Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji na terytorium kraju.


To pierwszy spośród trzech zaplanowanych konkursów w tym programie (lata 2009 – 2012) mających na celu wyłonienie najlepiej przygotowanych i najbardziej efektywnych projektów. Środki przeznaczone na tym etapie łącznie wynoszą 750 mln zł. Formuła konkursowa zapewnia jawność procesu kwalifikacji projektów z zapewnieniem publicznego dostępu do informacji. Beneficjentami Programu są szeroko rozumiane podmioty realizujące przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii i/lub wysokosprawnej kogeneracji. Okres wdrażania Programu zaplanowano do grudnia 2012 roku. Pierwsze umowy o dofinansowanie będą podpisywane w terminie 4-6 miesięcy po ogłoszeniu wyników konkursu. Do konkursu mogą przystąpić wnioskodawcy planujący przedsięwzięcia o koszcie całkowitym nie mniejszym niż 10 mln zł.
Można otrzymać pożyczkę długoterminową (do 15 lat) w wysokości od 4 do 50 mln zł, pokrywającej do 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji z możliwością umorzenia jej nawet o połowę. Stała stopa oprocentowania została ustalona na preferencyjnym poziomie 6% (typowe oprocentowanie kredytu dla OZE to 9-12%).
Wnioski można składać od 6 do 27 kwietnia br.
Szczegółowe informacje, niezbędne do udziału w konkursie można znaleźć na portalu internetowym www.nfosigw.gov.pl