Informacje o XVII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej z cyklu "WENTYLACJA - KLIMATYZACJA - OGRZEWNICTWO - ŚRODOWISKO".

Konferencja
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Krakowie wraz z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Krakowie, Instytutem Inżynierii i Gospodarki Wodnej Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie, Akademią Górniczo-Hutniczą, Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie i Wydziałem Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa zapraszają na:

XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna
WENTYLACJA - KLIMATYZACJA
OGRZEWNICTWO - ŚRODOWISKO

Krynica-Zdrój, 18-20 maja 2011

Tematyka Konferencji:

- technologie prośrodowiskowe w ogrzewnictwie, wentylacji i klimatyzacji,
- zagadnienia związane z certyfikacją energetyczną budynków,
- projektowanie instalacji i źródeł ciepła w budynkach o niskim zapotrzebowaniu na energię,
- wykorzystanie energii odnawialnych w systemach wentylacji, klimatyzacji i ogrzewnictwie,
- klimat, komfort cieplny i jakość powietrza wewnętrznego,
- pomiary i sterowanie w procesach kształtowania klimatu w budynkach,
- ocena efektywności ekonomicznej przedsięwzięć poprawiających jakość energetyczną budynków,
- energetyczne wykorzystywanie odpadów,
- ilościowo-jakościowe aspekty ciepłej i zimnej wody oraz jakość funkcjonowania instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej,
- racjonalizacja zużycia wody i energii do jej ogrzewania w budownictwie.

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący: Krzysztof Marendziuk - MPEC S.A.
Sekretarz: Małgorzata Pańczuk - PZITS O/Kraków
Członkowie: Wojciech Pytlak - PK, Barbara Mielenz - UR, Małgorzata Duma-Michalik - MPWIK, Tomasz Iwaszko - PZITS

Komitet Honorowy

Tadeusz Trzmiel - Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa
Wiesław Starowicz - Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa
Emil Bodziony - Burmistrz Krynicy-Zdroju
Stanisław Karczmarczyk - Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Mariusz Olko - Prezes Krakowskiego Oddziału PZITS
Grzegorz Ostrzałek - Prezes Zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego
Zdzisława Głód - Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie
Ryszard Langer - Prezes Zarządu MPWiK S.A. w Krakowie
Janusz Adamek - Prezes Sądeckich Wodociągów Sp. z o. o.
Małgorzata Mrugała - Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa

Rada Programowa

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Marian Hopkowicz - Politechnika Krakowska
Członkowie: prof. dr hab. inż. Jan Pawełek - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, prof. dr hab. inż. Aleksander Karcz - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, dr inż. Zbigniew Grabowski - Politechnika Krakowska, prof. dr hab. inż. Stanisław Kandefer - Politechnika Krakowska, prof. dr hab. inż. Krzysztof Knapik - Politechnika Krakowska, prof. dr hab. inż. Stanisław Gumuła - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, dr inż. Stanisław Rybicki - PZITS

Kalendarium Konferencji:

do 10.12.2010 r. - zgłoszenie tematu wraz z jedno-stronicowym streszczeniem referatu,
do 25.12.2010 r. - przysłanie pełnego tekstu referatu w 2 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej; referat nie może przekraczać 6 stron maszynopisu wraz z ilustracjami
do 28.02.2011 r. - zgłoszenie udziału w Konferencji (przysłanie „karty zgłoszenia”, e-mail: biuro@pzits.krakow.pl

4. Niezależnie od referatów naukowo-technicznych przewiduje się promocję i reklamę firm połączoną
z wystawą wyrobów:
a. referat promujący działalność firmy przedstawiony w czasie obrad Konferencji (max. 15 min) – 1200 zł
termin zgłoszenia i wpłaty do 28.02.2011 r.
b. wystawa wyrobów firmy w hallu budynku, w którym toczyć się będą obrady – 1 m2 powierzchni wystawienniczej – 150 zł
termin zgłoszenia i wpłaty do 30.04.2011 r.
c. reklama firmy w materiałach konferencyjnych (1 str. A4) – 700 zł kolor, 500 zł czarno-biała
termin zgłoszenia i wpłaty do 05.02.2011 r.

5. Przewiduje się druk materiałów konferencyjnych w czasopismach, które wg punktacji MNiSW mają min. 4 pkt.

Do pobrania: [attach=attach1]Komunikat nr 1 Konferencji wraz z formularzem zgłoszenia[/attach]

Źródło: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych