Zapraszamy na XV Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Techniczną pt. "WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO, ZDROWIE", która odbędzie się w Zakopanem-Kościelisku w dniach 2-4 czerwca 2004 roku.


Organizatorzy:

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Oddział w Krakowie


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Collegium Medicum
Katedra Medycyny Pracy i Chorób Środowiskowych
Klinika Toksykologii


Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych


Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza


Akademia Rolnicza w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Katedra Budownictwa Wiejskiego


Narodowa Agencja Poszanowania Energii
Oddział Gliwice


Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie


zapraszają na
XV Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Techniczną:

"WENTYLACJA, KLIMATYZACJA,
OGRZEWNICTWO, ZDROWIE"

Zakopane-Kościelisko 2-4 czerwca 2004 r.


Komunikat nr 1

Komitet Organizacyjny:


Przewodniczący:

Mgr inż. Jacek Boroń – Wiceprezes O/Krakowskiego PZITS

Sekretarz:

Dr Henryk Żywioł

Członkowie:

Dr inż. Stanisław Fortuna – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Mgr inż. Tomasz Iwaszko – Hochtief Polska w Krakowie
Mgr inż. Krzysztof Marendziuk – MPEC S.A. w Krakowie
Mgr inż. Janusz Mikołajewski – Narodowa Agencja Poszanowania Energii, O/Gliwice
Mgr inż. Wojciech Pytlak – Politechnika Krakowska


Komitet Honorowy:

Prof. dr inż. Jan Gerard Besler – Politechnika Wrocławska
Prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Mierzwiński – Politechnika Śląska
Dr inż. Czesław Śleziak – Ministerstwo Środowiska
Prof. dr hab. inż. Witold Wasilewski – Honorowy Prezes PZITS

Rada Programowa:

Prof. dr hab. Danuta Koradecka – Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie
Prof. dr hab. inż. Teresa Jędrzejewska-Ścibak – Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. inż. Wacław Bieda – Akademia Rolnicza w Krakowie
Prof. dr hab. inż. Jan Górski – Politechnika Rzeszowska
Prof. dr hab. inż. Stanisław Gumuła – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Przewodniczący Rady Programowej
Prof. dr hab. inż. Marian Hopkowicz – Politechnika Krakowska
Mgr inż. Marek Jaglarz – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Jesionek – Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. inż. Janusz Jeżowiecki – Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. inż. Piotr Kowalik – Politechnika Gdańska
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kowalski – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Prof. dr hab. inż. Jan Norwisz – Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Oddział Gliwice
Prof. dr hab. Janusz pach – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Collegium Medicum
Prof. dr hab. inż. Jan Pawełek – Akademia Rolnicza w Krakowie, Prezes O/Krakowskiego PZITS
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Popiołek – Politechnika Śląska
Prof. dr hab. inż. Jan Taler – Politechnika Krakowska
Tematyka Konferencji:
• Komfort budynków w świetle wymagań norm i przepisów
• Racjonalizacja procesów wentylacyjnych i cieplnych w budynkach
• Nowoczesne urządzenia grzewcze i wentylacyjne
• Pomiary, sterowanie, monitoring parametrów powietrza i szkodliwych domieszek powietrza
• Wpływ parametrów powietrza wewnętrznego (wilgotność, temperatura, ruch powietrza, ilość tlenu) na funkcjonowanie organizmu człowieka
• Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zagrożenie prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka
• Odnawialne źródła energii
• Techniczne i ekonomiczne aspekty przedsięwzięć modernizacyjnych oraz źródła ich finansowania

Wydawnictwa Konferencyjne:

1. Referaty po uzyskaniu oceny recenzentów zostaną opublikowane w Materiałach Konferencyjnych i przedstawione w czasie obrad Konferencji
2. Po Konferencji referaty zostaną w formie monografii wydane drukiem w Bibliotece polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
3. Ponadto dodatkową forma publikacji będzie zamieszczenie wybranych referatów w portalu internetowym

Kalendarium Konferencji:

Do 15.01.2004 r. – przysłanie do Biura Konferencji tytułu referatu (komunikatu) wraz z jednostronnym streszczeniem
Do 15.04.2004 r. – przysłanie pełnego tekstu referatu (komunikatu) wraz z dyskietką
Do 20.05.2004 r. – zgłoszenie udziału w Konferencji

Sprawy finansowe i organizacyjno-porządkowe:

1. Koszt udziału w Konferencji wynosi 700 zł (650 zł dla członków PZITS) i obejmuje: zakwaterowanie i wyżywienie, uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne oraz spotkanie koleżeńskie
2. Opłatę za udział w Konferencji prosimy kirować na konto:

PZITS Oddział w Krakowie
PKO I O/Kraków Nr 39 – 10202892 – 110020221

z dopiskiem „XV Konferencja”
3. Biuro Konferencji czynne będzie w Sekretariacie Oddziału PZITS (adres: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Krakowie ul. Straszewskiego 28, 31-113 Kraków) od 01.10.2003 r. Od poniedziałku do czwartku, w godz. 10.30 – 14.00; tel./fax (012) 422 26 98
4. Niezależnie od referatów (komunikatów) naukowo-technicznych przewiduje się promocję i reklamę firm połączona z wystawą wyrobów – po płaceniu następujących opłat:
a.) referat techniczno-promocyjny wydrukowany w materiałach konferencyjnych – 200,00 zł za stronę formatu B5, druk czarno-biały; termin nasyłania referatu i opłaty do 15.04.2004 r. Reklama firmy: 1 strona, formatu B5, druk kolorowy – 700,00 zł, druk czarno-biały 500,00 zł; termin nadsyłania projektu reklamy i opłaty do 15.04.2004 r.
b.) referat promujący działalność firmy przedstawiony w czasie obrad Konferencji (max 15 minut) – 1200,00 zł; termin zgłoszenia i wpłaty do 15.04.2004 r.
c.) wystawa wyrobów firmy w hallu budynku, w którym toczyć się będą obrady – 1 m2 powierzchni wystawienniczej – 120,00 zł; termin zgłoszenia i wpłaty do 15.05.2004 r.

Patronat internetowy: