordynowanych i potencjalnie niespójnych
opinii.
Od połowy grudnia 2007 r. znamy oryginalną treść Rozporządzenia
Komisji Europejskiej w sprawie certyfikacji personelu i firm (jeszcze
nieopublikowanego na dzień sygnowania „Porozumienia”). Przewiduje
ono konieczność stworzenia krajowych systemów certyfikacji w
poszczególnych państwach członkowskich Unii. Władze muszą
oficjalnie ustanowić dwa szczeble certyfikacji, oparte o tzw. Jednostkę
Certyfikującą oraz Jednostki Oceniające (czyli prowadzące egzaminy i
ew. szkolenia). W praktyce Jednostka Certyfikująca ma być
centralnym organem powołanym do sprawowania kontroli nad
systemem certyfikacji osób i firm. To ciało ma ustalać reguły gry i stać
na straży ich przestrzegania.
Legislacja unijna w niektórych kwestiach jest dość ogólnikowa, gdyż
musi odpowiadać realiom panującym we wszystkich 27 państwach
członkowskich. Są kraje, w których certyfikacja branży chłodnictwa i
klimatyzacji prawie w ogóle nie jest regulowana, ale są i takie – jak np.
Holandia – w których już od wielu lat istnieją rozbudowane systemy
certyfikacji. Dlatego, jeśli wykażemy inicjatywę i włożymy w nią
niezbędną dawkę wysiłku, to wspólnie możemy stworzyć w Polsce
naprawdę dobry system. System korzystny dla rzetelnych firm z
branży, ale także szanujący potrzeby inwestorów i użytkowników
instalacji (adresatów tej legislacji) oraz interesy środowiska
naturalnego.

Sygnatariusze
„Krajowego Porozumienia Chłodnictwa,
Klimatyzacji, Wentylacji i Pomp Ciepła”


Komentarze

  • Czyli...

    Czyli porozumienie do zwalczania izolacji. Przy skutecznej izolacji termicznej (30-70kWh/m2 rocznie) , ani pompy ciepła ani klimatyzacja nie sprawdzają się. Tylko po co tam chłodnictwo...