W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi wpisu do centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, stwierdzenia przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub tytuł rzeczoznawcy budowlanego wydane przed 1995 r. wyjaśniamy co następuje.

Obowiązek prowadzenia przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, wynikający z art. 88a pkt 3 lit. "a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) dotyczy wyłącznie osób uzyskujących uprawnienia budowlane na podstawie tej ustawy oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia MGPiB z dn. 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz.38 z późn. zm.) czyli po dniu 14.02.1995r. Zapis art. 59 pkt 2 lit c ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), zmienia brzmienie art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo budowlane, jednak zgodnie z zasadą nie działania prawa wstecz dotyczy wyłącznie osób, które uzyskają uprawnienia budowlane na podstawie tejże ustawy. W związku z powyższym wszystkie osoby, które uzyskały uprawnienia budowlane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 stycznia 1995 roku, zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy o samorządach zawodowych nie są umieszczane w centralnych rejestrach. Osoby te, mają prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie wpisu na listę członków właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego