Rozpoczęła się 12 edycja Konkursu Ministra Środowiska "Lider Polskiej Ekologii". W latach 1996-2008 ten prestiżowy tytuł został przyznany 102 przedsiębiorstwom i samorządom konsekwentnie dążącym do osiągnięcia wysokich standardów ochrony środowiska i trwale zaangażowanych w ambitne inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Minister Środowiska na przykładzie laureatów Konkursu chce promować wśród społeczeństwa innowacyjne działania prowadzone w celu ograniczenia zmian klimatu, bezpiecznego i efektywnego zagospodarowania odpadów, ograniczenia hałasu, zachowania ładu przestrzennego, ochrony gleb, oszczędzania surowców i energii.
Konkurs jest organizowany w czterech kategoriach, do których mogą być zgłaszane przedsięwzięcia spełniające następujące warunki:

Kategoria przedsiębiorstwo

a) podkategoria przedsiębiorstwo produkcyjne - przedsięwzięcia kompleksowe zrealizowane w celu zmniejszenia uciążliwości przedsiębiorstwa dla środowiska z wyłączeniem działalności wymienionej w punkcie d,
b) podkategoria przedsiębiorstwo usługowe - działalność usługowa służąca ochronie środowiska z wyłączeniem działalności wymienionej w punkcie c i d,
c) podkategoria przedsiębiorstwo świadczące usługi komunalne - działalność komunalna ze szczególnym uwzględnieniem ładu przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami,
d) podkategoria przedsiębiorstwo leśne, rolnicze, przyrodnicze - działalność służąca zachowaniu, ochronie i powiększaniu zasobów leśnych i przyrodniczych, a także wspieraniu przedsięwzięć rolnośrodowiskowych.

Kategoria wyrób

a) podkategoria technologie - innowacyjne i przyjazne środowisku technologie,
b) podkategoria produkty - produkty służące ochronie środowiska,
c) podkategoria urządzenia - urządzenia służące ochronie środowiska.

Kategoria jednostka samorządu terytorialnego

a) podkategorie gmina miejska, gmina miejsko-wiejska, gmina wiejska - przedsięwzięcia służące ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi,
b) podkategoria związek gmin - przedsięwzięcia będące przedmiotem statutowej działalności związku i służące ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi,
c) podkategoria powiat - kompleksowe przedsięwzięcia o charakterze ponadlokalnym służące ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi.

Kategoria stowarzyszenia i fundacje
- przedsięwzięcia będące przedmiotem statutowej działalności organizacji, służące ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi.
Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych upływa 15 lutego 2009 r.
Więcej informacji dotyczących konkursu: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice, tel. 032 254 60 31 w. 136, 280; e - mail: lider@ietu.katowice.pl lub na stronie internetowej www.liderpolskiejekologii.pl
19.02.2009 - Z OSTATNIEJ CHWILI: termin zgłaszania wniosków konkursowych został przedłużony do 2 marca 2009; więcej na http://www.ekoinfo.pl/art.php?action=more&id=1680&idg=7