Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny: KOMINEK ROKU 2011.

Konkurs fotograficzny: Kominek Roku 2011
Stowarzyszenie KOMINKI POLSKIE z siedzibą w Warszawie zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia do udziału w konkursie fotograficznym. Tematem Konkursu jest kominek lub piec kaflowy we wnętrzu. Zdjęcia można przesyłać do dnia 31 marca 2012 r.

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny KOMINEK ROKU 2011
Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego
„Kominek Roku 2011”


1. ORGANIZATOR I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Kominek Roku 2011” zwanego dalej ,,Konkursem'' jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie KOMINKI POLSKIE z siedzibą w Warszawie 00-716, ul. Bartycka 26/56, zwane dalej ,,Organizatorem''.
1.2 Konkurs jest skierowany do członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia KOMINKI POLSKIE (dalej zwanymi Uczestnikami). Uczestnikiem Konkursu może zostać członek, który w dniu przystąpienia do konkursu ma uregulowane wszystkie składki członkowski.
1.3 Konkurs jest jawny.
1.4 Każdy Uczestnik może zgłosić trzy prace do konkursu
1.5 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie przez Uczestnika 1 zdjęcia oraz zgłoszenia konkursowego z załącznikami (szczegóły w pkt 3.1).
1.5. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Udział w Konkursie, oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.
1.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) materiały, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych;
b) podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
1.7. Udział w Konkursie jest bezpłatny

2. TEMA T KONKURSU
Tematem Konkursu jest kominek lub piec kaflowy we wnętrzu.

3. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
Aby wziąć udział w Konkursie, należy:
3.1. przesłać na adres Lidia Kokoszka Boguszyn 77A 57-300 Kłodzko kopertę zawierającą:
a) płytę CD lub DVD zawierającą zdjęcie w formacie TIFF lub JPG (wymiar minimum 2300 pikseli - krótszy bok);
b) zdjęcie na papierze fotograficznym o wymiarach 15x21cm
c) opis zdjęcia na oddzielnej kartce zawierający (do max. 400 znaków bez spacji) odnoszący się do jego treści i przesłania;
d) wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia
LUB
przesłać na adres admin@kominkipolskie.com.plAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w postaci załączników do maila:
a) zdjęcie w formacie TIFF lub JPG (wymiar minimum 2300 pikseli - krótszy bok) o rozmiarze nie większym niż 8 MB;
b) opis zdjęcia (do max. 400 znaków bez spacji) odnoszący się do jego treści i przesłania;
c) wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia (przyjmowany jest wyłącznie jej skan wraz z czytelnym podpisem uczestnika).
3.2. Przesłane materiały wymienione w punkcie 3.1. muszą być oznakowane:
a) wykonawca kominka -nazwa firmy ,adres e-mail telefon
b) tytułem fotografii.
3.3. Dopuszczalna jest ingerencja komputerowa w wygląd zdjęć jedynie w zakresie działań odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej - polegających na: kadrowaniu, rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, wypalaniu, poszerzeniu tonalności, wyostrzeniu, redukcji szumu. Wszelkie inne zmiany - opracowania, fotomontaż są niedopuszczalne.
3.4. Do Konkursu nie zostaną dopuszczone fotografie, które:
a) naruszają prawo obowiązujące w Polsce,
b) naruszają prawa i uczucia osób trzecich,
c) zawierają treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. fotografie zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy),
d) zawierają wizerunki obiektów, będących znakami zastrzeżonymi w Urzędzie Patentowym,
e) zawierają treści o charakterze komercyjnym (reklamy),
f) nie spełniają podstawowych wymagań technicznych lub podstawowych wymagań artystycznych,
g) naruszają inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.
3.5. Prace złożone na Konkurs nie podlegają zwrotowi.

4. PRZEBIEG KONKURSU
4.1. Konkurs trwa od 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 marca 2012 r.
4.2. Zdjęcia mogą być nadsyłane przez cały czas trwania Konkursu tj, od momentu ogłoszenia do 31.03.2012 r. do godziny 24.00 (prace dostarczone po tym terminie do siedziby organizatora nie będą brały udziału w Konkursie).
4.3. Zdjęcia będą miały prawo ubiegać się o nagrody:
a) w Głosowaniu Finałowym:
trzy Nagrody Główne przyznawane w nie jawnym głosowaniu członków OSKP podczas Targów KOMINKI 2012;
b) w głosowaniach miesięcznych - o Tytuł Zdjęcia Miesiąca - dotyczy to zdjęć, które zostaną nadesłane na Konkurs do końca stycznia, lutego, marca, 2012.
4.4. Procedura wyboru zdjęć:
Na koniec miesiąca stycznia, lutego, marca, 2012 Zespół Sędziowski będzie kwalifikował zdjęcia do Etapu Finałowego. Zakwalifikowane zdjęcia będzie można zobaczyć na portalu www.kominkipolskie.com.pl od 10 dnia następnego miesiąca.

4.5. Procedura wyboru Zdjęcia Miesiąca:
Zdjęcie wybrane przez Zespół Sędziowski na koniec każdego miesiąca będą publikowane wraz z banerem reklamowym firmy wykonawczej na stronie internetowej Stowarzyszenia.

