Kontynuując tradycję zainaugurowaną w ubiegłym roku, Krajowe Forum Chłodnictwa zorganizowało doroczne spotkanie informacyjne podczas drugiego dnia (12.09. br.) targów Polagra Food 2001. Uczestniczyło w nim ponad 60 osób z kilkudziesięciu przedsiębiorstw z branży – zarówno członkowie KFCh, jak i firmy, które jeszcze nie zdecydowały się przystąpić do Forum.

Po przywitaniu gości, Pan Wojciech Żmigrodzki – Prezes Zarządu Forum – omówił działalność Związku w okresie od poprzedniego spotkania na Targach Polagra. Od początku roku urzędy państwowe regularnie konsultują z Forum wszelkie projekty aktów prawnych oraz ogólnopolskich strategii związanych chłodnictwem. Na życzenie resortów gospodarki i środowiska, Związek opiniował m.in. długookresową strategię redukcji emisji gazów cieplarnianych, jak również plan wycofania z użycia związków CFC. Przedstawiciele Forum doradzali ministerstwom w problemach wynikających z bardzo ważnych dla chłodnictwa nowych przepisów prawnych – m.in. ustawy o postępowaniu z substancjami zubażającymi warstwę ozonową oraz ustawy o (...) opłacie produktowej.
Wśród najważniejszych osiągnięć Forum należy także wymienić uchwalenie przez Walne Zebranie Członków Forum branżowego kodeksu etycznego przedsiębiorstw sektora chłodniczego oraz udział w pracach międzynarodowego Komitetu Technicznego Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła Programu Ochrony Środowiska ONZ. Relację z tych prac zaprezentował konsultant Forum – dr Dariusz Butrymowicz z Polskiej Akademii Nauk.
Następnie krótkie wystąpienia mieli koordynatorzy trzech zespołów roboczych utworzonych w ramach Forum, tj.: (i) Zespołu d/s Legislacji – Pan Marek Wawryniuk, (ii) Zespołu d/s Technicznych – Pan Grzegorz Michalski oraz (iii) Zespołu d/s Ochrony Rynku Krajowego – Pan Wacław Maniawski. Później, Pan Zbigniew Janczak omówił konsekwencje wynikające z nowo uchwalonych przepisów prawnych – m.in. ustawy o odpadach i ustawy o (...) opłacie produktowej. Ponieważ akty te budzą dużo kontrowersji, KFCh zdecydowało poprosić Ministerstwo Gospodarki o wyjaśnienie wszelkich niejasności.
Jako ostatni punkt spotkania przedstawiono propozycję złożoną Krajowemu Forum Chłodnictwa do reprezentowania Polski w organizacji AREA – Air-Conditioning and Refrigeration European Association. Jak z samej nazwy wynika, AREA zrzesza europejskie organizacje działające na rzecz chłodnictwa i klimatyzacji. Jest to baza lobbyingu tego sektora w Unii Europejskiej.
Widać, że istnieje spore poparcie dla działań Związku i chęć uczestniczenia w jego pracach. Po zakończeniu spotkania, kilka firm wypełniło i złożyło deklaracje przystąpienia do Krajowego Forum Chłodnictwa. Na koniec września 2000 roku, w KFCh zrzeszonych było 40 przedsiębiorstw.
Michał Dobrzyński
Krajowe Forum Chłodnictwa