Data rozpoczęcia
2008-12-01
Data zakończenia
2008-12-01

termin: 01-12.12.2008 miejsce: Poznań


Jedna z najważniejszych umów ekologicznych - Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) - została podpisana w czerwcu 1992, podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro przez przedstawicieli 154 państw. Polska ratyfikowała ją 28 lipca 1994 roku. Podstawowym celem Konwencji jest ustanowienie zasad, którymi powinny kierować się państwa w dążeniu do redukcji emisji gazów cieplarnianych.
Zgodnie z określonymi w tym międzynarodowym traktacie zasadami, Państwa powinny współpracować w celu zachowania, ochrony i przywracania zdrowia oraz integralności ekosystemu Ziemi. Zobowiązane są do podejmowania działań, zapobiegających zmianom klimatu lub minimalizujących negatywne ich skutki.
W ramach Konwencji działa kilka instytucji i organów. Są wśród nich takie, które zostały utworzone przez Konwencję: Konferencja Stron Konwencji (Conference of the Parties to the Convention - COP), organy pomocnicze (subsidiary bodies - SB), a także Biuro i Sekretariat oraz organy tworzone przez COP: komitety, grupy robocze i ciała eksperckie.
Zadaniem COP jest wdrażanie zapisów Konwencji oraz wszelkich związanych z nią instrumentów prawnych, które może przyjąć Konferencja Stron, a także podejmowanie decyzji potrzebnych do wdrażania Konwencji.

XIV Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) wraz z IV Sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (COP14) odbędzie się w dniach 1-12 grudnia br., w Poznaniu. Zostanie na niej podsumowany dotychczasowy dorobek Konwencji oraz wyniki osiągnięte w ramach Protokołu z Kioto.


Polsce zależy na tym, aby to międzynarodowe spotkanie stanowiło ważny krok w kierunku określenia konkretnych działań w zakresie zahamowania zmian klimatu i przystosowania do zmian, które są nieuniknione. Poznań stanowi też ważny punkt na drodze do konsensusu, co do zobowiązań dotyczących redukcji gazów cieplarnianych, jaki powinien być osiągnięty na konferencji w Kopenhadze w 2009 roku.
Szczególny nacisk na Konferencji w Poznaniu zostanie położony na wskazanie konkretnych przykładów udanych transferów technologii oraz działań, dotyczących adaptacji do zmian klimatu, aby te dobre praktyki upowszechnić. Konferencja z udziałem 10 tys.-12 tys. delegatów ze 190 państw, będzie również, w połączeniu z panelami dyskusyjnymi w ramach konwencji, krokiem w kierunku konkretyzacji działań dla ochrony klimatu Ziemi. Podczas niedawnego wystąpienia na forum Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych Minister Środowiska, prof. Maciej Nowicki zapowiedział zorganizowanie w Poznaniu światowej wystawy, pokazującej innowacje, wynalazki i nowatorskie rozwiązania organizacyjne, służące redukcji emisji gazów cieplarnianych.
Więcej na stronie poświęconej Konferencji: www.mos.gov.pl/cop14