4.6. Procedura głosowania finałowego
a. Głosowanie odbywa się będzie na stoisku OSKP.w czasie trwania targów KOMINKI 2012
od godz 12.00 dnia 23.04.2012 do godz 12.00 dnia 26.04.2012
b. Każdy członek OSKP otrzyma jeden kupon konkursowy
c.Kupon konkursowy będzie wrzucany do urny.
d. Zespól Sedziowski po przeliczeniu kuponów wyłoni zwyciężców

4.7. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona …30..kwietnia 2012r. na stronie internetowej, a nagrodzone osoby zostaną powiadomione mailowo o wygranej oraz zaproszone na Walny Zjazd

5. NAGRODY
5.1. Ocena nadesłanych prac dokonywana będzie przez Zespół Sędziowski powołany przez Organizatora.
5.2. Członkowie OSKP w drodze głosowania, biorąc pod uwagę wartość techniczną i artystyczną prac przyznają trzy Nagrody Główne, a Zespół Sędziowski wybierze laureata Nagrody co miesiąc ( stycznia, lutego, marca, 2012) prace do tytułu Zdjęcia Miesiąca.
5.3. Zespół Sędziowski może, jeżeli uzna to za zasadne, przyznać dodatkowe wyróżnienia.
5.4. Szczegółowe dane na temat wartości nagród: I miejsce – 2000,- zł, II miejsce 1000,- zł, III miejsce – 500,- , nagroda miesiąca – publikacja pracy i baneru reklamowego na stronie głównej Stowarzyszenia
5.5. Organizator ma prawo do innego podziału nagród w Konkursie.
5.6. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW
6.1. Ogłoszenie wyników oraz miejsce prezentacji nagrodzonych prac zostanie opublikowane na stronie internetowej Konkursu www.kominkipolskie.com.pl
6.2. Niezależnie od powyższego, zwycięzcy Konkursu zostaną do 15 maja2012r …........... powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu im nagród pocztą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie.
6.3. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto, Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.
6.4. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów Konkursu oraz dla usprawiedliwionych celów administratora danych, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.

7. PRAWA AUTORSKIE
7.1. Uczestnicy Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadczają, że przysługują im wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do zdjęć.
7.2. W przypadku gdy na zgłaszanych zdjęciach widnieją rozpoznawalne osoby Uczestnicy są zobowiązani uzyskać zgodę tych osób na opublikowanie i publiczną prezentację fotografii i móc na żądanie Organizatora przedstawić taką zgodę na piśmie.
7.3. Uczestnicy upoważniają nieodpłatnie Organizatora do korzystania (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności choć niewyłącznie w wydawnictwach i pozostałych mediach Organizatora, w zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących w szczególności:
a) utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, w formie zapisu cyfrowego, niezależne od standardu, systemu lub formatu;
b) wprowadzenie do pamięci komputera;
c) nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, nie wyłączając nośników cyfrowych i/lub optycznych, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także innego ich używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
d) wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie;
e) przekazywanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach obrazu;
f) wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, product placement, public relations, promocji sprzedaży Organizatora;
g) inne przypadki rozpowszechniania zdjeć, w tym wyświetlanie zdjęć i ich utrwaleń, dokonywanie opracowań zdjęć, w tym prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji zdjęć, w szczególności ze względu na wymogi techniczne związane z określonymi powyżej sposobami rozpowszechniania, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie opracowań.
7.4. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestników zgody na prezentowanie zgłoszonych fotografii na stronach internetowych należących do Organizatora.
7.5. Uczestnicy wyrażają zgodę na oznaczenie autorstwa zdjęć rozpowszechnianych zgodnie z niniejszym Regulaminem.
7.6. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych: imię, nazwisko, przy czym wyraża również zgodę na korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności jego publiczne udostępnianie anonimowo, w celach marketingowych związanych z ofertami i komunikacją Organizatora.
7.7. Ponadto Uczestnicy zrzekają się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć.
7.8. Uczestnicy Konkursu dodatkowo zapewniają, że osoby występujące lub uwiecznione na zdjęciach, a także ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić od Organizatora wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć, nie będą także wykonywały autorskich praw osobistych lub, odpowiednio, praw osobistych artysty wykonawcy, a w szczególności nie będą domagali się wskazywania i sposobu wskazywania ich jako współautora czy wykonawcy.
W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem ze zdjęć, Uczestnicy pokryją koszty i zapłacą odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.
7.9. Upoważnienia opisane w ust. 7 niniejszego Regulaminu są nieograniczone czasowo i terytorialnie i obejmują prawo do udzielenia sublicencji.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Konkursu www.kominkipolskie.com.pl
8.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail konkursu: admin@kominkipolskie.com.plAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
8.3. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.
8.4. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.


Karta zgłoszenia uczestnika konkursu „Kominek Roku 2011”

Imię i Nazwisko uczestnika lub nazwa firmy..................................................................

.........................................................................................................................................

Adres...............................................................................................................................

.........................................................................................................................................

NIP.....................................................

Adres e-mail......................................................................................

Nr telefonu kontaktowego......................................

Zgłaszam do konkursu pracę o tytułach:

1. ....................................

2. ....................................

3. ....................................

Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuje jego treść.Data Podpis

.............................. ...............................................