www.kominiarz.org.pl

45-061 Opole
ul. Katowicka 55
tel. (0-77) 45 43 409
e-mail: kominiarz@kominiarz.org.pl
www.kominiarz.org.plKorporacja Kominiarzy Polskich
powstała w 1991 roku. Jest stowarzyszeniem zawodowym zrzeszającym wyłącznie mistrzów kominiarskich. Działa na rzecz rozwoju techniki kominiarskiej. Współdziała instytucjami państwowymi, samorządowymi, gospodarczymi i organizacjami społecznymi w zakresie zapobiegania zatruciom i wybuchom gazu, poprawy stanu bezpieczeństwa p. pożarowego, racjonalnego gospodarowania paliwami i ochrony środowiska naturalnego. Korporacja bierze udział w opracowywaniu i wdrażaniu przepisów i norm obowiązujących w branży. Od 1992 roku jest członkiem Europejskiej Federacji Mistrzów Kominiarskich.
Posiada 20 oddziałów terenowych obejmujących swoim działaniem obszar całego kraju. Prowadzi ogólnopolski rejestr mistrzów kominiarskich uprawnionych do dokonywania badania technicznego przewodów kominowych i wydawania odpowiednich protokółów, ekspertyz i opinii. Jest jedyną organizacją zawodową reprezentującą kominiarstwo w kraju i za granicą. Organizuje szkolenia zarówno krajowe jak i zagraniczne, seminaria i wystawy.
Wydaje czasopismo zawodowe “Kominiarz Polski", którego wersja elektroniczna jest dostępna w internecie pod adresem http://www.kominiarz.org.pl i bardzo wysoko oceniana przez fachowców.
Szeroka działalność Korporacji wymaga podkreślenia niektórych osiągnięć. W ciągu lat działalności Zarząd wielokrotnie spotykał się z Przedstawicielami Rządu RP, w tym z Premierem oraz z ugrupowaniami i klubami parlamentarnymi. Efektem tych spotkań są aktualne zapisy w Prawie budowlanym, Ustawie o ochronie przeciwpożarowej i aktach wykonawczych do tych ustaw. Tradycją stały się spotkania Prezydenta Rzeczypospolitej z kominiarzami w okresie świąteczno-noworocznym. Współpracujemy ze służbami Państwowej Straży Pożarnej i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz instytutami naukowymi: Instytutem Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie, Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie, COBRTI INSTAL, Politechniką Warszawską i Politechniką Poznańską. Braliśmy udział w organizacji pierwszej międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej EKO-KOMIN 2000 w Krakowie. Współpracując z Polską Korporacją Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji systematycznie bierzemy udział w targach INSTALEXPO. Dużym zainteresowaniem od lat cieszą się referaty mistrza kominiarskiego inż. Jana Budzynowskiego wygłaszane podczas Seminarium towarzyszącemu targom INSTALEXPO w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. W ramach naszego cyklu są prezentowane najnowsze osiągnięcia techniki kominowej czołowych firm światowych. Korporacja Kominiarzy Polskich bierze czynny udział w pracach Komisji Problemowych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. W bieżącym roku z naszej inicjatywy zostało rozpoczęte opracowywanie cyklu norm kominowych zgodnych ze standardami unijnymi. Przedsięwzięcie to zostało wsparte merytorycznie i finansowo przez czołowe firmy kominowe działające na polskim rynku. Bardzo wielką uwagę skupiono na szkoleniu mistrzów kominiarskich w zakresie nowoczesnych technik odprowadzania spalin. Około 300 naszych członków zostało przeszkolonych w ośrodkach szkoleniowych w krajach Unii Europejskiej. Od dnia 17 stycznia działa w Puszczykowie koło Poznania Ogólnopolskie Centrum Szkolenia Kominiarzy. Centrum to znakomicie wyposażone w najnowocześniejsze ekologiczne kotły i systemy kominowe pozwala na prowadzenia szkoleń naszych kominiarzy na takim samym poziomie jak na Zachodzie. Do dyspozycji uczestników szkoleń są znakomici wykładowcy - mistrzowie kominiarscy oraz pracownicy naukowi z Politechniki Poznańskiej. Wyposażenie stanowi nowoczesny sprzęt pomiarowy, kamery kominowe i komputery, a także wygodne zaplecze hotelowe. Działalność Korporacji nie ogranicza się tylko do Polski. Zarząd współpracuje z zagranicznymi organizacjami kominiarskimi. W ramach tej współpracy członkowie Korporacji byli wielokrotnie w krajach Unii Europejskiej, a także Kanadzie i dwukrotnie w Stanach Zjednoczonych. Ta często niedostrzegalna praca Korporacji stanowi o tym, że w ciągu ostatnich dziewięciu lat rzemiosło kominiarskie zdobyło nowe doświadczenia, nowe horyzonty i nowe szanse.
Korporacja Kominiarzy Polskich zrzesza osoby prawne i fizyczne świadczące usługi kominiarskie na obszarze R.P.

Cele korporacji:

- Obrona interesów swoich członków oraz reprezentowania ich w kraju i zagranicą
- Podnoszenie etyki zawodu i godności rzemiosła kominiarskiego
- Doskonalenie kwalifikacji zawodowych

Współdziałanie w zakresie:

- poprawy stanu bezpieczeństwa p-pożarowego
- zapobiegania zatruciom i wybuchom gazów
- racjonalnego gospodarowania paliwami
- ochrony środowiska naturalnego.

Działalność KKP:

-
Ogólnopolskie Centrum Szkolenia Kominiarzy
szczegóły >>>
Kursy dla:
- mistrzów koniniarskich - aktualizacja wiedzy
- dla czeladników - kandydatów do egzaminu mistrzowskiego
- dla kandydatów do egzaminu czeladniczego
- kwartalnik "Kominiarz Polski"


W aktualnum numerze 4/2003 (październik-grudzień):
- GOTOWI DO WEJŚCIA W EUROPEJSKĄ
PRZESTRZEŃ BADAWCZĄ
- KOMUNIKAT do mistrzów kominiarskich
- Walne Zebranie Odziału Dolnośląskiego KKP
- Modernizacja systemu ogrzewania
w starym budownictwie
- Spotkanie kominiarzy w Danii
- Systemy powietrzno-spalinowe do urządzeń
grzewczych z zamkniętą komorą spalania
- Praktyka w Saksonii
- Pomiary ilości i natężenia przepływu
powietrza miernikami KIMO
- Spotkanie Jubileuszowe
- Ustawa o ochronie przeciwpożarowej
- nowe przepisy wykonawcze
- XXI Wiek - nowe wyzwania dla kominiarzy
- Woda, guzik i kominiarskie szczęście
- GROŹNE KOMINY
- Kotły z zamkniętą komorą spalania (2)
- Usługi kominiarskie - VAT 7 %