Wybierając dla budynku jednorodzinnego lub mieszkania źródło ciepła w postaci kotła gazowego stajemy przed dylematem miejsca w którym ulokujemy kocioł. Z uwagi na zagrożenie jakie niesie ze sobą nieodpowiednia eksploatacja urządzeń gazowych pomieszczenie przeznaczone dla kotła spełniać musi szczególne wymagania.

Wymagania te określa Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z 2002 r. z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie to dopuszcza montaż instalacji gazowych zasilanych z sieci w budynkach o wysokości do 35 m , a instalacji gazu płynnego w budynkach niskich (o wysokości do 12 m lub do czterech kondygnacji nadziemnych włącznie). Rozporządzenie wprowadza też znany z PN-B-02431-1 podział na pomieszczenia z kotłami o mocy do 30 kW włącznie, od 30 kW do 60 kW włącznie, oraz od 60 do 2000 kW. W budynkach jednorodzinnych i mieszkaniach budynków wielorodzinnych najczęściej montowane są kotły z pierwszej grupy tj. o mocy do 30 kW. Kotły takie można (po spełnieniu odpowiednich warunków) umieścić w pomieszczeniu nieprzeznaczonym na stały pobyt ludzi takim jak kuchnia, łazienka, a także w pomieszczeniu technicznym, w tym przeznaczonym wyłącznie dla celów kotła zwanym kotłownią. W przypadku instalacji zasilanych gazem płynnym zabroniony jest montaż kotłów w pomieszczeniach w których poziom podłogi znajduje się poniżej terenu, oraz w których znajdują się poniżej podłogi studzienki kanały instalacyjne i rewizyjne. Pomieszczenie kotła gazowego po uwzględnieniu wewnętrznych wykładzin takich jak tynk, płytki etc. musi mieć minimalną wysokość w świetle 2,2 m. W przypadku istniejących budynków jednorodzinnych, budownictwa zagrodowego lub rekreacji, wzniesionych przed 15 grudnia 2002 dopuszcza się montaż kotła w pomieszczeniu technicznym o wysokości minimum 1,9 m. Pomieszczenie powinno mieć kubaturę co najmniej 8 m² dla kotłów z otwartą komorą (pobierających powietrze do spalania z pomieszczenia) i 6,5 m² dla kotłów z komorą zamkniętą. Przy czym dla kotłów z otwartą komorą spełniony musi być warunek wynikający z nieprzekroczenia dopuszczalnego obciążenia cieplnego: - w przypadku montażu kotła we wnęce kuchennej połączonej z przedpokojem - 350 W/m²
- dla pozostałych pomieszczeń nieprzeznaczonych na pobyt ludzi - 4650 W/m².
W przypadku montażu kotła w jednym pomieszczeniu z urządzeniem bez odprowadzenia spalin (np. kuchenką gazową) wymaganą kubaturę oblicza się dla łącznej mocy zainstalowanych urządzeń stosując następujące dopuszczalne obciążenia cieplne: - w przypadku montażu kotła we wnęce kuchennej połączonej z przedpokojem - 175 W/ m²,
- dla pozostałych pomieszczeń nieprzeznaczonych na pobyt ludzi - 930W/m².
Pomieszczenie kotła z otwartą komorą spalania musi posiadać odpowiednią wentylację. Najczęściej w pomieszczeniach takich wykonuje się wentylację grawitacyjną, przepisy dopuszczają jednak stosowanie wentylacji mechanicznej nawiewnej, jak też mechanicznej nawiewno-wywiewnej zrównoważonej. Niedopuszczalne jest natomiast stosownie wentylacji mechanicznej wyciągowej w pomieszczeniach w których zamontowane są kotły z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin (z palnikami inżektorowymi). Otwór doprowadzający powietrze do pomieszczenia kotła powinien być niezamykany, mieć powierzchnię minimum 200 m² i być umieszczonym nie wyżej niż 30 cm nad podłogą. Otwór wyciągowy powinien być umieszczony możliwie wysoko pod stropem i mieć powierzchnię minimum 200 m². W stosunku do pomieszczeń, w których pracują kotły z zamkniętą komorą spalania nie ma szczególnych wymagań odnośnie wentylacji. Oznacza to, że w zupełności wystarczająca jest typowa wentylacja jaką musi posiadać każde pomieszczenie w budynku. opracowanie: Redakcja

Komentarze

  • Błąd i to nie jeden

    Nie wiem jakie pojęcie o temacie ma osoba pisząca ten artykuł, ale raczej małe. W tekście mylone są jednostki powierzchni i objętości, milimetry z metrami, pod koniec tekstu po ":" miała być podana wartość, a jej brak. W związku z tymi błędami nie wiem, czy przedstawiane wartości liczbowe są realne, bo możliwe, że brak w nich przecinków lub pomylone jednostki. Moim zdaniem tekst jest nic nie wart.

  • Błąd w opisie

    Błąd w opisie: przekrój wentylacyjnych otworów 200mm kw., a nie 200m kw