5 sierpnia br. w siedzibie Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie podsekretarz stanu Janusz Żbik i Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński zaprezentowali wstępne złożenia do projektu ustawy kodeks budowlany.

Konsultacje założeń kodeksu budowlanego
W spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy prezesa Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Andrzeja Rocha Dobruckiego uczestniczyli prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP Wojciech Gęsiak i prezes Krajowej Izby Urbanistów Jacek Sztechman oraz przewodniczący okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Uczestnicy spotkania poparli między innymi pogląd, że zakres regulacji nowego kodeksu budowlanego powinien odnosić się wyłącznie do spraw związanych z budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych. Kodeks budowlany powinien regulować proces budowlany od początku do końca, to znaczy od ustalenia lokalizacji obiektu do zakończenia wykonywania przy nim robót budowlanych. Uzyskała też aprobatę teza dotycząca ograniczenia obszaru, w którym zgoda budowlana musi mieć formę decyzji administracyjnej na rzecz formuły zgłoszeniowej oraz uproszczenia procedur w obszarze uzyskania pozwoleń na budowę i zgłoszeń.

Przedstawiciele środowisk samorządu budowlanego zwrócili uwagę, że w dalszych pracach nad założeniami dotyczących kodeksu budowlanego, powinny być wykorzystane już wcześniej zgłoszone przez Izbę Inżynierów Budownictwa, Izbę Architektów oraz Izbę Urbanistów propozycje koniecznych zmian w ustawie prawo budowlane. Obecni na spotkaniu profesjonaliści zadeklarowali udział środowiska zawodowego inżynierów budownictwa, architektów i urbanistów w zapowiedzianych na koniec bieżącego roku konsultacjach społecznych dotyczących założeń do nowej ustawy kodeks budowlany.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury