We wrześniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie oceniany był pozytywnie, choć gorzej niż w sierpniu i na poziomie wyraźnie niższym niż w analogicznym miesiącu poprzednich ośmiu lat. Na mniejszy optymizm przedsiębiorców miały wpływ gorsze prognozy koniunktury na najbliższe miesiące. Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach publicznych był oceniany lepiej niż w firmach prywatnych.

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie był nieco mniej optymistyczny od ocen sprzed miesiąca i wyniósł plus 5. Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach publicznych był oceniany lepiej niż w firmach prywatnych.
Oceny bieżącego portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe były nadal pozytywne, choć gorsze od ocen formułowanych miesiąc wcześniej, a przeciętny wskaźnik spadł do poziomu plus 2. W porównaniu z ubiegłym miesiącem, firmy publiczne oceniały bieżący portfel zamówień dużo mniej optymistycznie, choć nadal lepiej niż przedsiębiorstwa prywatne. Ogólna prognoza portfela zamówień na najbliższe trzy miesiące jest pesymistyczna, gorsza od prognoz sprzed miesiąca. Dotyczy to zarówno przedsiębiorstw publicznych jak i prywatnych.
Oceny bieżącej produkcji budowlano-montażowej były nieco mniej pesymistyczne od ocen sprzed miesiąca (odpowiedni wskaźnik ukształtował się na poziomie minus 4). W porównaniu z ubiegłym miesiącem, firmy publiczne oceniały lepiej bieżącą produkcję, lepiej też niż przedsiębiorstwa prywatne. Prognozy dotyczące produkcji budowlano-montażowej są dużo gorsze niż miesiąc temu, przy czym w najbliższych trzech miesiącach firmy prywatne spodziewają się nawet spadku produkcji budowlano-montażowej.
Bieżąca ogólna sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlano-montażowych była nadal niezadowalająca, choć nieznacznie mniej pesymistyczna od sytuacji sprzed miesiąca, zarówno w przedsiębiorstwach publicznych jak i prywatnych. W ciągu najbliższych trzech miesięcy można spodziewać się pogorszenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw budowlanych. W firmach prywatnych może ono być bardziej znaczące niż prognozowano miesiąc wcześniej, większe też niż w firmach publicznych.
Przewiduje się, że w najbliższych trzech miesiącach nastąpi dalszy nieznaczny spadek cen realizacji robót budowlano-montażowych zarówno w przedsiębiorstwach publicznych jak i prywatnych.
W konsekwencji bardziej ostrożnych niż w sierpniu prognoz popytu i produkcji, firmy budowlano-montażowe nadal przewidują duży spadek zatrudnienia, na większą skalę niż spodziewano się w ubiegłym miesiącu. Przewidywania w tym zakresie jednostek sektora publicznego i prywatnego są zbliżone.
We wrześniu około 2% przedsiębiorstw nie zgłaszało występowania barier w działalności budowlano-montażowej. Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa związane były z konkurencją innych firm (wymienianą przez około 75% jednostek zgłaszających bariery) oraz z niedostatecznym popytem (68%). Znaczenie większości barier nieznacznie spadło w porównaniu z ocenami sprzed miesiąca, wzrosło jedynie znaczenie bariery związanej z warunkami atmosferycznymi.
W stosunku do oczekiwanego w najbliższym półroczu popytu około 26% przedsiębiorstw budowlanych ocenia swoje zdolności produkcyjne jako zbyt wysokie, 67% jako wystarczające, a 7% jako zbyt niskie. Opinie te są zbliżone do ocen wyrażanych przed miesiącem.