Program tegorocznej Konferencji "Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce" jest bardzo interesujący. Prelegenci przedstawią tematy takie jak bierne palenie w Polsce (skala zjawiska, skutki zdrowotne, działania zapobiegawcze), nanotechnologia i nanomateriały (zastosowanie, ryzyko), problemy jakości powietrza w szpitalach czy promieniotwórczy radon w budynkach (metody pomiaru, skala zagrożeń).
Znany jest już szczegółowy program "Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce".
Tegoroczna, dziewiąta edycja Konferencji odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2007 r. w Warszawie w budynku FOCUS na Al. Armii Ludowej 26.
Organizatorami Konferencji są pracownicy Instytutu Wentylacji i Ogrzewnictwa Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej dr inż. Jerzy Sowa i dr inż. Maciej Mijakowski merytorycznie wspomagani przez prof. dr hab. inż. Teresę Jędrzejewską-Ścibak.
Program IX Ogólnopolskiej Konferencji "Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce":
Dzień I: 22.11.2007 r. (czwartek)
10.00 - 10.30 Otwarcie Konferencji
- prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej
- dr inż. Tomasz Klinke, Dyrektor Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji
- dr inż. Aleksander Panek, Kierownik projektu badawczego STEP
10.30 - 12.00 Sesja I - Jakość powietrza a zdrowie
Zdrowie i Środowisko – perspektywa Światowej Organizacji Zdrowia
Paulina Miśkiewicz, Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce, Warszawa
Bierne palenie w Polsce – skala zjawiska, skutki zdrowotne i działania zapobiegawcze
Krzysztof Przewoźniak, Jakub Gumkowski, Witold Zatoński, Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów
Choroba obturacyjna płuc u osób niepalących - wpływ zanieczyszczenia środowiska
Joanna Domagała – Kulawik, Akademia Medyczna w Warszawie, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii
ECAP - Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce
Filip Raciborski, Bolesław Samoliński, Akademia Medyczna w Warszawie, Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii
Wpływ jakości powietrza wewnętrznego na zdrowie - przykłady z działalności lokalnego belgijskiego laboratorium
Martyna Kuske, SAMI-Lux, Observatoire de la Santé, Belgia
12.00 - 12.30 Przerwa na kawę
12.30 - 14.00 Sesja II - Czynniki środowiska wewnętrznego powodujące zagrożenia dla zdrowia ludzi
Nanotechnologia, nanomateriały - zastosowanie, ryzyko
Jan Stetkiewicz, Instytutu Medycyny Pracy, Łódź
Promieniotwórczy radon w budynkach - metody pomiaru i skala zagrożeń
Krzysztof Kozak, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Laboratorium Ekspertyz Radiologicznych, Kraków
Polibromowane etery difenylowe (PBDE) w pomieszczeniach na stały i czasowy pobyt ludzi - źródła, poziomy, przemiany
Amelia Staszowska, Marzenna R. Dudzinska, Bernard Połednik, Jacek Czerwiński, Politechnika Lubelska Wydział Inżynierii Środowiska
Znaczenie wentylacji w rozprzestrzenianiu zarodników grzybów w powietrzu sali ćwiczeń
Ewa Mędrela-Kuder, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Zakład Higieny i Promocji Zdrowia
Związki organiczne - ich źródła i wpływ na jakość powietrza wewnętrznego
Bożena Zabiegała, Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny
14.00 - 14.30 Przerwa - lunch kanapkowy i dyskusje kuluarowe
14.30 - 16.00 Sesja III - Jakość powietrza wewnętrznego - obszar badawczy wielu dyscyplin
BSL Laboratory
Andreas Perzyński, Caverion GmbH, International Division, Niemcy
Jakość powietrza w budynkach posiadających wewnętrzne zsypy odpadów ze szczególnym uwzględnieniem szkodliwych dla zdrowia czynników biologicznych
Alina Buczyńska, Irena Szadkowska-Stańczyk, Marcin Cyprowski, Instytut Medycyny Pracy, Łódź
Mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza na wybranych stanowiskach pracy
Beata Gutarowska, Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii
Wpływ buforowania wilgoci przez materiały na ryzyko rozwoju pleśni na powierzchni przegród wewnętrznych
Jerzy Kwiatkowski, CETHIL (Centre de Thermique de Lyon), INSA Lyon, (Institut National des Sciences Appliquées de Lyon), Francja
Analiza probabilistyczna jakości powietrza wewnętrznego
Monika Chociaj, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska

Dzień II: 23.11.2007 r. (piątek)

9.30 - 11.00 Sesja IV - Projekt STEP - Termo modernizacja budynków użyteczności publicznej zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju
Termo modernizacja budynków użyteczności publicznej zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju - STEP
Aleksander Panek, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska
Interdisciplinary energy research for the building sector
Øyvind Aschehough, SINTEF Norwegia
Inteligentne systemy światła dziennego
Barbara Matusiak, Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Architecture and Fine Art, Trondheim, Norwegia
Certyfikacja jakości powietrza w budynkach użyteczności publicznej – utopia czy konieczność
Jerzy Sowa, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska
Wprowadzanie elementów rozwoju zrównoważonego do modernizowanych budynków użyteczności publicznej – możliwości i ograniczenia
Marcin Malinowski, iiSBE Polska
11.00 - 11.30 Przerwa na kawę
11.30 - 13.30 Sesja V - Jakość powietrza w budynkach użyteczności publicznej
Czynniki determinujące jakość powietrza w budynkach użyteczności publicznej
Maciej Mijakowski, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska
Problemy jakości powietrza w szpitalach
Anna Charkowska, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska
Zanieczyszczenie powietrza bioaerozolem grzybowym w magazynach archiwalnych
Krzysztof Zykubek, Archiwum Główne Akt Dawnych, Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwaliów
Mikroklimat w pomieszczeniach biurowych w świetle przepisów i norm - stan obecny i przyszłość
Anna Bogdan, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Pracownia Obciążeń Termicznych
Symulacje możliwości oszczędzanie energii dzięki zastosowaniu nisko emitujących materiałów budowlanych
Monika Frontczak, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska oraz Technical University of Denmark, Lyngby, International Centre for Indoor Environment and Energy
13.00 - 13.30 Przerwa - lunch kanapkowy i dyskusje kuluarowe
13.30 - 15.00 Sesja VI - Symulacje procesów fizycznych w budynkach (sesja zorganizowana wspólnie z IBPSA Poland)
Ocena komfortu wizualnego w pomieszczeniach przy pomocy symulacyjnych technik obliczeniowych
Dariusz Heim, Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Symulacje zużycia energii w budynkach biurowych. Nadzieje i rozczarowania
Piotr Bartkiewicz, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska
Symulacje komputerowe rozprzestrzeniania się pożaru w obiektach budowlanych
Grzegorz Sztarbała, Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Badań Ogniowych
Wpływ wiatru na komfort człowieka
Katarzyna Klemm, Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Analiza komfortu cieplnego domu energooszczędnego
Janusz Belok, Tomasz Steidl, Politechnika Śląska w Gliwicach, Katedra Procesów Budowlanych
15.00 - 15.30 Zakończenie konferencji
prof. dr hab. inż. Teresa Jędrzejewska-Ścibak, dr inż. Jerzy Sowa, dr inż. Maciej Mijakowski
Udział w konferencji jest bezpłatny. Formularz zgłoszenia przez internet znajduje się na stronie www.is.pw.edu.pl/iaq/naj/zgloszenie
Aktualne informacje nt. Konferencji i jej programu są zamieszczane na www.is.pw.edu.pl/iaq